REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1981

Magyar Kémikusok Lapja, 36 - 1981. ISSN 0025-0163

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1981.pdf

Download (666MB) | Preview

Abstract

1981 / 1. szám Simon Pál: Kemizálás-kémiaoktatás Varga Károly: Reakciókinetikai paraméterek számítógépes meghatározása mérési eredményekből II.: A paraméterbecslés számítógépes módszerei Sammet, Rolf: A vegyipar feladata és célja a nyolcvanas években Karoku Yamaguchi: A vegyipar változó nemzetközi struktúrája Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása II.: Mechanikai szennyvíztisztítás ÉVFORDULÓNAPTÁR, 1981: MAGYAR VONATKOZÁSÚ KÉMIAI- ÉS VEGYIPARTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETÉNEK 1981. ÉVI BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI RÉSZVÉTELŰ NAGYRENDEZVÉNYEI KÖNYVISMERTETÉS KORSZERŰ SZÉTVÁLASZTÓ ELJÁRÁSOK Arányi László - Hay József - Horváth Géza - Szánya Tibor - Szolcsányi Pál: Gyorsciklusú műveletek számítása: Matematikai modellek és számítástechnikai eljárások AUTOMATIZÁLÁS A VEGYIPARBAN Vaskövi István: Gyógyszeripari szakaszos folyamatok irányítása A KÉMIAI OKTATÁS Répás László: A térfogatos elemzés számításainak korszerűsítése 1981 / 2. szám Csákvári György: A magyar gyógyszeripar helyzete és fejlődési perspektívái Horváth Gyula: Gyógyszerkutatás Magyarországon Toldy Lajos: A diuretikum-kutatás eredményei és újabb irányai Borvendég János: Változások a Gyógyszerkutató Intézet tevékenységében Kékesy Tibor - Kováts Tibor - Tóth József: A szteroidok gyártásának alapanyagai Kaszab István - Hőgye Irma - Komócsi Sándor - Kozma László - Szilágyi Jenő: A BIOGAL Gyógyszergyárban kifejlesztett laboratóriumi és félüzemi fermentortípusok és a velük szerzett tapasztalatok AUTOMATIZÁLÁS A VEGYIPARBAN Szabó Antal: Kőolajipari tartályparkok és mérőállomások műszerezése DOKUMENTUMOK A SZOCIALISTA MAGYAR VEGYIPAR ELSŐ ÉVEIBŐL IFJÚSÁGI ROVAT Pethő Gábor: Új eljárásmód egyensúlyi reakciók potenciometriás analitikai alkalmazására 1981 / 3. szám Polinszky Károly: A mérnökképzés új útjai és feladatai Nemecz Ernő: Technológia-oktatás a Veszprémi Vegyipari Egyetemen Szebényi Imre: Vegyészmérnökképzés és technológia-oktatás a Budapesti Műszaki Egyetemen Fejes Pál - Szabó Vince - Zsadon Béla: A műszaki-kémiai tantárgyak oktatásának helyzete és fejlődése a tudományegyetemeken KÖNYVISMERTETÉS Zalka János - Péter István: Szerves intermedierek kutatása a laboratóriumi előkísérlettől a kísérleti félüzemi megvalósításig Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása III.: Biológiai szennyvíztisztítás Beszámoló a Kémiatanárok IX. Országos Konferenciájáról KORSZERŰ SZÉTVÁLASZTÓ ELJÁRÁSOK Marton Gyula - Dencs Béláné - Szokonya László - Vígh Károly: Oldószer-visszanyerés levegőből adszorpcióval AUTOMATIZÁLÁS A VEGYIPARBAN Reményi Tibor: A teljesen szétosztott intelligenciájú folyamatirányító rendszer vegyipari alkalmazása DOKUMENTMOK A SZOCIALISTA MAGYAR VEGYIPAR ELSŐ ÉVEIBŐL IFJÚSÁGI ROVAT Zay István: A bázikus bovin-pankreasz tripszin-inhibitor, a BPTI (Kunitz bázis) protonálódási és dimerizációs egyensúlyai 1981 / 4-5. szám Somló György: A generáltervezés helyzete Magyarországon Honti György: Energetika és vegyipari generáltervezés Apor Dénesné - Juhász Péterné - Romhányi István: A közgazdász munkája a generáltervezésben Sallai József - Pataki Ervin: Számítástechnikai eszközök alkalmazása a tervezésben Somló György - Száva István: Vegyipari telepek rekonstrukciója Barátossy Jenő - Somfai György: Szerelés és karbantartás előirányzása a tervekben Kaizinger László: A generáltervezés új szempontja: a környezetvédelem Lovász Imre - Perlényi Attila - Szlatkovszki László: A TVK Polipropilén generáltervezésénél szerzett általánosítható tapasztalatok Polonszky György: Anyagmozgatási, raktározási rendszerek Brankovits László: Szerves preparativ műveleti csarnok Bereczky Tamás - Hurták Elemér: Hazai eljárásokon alapuló üzemek tervezése exportra Szántai Sándor - Skriba Zoltán: Csővezetékek tervezése itthon és néhány külföldi országban Lásztity Radomir - Törley Dezső: Bioanalitikai módszerek az élelmiszervizsgálatokban A kémiai reakciótechnika nevezéktana és jelölései Budai Zsuzsanna - Szejtli József: Oldószergőzök elnyeletése vizes ciklodextrin oldatokkal Blickle Tibor: A rendszerelmélet alkalmazási lehetőségei a kémiai technológia oktatásában KORSZERŰ SZÉTVÁLASZTÓ ELJÁRÁSOK Mihilla Rezső: Ciklikus szétválasztó műveletsor automatizálása DOKUMENTMOK A SZOCIALISTA MAGYAR VEGYIPAR ELSŐ ÉVEIBŐL AUTOMATIZÁLÁS A VEGYIPARBAN Hay József - Németh Iván: A PDV mikroprocesszoros rendszer alkalmazása a vegyipari automatizálásban KÖNYVISMERTETÉS 1981 / 6. szám Körtvélyes István: A vegyipar feladatai a VI. ötéves tervben Preisich Miklós: Főtitkári beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1981. évi Tisztújító Küldöttgyűlésén Balassa János: Felmérés a vegyiparban dolgozó mérnökökről és közgazdászokról Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása IV.: Szennyvíziszapok kezelése Rónay Dezső: Galvánanód-rendszerek vizsgálata föld alatti acélszerkezetek korrózióvédelmére Garai Tamás: A karbantarás helye vegyipari vállalatok szervezetében Illés Vendel - Nagy László - Ottó Antal: A vegyipari benzinfelhasználás csökkentése az etiléngyártásban benzin és propán-bután együttes pirolízisével B. Dósa Éva - Szejtli József: A molekuláris kapszulázás és a mikrokapszulázás összehasonlítása EGYESÜLETI HÍREK Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesülete Tisztújító Küldöttgyűlésről KORSZERŰ SZÉTVÁLASZTÓ ELJÁRÁSOK Marton Gyula - Dencs Béláné - Szokonya László - Harangozó György: Gyógyszeripari szennyvizek oldószermentesítése folyadékadszorpcióval DOKUMENTMOK A SZOCIALISTA MAGYAR VEGYIPAR ELSŐ ÉVEIBŐL IFJÚSÁGI ROVAT Horkay György - Kisvarga Miklós: Energiadiszperzív röntgenspektrometria mikroprocesszoros adatkiértékeléssel 1981 / 7. szám Péceli Béla - Németh András: Nemzetközi Petrolkémiai Rendszerekről Benedek Pál: A petrolkémiai rendszerfejlesztés előzményei, lehetőségei és feltételei Kovács István: Petrolkémiai kombinátok termékválasztékának bővítése Rátosi Jenő - Perger József - Wappel László: A DKV fehéráru-rendszerének fejlesztése Manhalter Péter - Tábor István: Etiléntárolók integrálásának sztochasztikus vizsgálata Kónya Sándor - József Gábor - Szatmári Ede: A C4-frakció felhasználásának komplex vizsgálata a kőolajfeldolgozó iparban Kónya Sándor: Műtrágya raktárközpontok és keverők kialakítása Goff, P. Le.: Mérnökök folyamatos képzése: Szemtől szemben az erkölcsi elavulás, az öregedés, a motiváció és gazdaságosság tényezőivel Varsányi György: A nyelvi közöny Csillag Péter - Hamar Károly: A Péti Nitrogénművek R-10 számítógépes mintarendszere KORSZERŰ SZÉTVÁLASZTÓ ELJÁRÁSOK Márton Gyula - Dencs Béláné - Szokonya László - Dualszky Sándor: Gyógyszeripari szennyvizek oldószermentesítése desztillációval KÖNYVISMERTETÉS DOKUMENTMOK A SZOCIALISTA MAGYAR VEGYIPAR ELSŐ ÉVEIBŐL A KÉMIA OKTATÁSA Forgács Iván - Révay András: A középiskolai tanulók kémiai ismeretei az orvosegyetemi követelmény szempontjából KÖNYVISMERTETÉS 1981 / 8. szám Heiszman József - Katzer, J. R.: A katalízis jelenlegi helyzete és várható fejlődése Ono, Yoshio: Katalízis és vegyipar a jövőben Detrekőy Emil - Kalló Dénes - Papp János: Zeolitkatalizátorok Szabó Sándor - Nagy Ferenc: Adszorbeált fémekkel módosított katalizátorok előállítása Tőrös Szilárd - Heil Bálint - Markó László: Katalitikus enantioszelektív szintézisek Szabó Zoltán Gábor - Jóvér Béla: Szilárdoldat-típusú összetett oxidkatalizátorok előállítása, a szilárd anyag tulajdonságai és katalitikus sajátságai összefüggésének vizsgálata Eszterle Matild - Giczi László: Mössbauer spektroszkópia alkalmazása kétfémes katalizátorok vizsgálatában Inzelt Péter - Ördög Ádám: Benzinkeverés automatizálása 1981 / 9. szám Osztrovszki György: A nyersanyagok szerepe a kémiai technológiai oktatásban Preisich Miklós: A SIMUL-lal segített üzemberuházási döntéselőkészítés Himmelblau, David M.: Vegyi üzemek bővítésének optimálása Olti Ferenc - Pallai Iván: Beszámoló a CHEMPLANT '80 szimpoziumról Sawinsky János - Simándi Béla: A recirkulációs tényező meghatározása az impulzus-válasz görbéből momentum módszerrel Horváth Ödön - Szamos József: A nyersanyagellátás befolyása a hazai kénsavipar fejlesztésére Pázmándi Gyula - Érsek László: A vinil-klorid gyártás világhelyzete és fejlődésének perspektívái DOKUMENTMOK A SZOCIALISTA MAGYAR VEGYIPAR ELSŐ ÉVEIBŐL AUTOMATIZÁLÁS A VEGYIPARBAN Balázs Tibor - Tömösy László: Kísérleti bepárló automatizálása IFJÚSÁGI ROVAT Lombosi Tiborné: Aromás szénhidrogének gázkromatográfiás adatainak és molekulaszerkezetének korreláció vizsgálata 1981 / 10. szám A Magyar Kémikusok Egyesületének aktualizált cselekvési programja Simon Judit - Androsits Beáta - Kozma Teodóra: Az égéskésleltetés folyamatának tanulmányozása termikus analízissel Lengyel Béla: Tízéves "A kémia újabb eredményei" könyvsorozat: Az 50. kötet megjelenése alkalmából Nádasy Miklós: A szisztematikus gombaölőszerek II. Szilágyi László: Az általános kémiai képletekben használatos szimbólikus egységes alkalmazásának szükségességéről Somló György: Áttételes interjú a kémiáról Lord Todd-dal, az angol Természettudományos Akadémia elnökével Jurcsik István: Lignithuminsavval azonos szintetikus huminsav előállítása kumarinból Horváth József - Ormós Zoltán - Schmidt Ferenc - Sisak Csaba: Laboratóriumi méretű fluidizációs katalitikus krakkoló (FCC) berendezés kialakítása és vizsgálata Tímár László - Isaszegi József: Hatékonyság-növelés a megbízhatóság fokozásán keresztül tetraklór-benzol üzem példáján Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása V.: Az iszapvíztelenítés újszerű hidraulikai megközelítése KÖNYVISMERTETÉS 1981 / 11. szám Juhász Ádám: Az energiaracionalizálás műszaki-gazdasági irányelvei Honti György: Energiaracionalizálás technológiai módszerekkel Rudbeck, Roul: Energiamegtakarítás a vegyiparban Bidard, R. A.: A kémiai energiatárolás és a termodinamika Kálmán György - Zorányi Dezső: Az energiafelhasználás felülvizsgálatának tapasztalatai a Tiszai Vegyi Kombinátban Tóth Ottó - Repei Zoltán: A Borsodi Vegyi Kombinát energiaracionalizálásának eredményei Olajos Dezső: Energiafelhasználás és energiagazdálkodás a magyar szénhidrogéniparban Vámos Endre: Nagy terhelést álló (EP) adalékok hatása színesfémek súrlódására és kopására IFJÚSÁGI ROVAT Biczók László - Förgeteg Sándor - Bérces Tibor: Triplett gerjesztett 2-pentanon reakciói hidrogéndonorokkal KÖNYVISMERTETÉS EGYESÜLETI HÍREK 1981 / 12. szám Blickle Tibor - Gyenis János - Halász Gábor: Hő- és komponensátadási műveleti egységek matematikai modelljeinek létrehozása I.: A modellek logikai struktúrájának feltárása fokozatos absztrakcióval Flóra Teréz: A termoanalitikai görbék felhasználásával elvégezhető reakciókinetikai számítások néhány kérdéséről Harsányi Imre: Hatvanéves a Nitrokémia Nádasy Miklós - Scholtz Józsefné: Növényvédőszer szakirodalom feldolgozása a Nehézvegyipari Kutató Intézetben Vajda Tádé: Hő- és anyagátadási rendszerek egydimenziós modelljeinek közelítő megoldása: Számpéldák vegyipari műveleti egységekre Mallát Tamás - Petró József - Polyánszky Éva: Elektrokémiai módszerek alkalmazása platinafém porkatalizátorokra RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Árva Péter - Szeifert Ferenc: Kémiai technológiai rendszerek matematikai modellezése IFJÚSÁGI ROVAT Surján Péter: Molekulák optikai aktivitásának elmélete és kvantumkémiai leírása Csanády György - Orosz György: Néhány egyszerű kémiai reaktornak megfelelő diszkrét szabályozástechnikai modell Lővitusz Éva: Klór- és foszfortartalmú növényvédőszer-hatóanyagok elemanalízisének lehetőségei

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 36. évfolyam (1-12. szám) - 1981
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 09 Nov 2016 07:40
Last Modified: 20 Dec 2016 13:54
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8476

Actions (login required)

Edit Item Edit Item