REAL-J

Magyar Kémikusok Lapja, 1977

Magyar Kémikusok Lapja, 32 - 1977.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarKemikusokLapja_1977.pdf

Download (841MB) | Preview

Abstract

1977 / 1. szám Timár László - Gaál Zoltán - Machács Miklós: A megbízhatóságelmélet vegyipari alkalmazásai Linus, Pauling: A kémiai tudomány és vegyipar küszöbön álló harmadik évszázada Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből I. Rédey László - Szebényiné Győri Enikő - Gagyi Pálffy Edit: Elektroszintézis-növekvő fontosságú szerves vegyipari technológia Sawinsky János: Axiáliskeveredés keverős extraháló oszlopokban Andriska Viktor: A peszticid formálás műveleti vonatkozásai A SZERVETLEN KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Csákvári Béla: A szerkezeti szervetlen kémia jelentősége a kémiai tulajdonságok értelmezése, a reakciók mechanizmusának vizsgálata szempontjából Török Ferenc: Szervetlen molekulák és ionok elektronszerkezetének molekulapályaelmélete A KÉMIA OKTATÁSA Szejtli József: Hozzászólás Szabó László "Vegyipari szakmunkásképzés a vegyipari szakközépiskolában" c. cikkéhez 1977 / 2. szám Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből II.: Polifoszfátok papírkromatográfiája Rédey László - Szebényiné Győri Enikő - Gagyi Pálffy Edit: Elektrokémiai szintézisek a szerves vegyiparban Rohrsetzer Sándor: A tixotrópia kvantitatív jellemzése Kremmer Tibor: Korszerű kromatográfiás módszerek a biokémiában Robertson, J. C.: Energiamegtakarítás régebben épült üzemekben Fáy László: Számítógépes folyamatirányítás a timföldgyártásban A SZERVETLEN KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Heil Bálint: Átmenetifém-organikus vegyületek szerepe szerves kémiai szintézisekben A KÉMIA OKTATÁSA Varsányi György: A kémiai egyensúlyok molekuláris értelmezése I. Balogh Béláné - Halmos Istvánné: Vegyipari szakmunkásképzés a vegyipari szakközépiskolákban 1977 / 3. szám László Elemér: Enzimek biomérnöki kutatása és alkalmazása Farkas Péter - Ghobrial, Fikry H. - Benedek Pál: A fermentációs kinetika újabb eredményeinek alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztítás modellezésében Járai Miklós: Levegőztetett fermentorok méretnövelését befolyásoló tényezők Szentirmai Attila: Mikrobiológiai szteroid transzformációs kutatások Magyarországon Udvardy N. Éva: Anyarozs-alkaloid fermentáció Glasz Endre: Nagy térfogatú steril fermentorok gépészeti fejlesztésének néhány kérdése Pólya Kálmán: Fermentációs paraméterek szabályozásának jelentősége antibiotikumok előállításánál A KÉMIA OKTATÁSA Varsányi György: A kémiai egyensúlyok molekuláris értelmezése II. KÖNYVISMERTETÉS A SZERVETLEN KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Szarvas Pál: A bór kémiájának újabb gyakorlati eredményei 1977 / 4. szám Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből III.: Otrofoszforsav kondenzációjának kinetikai vizsgálata Kiss A. Sándor - Pozsár Béla I.: A túlzott nitrogén-műtrágyázás és a magnéziumhiány karcinogén veszélyessége Vorsatz Brúnó: Korszerű módszerek csekély mennyiségű nemfém elemek meghatározására színesfémekben és ötvözeteikben Pfeifer Gyula: A növényvédőszer maradványanalízis fejlődési irányai Tüske Márton: A peszticid-kutatás újabb irányzatai IFJÚSÁGI ROVAT Tóth János: A gázkromatográfiában használt töltetes és kapilláris kolonnák hatásosságának összehasonlítása VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Szabó Ferenc: Műanyagok termelésének és felhasználásának alakulása A SZERVETLEN KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Déri Márta: A szilikátkémiai kutatások eredményeinek hatása a szilikátiparokra A KÉMIA OKTATÁSA Sárik Tibor: Az általános iskolai kémiaoktatás korszerűsítésével kapcsolatos kísérletek eredményei, problémái ÉVFORDULÓNAPTÁR, 1977 1977 / 5. szám Szergényi István - Kindl Ervin - Árvai Miklós: A C4-frakció, mint szerves vegyipar egyik potenciális nyersanyagforrása Putirszkaja, Galina V. - Matus Lajosné - Kroó Erik - Kovács László - Rockenbauer Antal: Néhány szénhidrogén sugárhatáskémiai reakciójának vizsgálata iminoxil stabilis szabad gyökkel Benkő Gézáné - Geleji Frigyes: Az ojtásos kopolimerizáció alkalmazása vegyiszálak tulajdonságainak módosítására KÖNYVISMERTETÉS EGYESÜLETI HÍREK A SZERVETLEN KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Brücher Ernő: Lantanoidok, aktinoidok és gyakorlati jelentőségük RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése I. A MAGYARORSZÁGI KÉMIA KLASSZIKUSAI Zemplén Géza: Redukáló diszacharidok lebontása és a diszacharidok szerkezetének közvetlen bizonyítása Hevesy György - Zechmeister László: Egynemű atomok intermolekuláris kicserélődéséről Grabarits István: "Vegyészet és Gyógyszerészet" az első magyar nyelvű kémiai folyóírat IFJÚSÁGI ROVAT Horváthné Kovács Zsuzsanna: A pH-szabályozás dinamikája 1977 / 6. szám Ötvös András: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1976. évi tevékenységéről Jakabos Áron: Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1977. évi Közgyűléséről Szőr Péter: Reológiai folyamatok molekuláris mechanizmusa Banai Endréné: Az 1976. évi Őszi Lipcsei Vásár RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése II.: A modellrendszer kialakítása Farády László - Bencze Lajos: Módszerek folyadékok hővezetési tényezőjének mérésére és számítására II.: Számítási módszerek BESZÁMOLÓ AZ 1976. ÉVI ACHEMA-RÓL Németh Jenő: Szárítás és szárítókészülékek Keresztes János: Szerkezeti anyagok Keszler József - Bálintné Ambró Irén: Laboratóriumi technika 1977 / 7-8. szám Berak, Jozef M.: Az ipari katalízis fejlesztési irányai Petró József: Fémkatalizátorok elméletének és alkalmazásának helyzetéről Steingaszner Pál: Újabb eredmények a heterogén katalitikus kőolajfeldolgozás területén Raskó János - Solymosi Frigyes: A katalízis szerepe a levegőszennyeződés csökkentésében Nagy Ferenc - Móger Dezső: Platina katalizátor öregedésének néhány problémája Speier Gábor: Molekuláris oxigén aktiválása fémkomplexekkel Hodossy Lajos - Horváth Imre - Szántó Lajos: A műtrágyaipar katalitikus folyamatai Paál Zoltán - Tétényi Pál: Szénhidrogének vázizomerizálása fémkatalizátorok jelenlétében Sawinsky János - Békássyné Molnár Erika - Pekovits László - Revessy Gábor: Keveredési viszonyok vizsgálata szelepes tányéron Kovács Ervin: A növényi sejt- és szövettenyészetek biokémiai alkalmazásai Szabó Ferenc: A poliolefinek és a PVC felhasználásának alakulása az ipargazdasági adatok tükrében RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése III. A SZERVETLEN KÉMIA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Nagy József - Kuszmanné Borbély Anna: A szilikonelasztomerek A KÉMIA OKTATÁSA Répás László: Vegyipari szakmunkásképzés a vegyipari szakközépiskolákban (Hozzászólás) IFJÚSÁGI ROVAT Gondáné Kovács Ibolya: Háromkomponensű rendszerek fázisdiagramja 1977 / 9. szám Dallos Endre: Ülepítő centrifugák kiválasztása Garzó Tamásné: Korszerű gázkromatográfiás oszlopok Blazsó Marianne: Gázkromatográfia orvos-biológiai alkalmazása Blazsó Marianne: A gázkromatográfia alkalmazása a környezetvédelemben Antal István - Doktor Károly - Csillag László - Cselik György: Lakkipari epoxigyanták gyártástechnológiájának néhány kérdése Mészáros Sándor: Kísérletek paraformaldehid előállítására mikrohullámú technika alkalmazásával BESZÁMOLÓ AZ 1976. ÉVI ACHEMA-RÓL Geiszbühl Mihály - Klementisz Lajos: Szűrőberendezések Csikós Rezső - Welther Károly: Reaktorok és katalizátorok 1977 / 10. szám Pogány Gabriella - Székelyné Pécsi Zsuzsa: Dietilén-glikol-bisz-(allil-karbonát) polimerizációjának vizsgálata Gór Nagy Sándor - Bésán Jánosné - Flóra Teréz - Szántó András: Vizsgálatok polifoszforsavak köréből IV.: A sav szennyezőinek hatása a polifoszforsavak tulajdonságaira Szebeni Szabolcs - Pillitz Herta: Nitrogénműtrágyák termelésének és felhasználásának világhelyzete Dobolyi Elemér: Szennyvizek nitrogéntartalmának eltávolítása I.: Fizikai-kémiai módszerek VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Németh András: Olefinelőállítás RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése IV.: A modellrendszer identifikálása: Érzékenységvizsgálat BESZÁMOLÓ AZ 1976. ÉVI ACHEMA-RÓL Dallos Endre: Centrifugák Vig István - Fekete Gyula: Kompresszorok, szivattyúk Gulyás Mihály: Örlőberendezések Nagy Ferenc: Segédberendezések 1977 / 11. szám Fehérvári Ágota - Földesné Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc: Sztirol és etil-akrilát polimerizációs rendszerek vizsgálata Halász János: Diacetil-tetrahidro-bipiridin oxidációja oxigénnel, kevert tank- és turbófilm-csőreaktorban Lukács Júlia: Peroxidgyökök és kobalt(II)-acetil-acetonát kölcsönhatása Molnár Attiláné: Nagynyomású impulzus mikroreaktor berendezés alkalmazása katalitikus folyamatok tanulmányozására Tüdős Ferenc - Iván Béla - László Barna: AB+C---A+BC egyenlettel jellemezhető reakciók Polányi-típusú, kétdimenziós potenciálfelületének vizsgálata Vajda Sándor: Programrendszer homogén reakciósebességi állandóinak meghatározására Csikós Csaba - Báthory József: n-Hexán katalitikus dehidrogénezésének vizsgálata Herzfeld Rozália - Nagy Pál: Az amincsere reakciókinetikai vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél Hannus István: A ciklo-propán izomerizációjának vizsgálata Y-típusú zeolit katalizátoron Hangos Katalin - Holderith József: Gáz-folyadék reaktorok hierarchikus modellezése Katona Sarolta: Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése Kiricsi Imre: A propilén NaHY-típusú molekulaszitán lejátszódó reakciói Koltainé Mátyássy Judit - Lehelné Jakab Éva - Szentirmai Zsolt: Injekciós készítmények lejárati idejének meghatározása predikciós kinetikai módszerrel Csányi László - Batta István - Labádi Imre: A peroxi-benzoésav bomlásának tanulmányozása fémoxidok jelenlétében Lelik László - Keszei Ernő: Bromometánok heterogén pirolitikus bomlásakor keletkező gyökök tömegspektrometriás azonosítása 1977 / 12. szám Kőnig Péter - Naszódi László: Kémiai kinetikai kísérletek tervezése Vértes Éva: Lángálló vegyiszálak Trócsányi Zénó - Varga Zsolt: Etilén-diamin előállítása 1,2-diklór-etán ammonolízisével Sawinsky János - Simándi Béla: Nem-newtoni(Prandtl-Eyring) folyadék tartózkodási-idő eloszlása körkeresztmetszetű csőben, lamináris áramlásnál Szekeres Gábor - Jelinek László: Ciklopentadién a benzinpirolízis potenciális mellékterméke KÖNYVISMERTETÉS RENDSZERTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Árva Péter - Szeifert Ferenc: Timföldgyári kikeverő rendszer matematikai modellezése V.: A modellrendszer alkalmazása VILÁGHELYZET-VILÁGSZÍNVONAL Nagypataki Gyula: Aromások gyártása BESZÁMOLÓ AZ 1976. ÉVI ACHEMA-RÓL Költő László: Új vegyipari eljárások Honti György: Közép- és nagynyomású eljárások és eljárástechnika

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó
Additional Information: Magyar Kémikusok Lapja, 32. évfolyam (1-12. szám) - 1977
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 08 Nov 2016 05:25
Last Modified: 20 Dec 2016 13:53
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8474

Actions (login required)

Edit Item Edit Item