REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1974

Magyar Kémiai Folyóirat, 80 - 1974.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1974_080.pdf

Download (541MB) | Preview

Abstract

1974 / 1. szám Farkas Ferenc - Kovács Ferenc - Klug Ottó - Gombos Márton: A NaOH-Al2O3-Na2CO3-H2O rendszer elektrokémiai vizsgálata vezetőképesség-méréssel, izoterm hígítás során Hangos István - Salamon András - Bartha László: A kémiai reakciók sebességének hatása a stacioner állapot beállási idejére halogénadalékos izzólámpáknál Csővári Mihályné - Molnár Lászlóné: Az urán dibutil-foszforsavval történő meghatározása Lebegyev, R. A. - Vértes Attila - Ranogajec-Komor Mária - Berendné Rom Gizella - Babeskin, A. M. - Nyeszmejanov, A. N.: Antimon-oxidok Mössbauer-spektroszkópiai és termoanalitikai vizsgálata Gergely Arthur - Nagypál István - Farkas Etelka: A réz(II) egyes aminosavakkal képezett törzs- és vegyes komplexei stabilitási állandóinak ionerősségtől való függése Kiss László - L. Varsányi Magda: A réz anódos oldódásának vizsgálata vízmentes ecetsavoldatokban, I. Tran, Tu An - Tóth Klára - Pungor Ernő: Elektrokémiai vizsgálatok nemvizes közegben, II. Tran, Tu An - Tóth Klára - Pungor Ernő: Elektrokémiai vizsgálatok nemvizes közegben, III. Váradi András - Tóth Tibor: A gázkromatográfiás retenció és a kémiai szerkezet, II. 1974 / 2. szám Nagypál István: Általános számítástechnikai módszer a kémiai egyensúlyi rendszerek állandóinak és koncentrációeloszlásának meghatározására Gergely Arthur - Nagypál István - Farkas Etelka: Az általános számítástechnikai módszer alkalmazása a nikkel(II)-aszparaginsav-glicinrendszer egyensúlyi állandóinak meghatározására Cser Ferenc - Hardy Gyula: Poliacenaftilénen végzett szerkezetvizsgálatok Paksy László - Lakatos István: Argongáz tengelymenti befúvásának hatása az elemző fényforrásban, II. Budaváriné Bárány Zsuzsanna - Szász György: Kloroform és metanol kölcsönhatásának tanulmányozása Cserfalvi Tamás - Meisel Tibor - Pungor Ernő: Diszperziós és makromolekulás kolloidok elektrokinetikai potenciáljának meghatározása áramlási potenciál-méréssel, I. Cserfalvi Tamás - Meisel Tibor - Trinn Mária - Pungor Ernő: Diszperziós és makromolekulás kolloidok elektrokinetikai potenciáljának meghatározása áramlási potenciál-méréssel, II. Vértes Attila - Nagy Sándor - Csákvári Éva: Az SnI4 és izopropoxi-szilán között lejátszódó szolvátképződési reakció egyensúlyi állandójának meghatározása szén-tetrakloridos közegben, a Mössbauer-spektrumok alapján Udvarhelyi Katalin - Szende Gabriella: Monodiszperz latexek előállítása és nyomjelzése, I. Szende Gabriella - Udvarhelyi Katalin: Monodiszperz latexek előállítása és nyomjelzése, II. Nagy Pál: Szubsztituenshatás a Schiff-bázisok amincseréjére, II. Hardy Gyula: Tüdős Ferenc: A forrógyök-hipotézis Inczédy János: Pungor Ernő - Tóth Klára - Fehér Zsófia: Indikátorelektród mint a kémiai ipari automatizálás egyik alapja Gerecs Árpád: Römpp Kémiai Kislexikon Gegus Ernő: J. Mika - T. Török: Analytical Emission Spectroscopy 1974 / 3. szám Iring Rezsőné - Kelen Tibor - Tüdős Ferenc: A polietilén termikus oxidációjának kinetikai vizsgálata Tüdős Ferenc - Boros Gyevi Edit: Adiabatikus reakciók kinetikája Boros Gyevi Edit - Tüdős Ferenc: Fenol-formaldehid gyanták keményedési reakciójának tanulmányozása, III. Jakab Imre - Vértes Attila: A transzferin-vas-komplex vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiával Bognár Rezső - Jászberényi Csaba - L. Tőkés Adrienne: Flavonoidok, XXIX. Vértes György - Horányi György: Volfrám-karbid és volfrám-oxid felhasználásának lehetőségei a folyadékfázisú katalitikus hidrogénezésében Damokos Tamás: A cellageometria hatása coulombmetriás titrálásoknál Cs. Porzsolt Éva - Beck Mihály - Bittó András: A higany(II)-cianid kölcsönhatása nitrogén donoratomot tartalmazó ligandumokkal Ilcheva, Liliana - Beck Mihály: Az ionerősség hatása a külső szféra típusú komplexek stabilitására Brücher Ernő - Király Róbert - Nagypál István: Ritkaföldfém(III)-etilén-diamin-tetraacetát-komplexek egyensúlyi viszonyai ligandumfölösleg jelenlétében Liszi János - Hartyáni Zsuzsanna: Az allil-alkohol dielektromos tulajdonságai és polimerizációja, I. Beck Mihály - Cs. Porzsolt Éva - Ling Jolán: Higany(II)-cianid-bromid vegyes ligandumú komplex képződésének kinetikája dioxán-víz oldószerelegyekben 1974 / 4. szám Marton Aurél - Inczédy János: Ioncsere-egyensúlyi mérések számítógépes értékelése Liszi János - Hartyáni Zsuzsanna: Az allil-alkohol dielektromos tulajdonságai és polimerizációja, II. Kása Imre - Kőrösi Jenő: Spektrofluorometriás módszer cink- és kadmiumionok meghatározására Ratkovics Ferenc - Salamon Tamás - Domonkos László: Alkohol-amin elegyek tulajdonságai, IV. Ratkovics Ferenc - Guti Zsuzsanna: Alkohol-amin elegyek tulajdonságai, V. Gellai Borbála: Molekulák erőállandóinak számítása általánosított mátrix inverz módszerrel, I. Korbonits Dezső - Harsányi Kálmán: Difenil-propil-amin-származékok, VII. Vértes György - Horányi György - Kiss Györgyi: Kis mennyiségű nemesfémadalék hatása aktív és inaktív hordozók viselkedésére vizes fázisú katalitikus hidrogénezésében Sámsoni Zoltán - Nagy Zoltán: Új eljárás ék alakú színképvonalak hosszának objektív meghatározására Cser Ferenc - Hardy Gyula - Veksli, Zorica: Vizsgálatok a szilárd fázisú polimerizáció köréből, XXXIII. Gergely Arthur - Nagypál István - Kiss Tamás - Király Róbert: Átmenetifém-ionok alfa-aminosava-komplexeinek egyensúlyi viszonyai, VI. Lengyel Sándor: Az átugrásos diffúzióról Kőrös Endre: Szabó Elek - Simonits András: Aktivációs analízis Almásy Gedeon: Kiss Ottó - Kovács Margit: Numerikus módszerek 1974 / 5. szám Kiss László - Farkas József: Fémek ionizációjának és fémionok semlegesítődésének vizsgálata forgó, gyűrűs korongelektróddal, X. Fodor Tamás - Fischer János - Tóth Gábor - Rákóczi József - Borsy József - Maderspach Andrea: Lipidcsökkentő hatás és szerkezet közötti összefüggés tanulmányozása a glioxilsav-fenil-acetátok sorában, VI. Vancsóné Szmercsányi Ibolya - Szilágyi Árpád: Kondenzációs oligomerek és fém-oxidok polimerizációja koordinációs reakciók útján, II. Szarvas Pál - Korondán Irén - Szabó Margit: Rodanidszelektív membránelektród alkalmazása organikus oldószer-víz elegyekben Nagy Pál - Herzfeld Rozália: Amincsere vizsgálata Schiff-bázisok fémkomplexeinél, I. Burger Kálmán - Fluck, Ekkehard: A röntgen-fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) alkalmazása a koordinációs kémia területén, I. Nánási Pál - Lipták András: Szénhidrát-metil-éterek, VI. Kiss László - L. Varsányi Magda: A réz anódos oldódásának vizsgálata vízmentes ecetsavoldatokban, II. Bazsa György - Beck Mihály - Berki András - Maglóczki László: Egyszerű gyorsregisztráló spektrofotométer Dékány Imre - Szántó Ferenc - Nagy Lajos György - Fóti György: Folyadékelegyek adszorpciója bentoniton és organofil bentoniton Géczy István: Szintetikus lineáris polimerek, XXXII. 1974 / 6. szám Putirszkaja, Galina - Matus Lajosné: Stabilis SDPPH szabad gyök és hidroxidionok között lejátszódó reakciók tanulmányozása Putirszkaja, Galina - Vinkler Péter: Stabilis SDPPH szabad gyök és hidroxidionok között lejátszódó reakciók tanulmányozása, IV. Paksy László - Lakatos István: Argongáz tengelymenti befúvásának hatása az elemző fényforrásban, III. Cs. Porzsolt Éva - Mohai Béla - Beck Mihály: Hg(CN)2-ot tartalmazó heteropolinukleáris komplexek termolízise Cser Ferenc - Párkányi László - Hencsei Pál: A kristályos tetrafenil-szilán rácsdinamikai vizsgálata Ratkovics Ferenc - Salamon Tamás - Domonkos László: Alkohol-amin elegyek tulajdonságai, VI. Dózsa László - Szilassy Ildikó - Beck Mihály: A nitrit-jodid reakció mechanizmusa Bazsa György - Beck Mihály - Fülöp Judit: A kromát etanolos redukciója tömény kénsavas közegben Burger Kálmán - Fluck, Ekkehard - Binder, Herbert - Várhelyi Csaba: A röntgen-fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) alkalmazása a koordinációs kémia területén, II. Burger Kálmán - Fluck, Ekkehard - Várhelyi Csaba - Binder, Herbert - Speyer Ilona: A röntgen-fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) alkalmazása a koordinációs kémia területén, III. Liszi János: Nitro-benzol dipólusasszociációjú apoláris oldószerekben 1974 / 7. szám Pálosi Endre - Harsányi Kálmán - Héja Gergely: 4-S-Szubsztituált 2,6-dinitro-anilinok Harsányi Kálmán - Héja Gergely - Korbonits Dezső: Antiarritmiás hatású bázikus észterek Upor Endre - Klesch Katalin: Alkil-foszforsav-észterek analitikai alkalmazása, XII. Tamás József - Hegedűsné Vajda Judit - Dancsi Lajos - Kisfaludy Lajos: Alfa-aminooxi-karbonsav-származékok tömegspektrometriás vizsgálata Tran, Tu An - Tóth Klára - Pungor Ernő: Elektrokémiai vizsgálatok nemvizes közegben, IV. Ratkovics Ferenc - László Alfrédné: Alkohol-amin elegyek tulajdonságai, VII. Szász György - Mészáros Zoltán - Gergely András - Hardi Péter: Savas és lúgos közegben leválasztott jodo-merkurát-származékok vezetőképességi vizsgálata Szabó Zoltán - Konkoly Thege Ilona: A kémiai kötésekkel kapcsolatos néhány empirikus összefüggés Tóth Tibor: A gázkromatográfiás retenció és a kémiai szerkezet, III. Burger Kálmán - Buvári Ágnes: A röntgen-fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) alkalmazása a koordinációs kémia területén, IV. Tettamanti Károly: Almási Gedeon - Benedek Pál - Farkas Margit - Pallai Iván - Simon Ferenc - Szepesváry Pál - Stanó Tamás: Bonyolult műveleti egységek matematikai szituációja 1974 / 8. szám Seres István - Szabó Zoltán: A dietil-éter termikus bomlása, I. Seres István - Huhn Péter: A dietil-éter termikus bomlása, II. Gáti Gyula: Az olefinizomerizáció mechanizmusai oxid- és keverékoxid-katalizátorokon, I. Gáti Gyula: Az olefinizomerizáció mechanizmusai oxid- és keverékoxid-katalizátorokon, II. Gáti Gyula: Az olefinizomerizáció mechanizmusai oxid- és keverékoxid-katalizátorokon, III. Fischer János - Tóth Gábor - Borsy József - Maderspach Andrea: Lipidcsökkentő hatás és szerkezet közötti összefüggés tanulmányozása a glioxilsav-fenil-acetátok sorában, VII. Gedra Ágnes - Sümegi László - Németh András - Gál Dezső: Epoxidációs reakciók vizsgálata, II. Joó Ferenc - Beck Mihály: Elektromosan semleges, oxigéntartalmú szerves vegyületek protonálódása Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Chemia dióhéjban Jánossy Mihály: J. Ch. Vienot - P. Smigielski - H. Royer: Holográfia optikai alkalmazásokkal Gerecs Árpád: Preisich Miklós: vegyipari termékek Wolfram Ervin: Schay Géza - Nagy Lajos György: Elegyadszorpció folyadék/szilárd és folyadék/gőz határfelületen; Nagy Lajos György - Soós János - Fóti György: A felületvizsgálat néhány újabb módszer 1974 / 9. szám Bognár Rezső - Sztaricskai Ferenc - Munk, E. Morton - Tamás József: A risztózamin szerkezete és sztereokémiája Tóth Géza: Platinán kialakított jódmonoréteg elektrondonor oldószerekben végbemenő deszorpciójának kinetikájáról Szarvas Pál - Lantos Jánosné: Ci(II)-1,10-fenantrolin-komplexek szerkezetéről Burger Kálmán - Liptay György - Várhelyi Csaba: A röntgen-fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) alkalmazása a koordinációs kémia területén, V. Boda András - Borossay József - Szepes László - Mándy Tamás: Elektronütközéses ionizáció tömegspektrométeres vizsgálata, II. Gagarin, Sz. G. - Zaharjan, R. Z. - Zsidomirov, G. M. - Margolisz, L. Ja. - Gáti Gyula: Az olefinek katalitikus izomerizációjának kvantumkémiai modellezése, I. Heiszman József - Payer Károly - Békássy Sándor - Petró József: Nikkel vázkatalizátorok komplex vizsgálata, I. Zsoldos Tibor - Molnár Lászlóné - Filus Károlyné: 210Po(RaF) elválasztása a di(2-etil-hexil)-foszforsavas extrakcióval Kaposi Olivér - Riedel Miklós - Sánchez, G. Roberto: A metil-bromid elektronütközéses és heterogén pirolitikus bomlásának vizsgálata tömegspektrométerrel Pomogáts Erzsébet: Ozmiumvegyületek vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata 1974 / 10-11. szám Zenin, Sz. V. - Orbán Miklós - Szergejev, G. B.: Sztérikusan gátolt fenolok és foszforsav-észterek közötti hidrogénhídkötés vizsgálata MMR-módszerrel Lásztity Alexandra - Alimarin, I. P. - Beljavszkaja, T. A.: Cz(II)-, Co(II)- és Ni(II)-ionok megkötésének vizsgálata KU-2 és AV-17 ioncserélő gyantákon oldószerelegyekből és elválasztásuk Tamás József - Czira Gábor - Malcev, A. K. - Nyefjodov, O. M.: Metil-klórgermánok tömegspektruma és a Ge-Cl, ill. Ge-CH3 kötés disszociációs energiája Hargittai Magdolna - Hargittai István - Tamás József - Bihari Mária - Ivanov, A. A. - Szpiridonov, V. P.: A Cl3Al.NH3 és Cl3Ga.NH3 molekulakomplex elektrondiffrakciós és tömegspektrométeres vizsgálata Vajda Erzsébet - Hargittai István - Malcev, A. K. - Nyefjodov, O. M.: A gőzfázisú triklór-metil-triklórgermán-molekula geometriájának és a belső forgás gátjának elektrondiffrakciós analízise Fonyó Zsolt - Gartman, T. N.: Megjegyzések rektifikálóoszlopok optimális betáplálási tányérjának meghatározásához Závodszky Péter - Abaturov, Leonyid V.: A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz enzim térszerkezeti fluktuációjának vizsgálata hidrogén-deutérium kicserélődés segítségével Rubaljo, V. A. - Nemes István - Emanuel, N. M. - Gál Dezső: Az etil-benzol-hidroperoxid indukált bomlásáról Buligin, M. G. - Vidóczy Tamás - Danóczy Éva: Iniciátorból képződő hidroperoxid meghatározása egyéb hidroperoxid mellett az etil-benzol oxidációjában Molnár Ferenc - Horváth Amanda - Halkin, V. A.: Ritkaföldfémek mikromatográfiás szétválasztása Elek Antal - Perneczki Gábor - Szabó Elek - Dogadkin, N. N.: Ritkaföldfém-elemek meghatározása a Luna-16 holdmintában neutronaktivációs analízissel Csajka Mária - Revina, L. D. - Jukina, L. V. - Lavruhina, A. K.: Vasmeteoritok vizsgálata aktivációs analízissel Vasáros László - Berei Klára - Norszejev, Ju. V. - Halkin, V. A.: Aromás asztáciumvegyületek Goldanszkij, V. L. - Lévay Béla - Santarovics, V. P. - Ranogajec-Komor Mária - Vértes Attila: Pozitronannihiláció vizsgálata különböző pH-jú vas(II)-perklorát-oldatokban Szokolszkij, D. V. - Polyánszky Éva - Zakumbaeva, G. D. - Petró József: A cinkionok specifikus adszorpciójának hatása a ródium tulajdonságaira Boksay Zoltán - Bouquet Gusztáv - Busueva, L. M.: Szilárd üvegek összetételének megváltozása sóolvadékok hatására Kazarjan, N. A. - Pungor Ernő: Ionszelektív elektródok alkalmazása nemvizes közegben Kazarjan, N. A. - Pungor Ernő: Ezüst-halogenidek oldódásának tanulmányozása víz és szerves oldószerek elegyében Bognár Rezső - Sztaricskai Ferenc - Brazsnyikova, M. G. - Lomakina, N. N. - Zenkova, V. A.: Az A-risztomicin-aglikon vizsgálata Polinszky Károly - Romankov, P. G. - Németh Jenő: A műszaki kémia néhány időszerű feladatáról Gáti Gyula - Nefedov, V. I. - Szalin, J. W.: A röntgen-fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) alkalmazása az oxidokon adszorbeált piridin vizsgálatára Székely Tamás - Blazsó Marianne - Andrianov, K. A. - Zsdanov, A. A. - Kasutina, E. A.: Poli(dimetil)-karboxilát-metallo-sziloxán)-ok termikus degradációja Blazsó Marianne - Garzó Gabriella - Andrianov, K. A. - Volkova, L. M.: Poli(dimetil-szil-alkilén-sziloxán)-ok vizsgálata pirolízis-gázkromatográfiával 1974 / 12. szám Messmer András - Hajós György - Benkó Pál - Pallos László: Új kristályosan izolálható tetrazolo-azido izomerpár szintézise Haskó Ferenc - Bujtás Piroska - Farkas Sándor - Páth Rezső: Kis fémtartalmú galvánfürdők makro- és mikroszórása Sóvágó Imre - Gergely Arthur - Posta József: Átmenetifém-ionok alfa-aminosava-komplexeinek egyensúlyi viszonyai, VII. Kiss László - Farkas József: A soklépcsős elektródfolyamatok kinetikai egyenleteiről Nagypál István - Farkas Etelka - Gergely Arthur: A réz(II)-aminosav törzskomplexek vizes oldatában lejátszódó protoncsere-reakciók kinetikájának MMR-vizsgálata Cser Ferenc: A szilárd fázisú polimerizációban képződött poli(vinilén-karbonát) láncszerkezetének vizsgálata Heiszman József - Petró József - Tungler Antal - Máthé Tibor - Csűrös Zoltán: Nikkel vázkatalizátorok komplex vizsgálata, II. Heiszman József - Békássy Sándor - Petró József: Nikkel vázkatalizátorok komplex vizsgálata, III. Tungler Antal - Békássy Sándor - Petró József: Nikkel vázkatalizátorok komplex vizsgálata, IV. Szabó Kálmán - Mika József - Hangos Katalin: A hidrogén-túlfeszültség vizsgálata galliumelektródon vizes perklórsav-sósav rendszerben Ruff Ferenc: Kissné dr. Erőss Klára: Az infravörösspektroszkópia analitikai alkalmazása Benedek Pál: Jovanovics Sándor - Tóth Mihály: A logikai tervezés; Birkhoff, G. - Bartee, T. C.: A modern algebra a számítógép-tudományban; Ralston, A.: Programozás és számítógép-tudomány; Rákosi M.: A PL/1 programozási nyelv

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 80. évfolyam (1974)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 15 Nov 2016 07:01
Last Modified: 15 Dec 2016 11:55
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8540

Actions (login required)

Edit Item Edit Item