REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1968

Magyar Kémiai Folyóirat, 74 - 1968.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1968_074.pdf

Download (562MB) | Preview

Abstract

1968 / 1. szám Kelen Tibor: Néhány konszekutív reakció kinetikai tárgyalása, I. Mádi István - Bolyós András: Anódos passziválás hatása radioaktív anyagok platinafelületen végbemenő adszorpciójára Petrakev, A. - Vörös Tibor - Paszkalev, K.: Töltött részecskék koncentrációjának és időbeli változásának vizsgálata nagy impulzusú kisülési plazmában Harsányi Kálmán - Takács Kálmán - Korbonits Dezső: Difenil-propil-amin-származékok, II. Takács Kálmán - Harsányi Kálmán - Korbonits Dezső: Difenil-propil-amin-származékok, III. Solymosi Frigyes - Bánsági Tamás - Berényi Éva: A klór-oxisavak sóinak termikus stabilitása szilárd fázisban, II. Solymosi Frigyes - Bánsági Tamás: A klór-oxisavak sóinak termikus stabilitása szilárd fázisban, III. Péter Ferenc - Hegedűs Horstné: Aktív klór polarográfiás meghatározása reakciókinetikai méréseknél Vértes Attila - Suba Lászlóné: Radioaktív izotópokkal gerjesztett röntgensugárzás spektroszkópiai vizsgálata, II. Szolcsányi Pál: Szabad konvekciós áramlások a vegyipari reaktorokban 1968 / 2. szám Holderith József - Szmirnov, Nyikoláj Ivánovics: Kémiai reaktorok modellezése, III. Solt János - Horányi György - Nagy Ferenc: Adszorpciós jelenségek vizsgálata platinaelektródon nyomjelzős technikával, III. Légrádi László: Az adszorpciós indikáció mechanizmusa, II. Légrádi László: Az adszorpciós indikáció mechanizmusa, III. Légrádi László: Az adszorpciós indikáció mechanizmusa, IV. Szakácsné Pintér Margit - Maros László: Szerves vegyületek brómos oxidációjának újabb analitikai felhasználása, II. Szakácsné Pintér Margit - Maros László: Szerves vegyületek brómos oxidációjának újabb analitikai felhasználása, III. Szakácsné Pintér Margit - Maros László: A furfurol és a furfurilalkohol kétlépcsős brómos és bróm-klóros oxidációjának mechanizmusvizsgálata vizes oldatban Nagy G. Ágnes: Radioaktív 131I-készítmények kémiai tulajdonságai hordozómentes állapotban Nejman, M. B. - Gál Dezső: Elemi lépések konszekutivitása szénhidrogének gázfázisú oxidációjában Szabó Zoltán: I. Gyenes, C. Sc.: Titration in non-aqueous media 1968 / 3. szám Magyar György - Bite Pál: 7-Keto-szteroidok előállítása Erdélyvári István - Fehér István: 125I-izotóp aktivitásának mérési módszerei Kőrös Endre - Orbán Miklós - Meszticzky Aranka: Oldószerhatás izotópkicserélődési reakcióban, X. Vasáros László - Berei Klára - Kiss István: A 37Cl(n,g)38Cl magreakció kémiai következményei szerves rendszerekben, I. Vecsernyés Lajos: Nagy tisztaságú szilícium nyomszennyezőinek spektrokémiai meghatározása Tegyey Zsuzsanna - Matkovics Béla: Amino-aralkil-ketoxim-izomerek elválasztása Kiss László - Polgár Sándor - Grell Mihály - Barkaszi Béla: Polimerizáció szilárd fázisban, I. Kiss László - Polgár Sándor - Barkaszi Béla: Polimerizáció szilárd fázisban, II. Kiss László: Csatornakomplexek sugárzásos polimerizációjának vizsgálata, I. Kiss László - Bálint Szabolcs: Csatornakomplexek sugárzásos polimerizációjának vizsgálata, II. Tőke László - Kalaus György - Szántay Csaba: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XXXIII. Erdey-Grúz Tibor - Kugler Elvira: A hidrogén- és hidroxidion vándorlási mechanizmusáról, VIII. Szarvas Pál - Emri József - Győri Béla: Pirrol-kálium reakciója BA3 típusú brómvegyületekkel 1968 / 4. szám Solymosi Frigyes: A klór-oxisavak sóinak termikus stabilitása szilárd fázisban, IV. Solymosi Frigyes: A klór-oxisavak sóinak termikus stabilitása szilárd fázisban, V. Réti Sándor: Amperometriás végpontjelzés szulfition segítségével Hardy Gyula - Nyitrai Károly - Erő Jánosné - Kisbényi Mária: Vizsgálatok a szilárd fázisú polimerizáció köréből, XXII. Vértes György - Horányi György - Nagy Ferenc: Elektrokémiai oxidáció nikkel-hidroxid-elektródon, I. Szabó Zoltán László: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, III. Szabó Zoltán László: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, IV. Szabó Zoltán László - Szakács Ottó: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, V. Solt János - Fodorné Csányi Piroska - Polgár Antal: Kőolajipari termékek kéntartalmának folyamatos meghatározása a tricium fékezési sugárzásának abszorpciójával Dévay József: Lengyel István - Solti Mihály: Ph-mérés és szabályozás Bruckner Győzőné: Dr. Deák Gyula: Névvel jelölt reakciók a szerves kémiában Fejes Pál: M. B. Nejman - Gál Dezső: A kinetikus izotóp módszer és alkalmazásai Takáts Tibor: Albert János: Téglaagyagok és felhasználásuk a durvakerámia iparban 1968 / 5. szám Asztalos Iván - Fukker Károly - Gadó Pál: Vékony nikkel-króm ötvözetréteg röntgenfluoreszcenciás kvantitatív elemzése Major Tiborné - Gadó Pál: Volfrámmátrixban lévő szennyezők röntgenspektrográfiai kimutatásának érzékenysége Szabó Kálmán - Egressy Csilla: A fém tisztaságának és az elektród elkészítési módjának befolyása a galliumelektród differenciális kapacitására Pályi Gyula - Jehring, Harry: Adatok s csepegő higanyelektród felületén kialakuló adszorpciós réteg szerkezetéhez, II. Pályi Gyula: 4,4'-Bisz(triazinil-amino)sztilbén-2,2'-diszulfonsav-származékok polarográfiás adszorpciójának vizsgálata háromszöginpulzus technikával Trischler Ferenc: Nátrium-2,5-dioxi-benzoát potenciometrikus meghatározása platina-szén elektródpár segítségével Kőrösi Jenő - Berencsi Piroska: Laktámok és ciklikus peptidek, V. Hegedűs J. András - Horváth Antal - Kerek László - Kürthyné Komlósi Judit: Különböző szennyezések összetett hatása a volfrám termikus emissziójára és ennek felhasználása a fém korróziójának, illetve tisztaságának vizsgálatához Szabó Zoltán László - Török Tibor: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, VI. Fehér István - Lőrinc Mária: A xenon-difluorid reakciója vízzel Fodorné Csányi Piroska - Szilágyiné Győri Erzsébet: A foszforeszencia és az utóimpulzus zavaró hatásának mérlegelése lágy b-sugárzók aktivitásának mérésénél Márta Ferenc: Erdey-Grúz Tibor: Grundlagen der Materie Markó László: Konferenz über die Chemie und chemische Verarbeitung des Erdöls und Erdgases Lempert Károly: A Drezdai Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Intézetének szerzői kollektívája: Organikum. 1968 / 6. szám Nagy Zoltán - Sámsoni Zoltán: Folyamatosan változó abszorpciójú spektrálszűrők előállításának módszerei Móger Dezső - Mink György: Az MI-1305 típusú szovjet tömegspektrométer vákuum- és adagolórendszerének átalakítása Szabó Zoltán László: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, VII. Szabó Zoltán László - Trompler Jenő - Lányiné Konkoly Thege Ilona - Tóth Ildikó: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, VIII. Szabó Zoltán László - Tóth Ildikó: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, IX. Zsinka László - Szirtes László: Néhány szintetikus szervetlen ioncserélő fajlagos felületének mérése folyadék- és gázfázisban Kende Imre - Tüdős Ferenc - Sümegi László: Szabad gyökök kémiája, VI. Hegedűs J. András - Schlosser György: Rendellenes reakciómegtorpanás a mangán(III)-oxid hidrogénes redukciójánál Mohai Miklósné - Upor Endre: Alkil-foszforsav-észterek analitikai alkalmazása, IV. Szántay Csaba - Novák Lajos: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XXXII. Kollár László - Simon Artur - Osváth József: A Ziegler-Natta-katalizátorok vizsgálata, I. Kollár László - Simon Artur - Osváth József: A Ziegler-Natta-katalizátorok vizsgálata, II. Nemecz Ernő: Lőcsei Béla: Olvasztott szilikátok és tulajdonságaik 1968 / 7. szám Kollár László - Simon Artur - Kalló Dénesné: A Ziegler-Natta-katalizátorok vizsgálata, III. Havas Jenő - Papp Erzsébet - Pungor Ernő: Anionok mérése, II. Sohár Pál: Az amidcsoport konjugációjának hatása az infravörös színképre Burger Kálmán - Pintér Boglárka - Pappné Molnár Etelka - Nemesné Kósa Sarolta: Vegyes komplexek kémiája, III. Stefanović, Djordje - Vajgand Vilmos - Kiss Tibor: Oszcillográfiás kronopotenciometrikus titrálások Simonyi István: Kísérletek a 4,7-diklór-kinolin perhalogénszármazékainak előállítására Novák Lajos - Sohár Pál - Szántay Csaba: A téreffektus befolyása egyes kinolizinonszármazékok ketálképzési hajlamára Móger Dezső - Mink György - Nagy Ferenc: A ciklohexén katalitikus hidrogénezésének (deuterálásának) vizsgálata platinakatalizátoron, I. Móger Dezső - Mink György - Nagy Ferenc: A ciklohexén katalitikus hidrogénezésének (deuterálásának) vizsgálata platinakatalizátoron, II. Horányi György - Solt János: Adszorpciós jelenségek vizsgálata platinaelektródon nyomjelzős technikával, IV. Solymosi Frigyes - Börcsök Sándor - Lázárné Mozga Enikő: A perklórsav gőzfázisú termikus bomlásának katalízise 1968 / 8. szám Bán Miklós - Császár József: 3d11 elektronú fémionok komplexei elektrongerjesztési folyamatainak és kötésviszonyainak tárgyalása a ligandumtér-módszerrel, VII. Kiss István - Boder Magda: Hidrogénezett terfenilizomerek sugárstabilitásának vizsgálata Géczy István: Szintetikus lineáris polimerek, XXVIII. Szántay Csaba - Tőke László - Honty Katalin - Kalaus György: Szubsztituált oktahidro-indolo(2,3-a)kinolizinek szintézise Kiss László - L. Varsányi Magda: A platina anódos viselkedésének vizsgálata kronopotenciometrikus módszerrel, II. Paál Zoltán - Tétényi Pál: Telítetlen és aliciklusos közbenső termékek n-hexán dehidrociklizációjánál Légrádi László: Az adszorpciós indikáció mechanizmusa, V. Hargittai István: A szulfuril-klorid molekulaszerkezetének elektrondiffrakciós szektor-mikrofotométeres vizsgálata Burger Kálmán - Vértes Attila - Pappné Molnár Etelka: A nefelauxetikus sorozat és vaskomplexek Mössbauer-paramétereinek sorrendje Ladik János: Sejtdifferenciálódás és az embriófejlődés egyes kérdéseinek megfogalmazása az önreprodukáló automaták elmélete alapján Dévay József - Lengyel Béla, ifj. - Kraxnerné Tóth Márta: Váltóáram hatása az alumínium elektrolitikus korróziójára, I. Kelen Tibor - Tüdős Ferenc: Néhány konszekutív reakció kinetikai tárgyalása, III. Gebhardt István: Terényi Sándor - Josepovits Gyula - Matolcsy György: Növényvédelmi Kémia Berecz Endre: Lengyel Béla - Proszt János - Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia 1968 / 9. szám Erdey-Grúz Tibor: Prost János (1892-1968) Szabó Zoltán László - Tóth Ildikó: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, X. Szabó Zoltán László - Tóth Ildikó: Színképelemzési vizsgálatok forgatott kohóalumínium mintákkal, XI. Kelen Tibor: Néhány konszekutív reakció kinetikai tárgyalása, IV. Dévay József - Mészáros Lajos - Garai Tibor: Szinusz alakú váltófeszültség hatására fellépő áram harmonikus analízise az elektród diffúziós és átlépési polarizációja esetén Pályi Gyula - Bartha Béla - Péter Ferenc - Nádudvari István: Az oszcillopolarográfia alkalmazása egyes textilkémiai vizsgálatokban, XIV. Payer Károly - Kálmán Vince: Mágnesesszuszceptibilitás-mérő berendezés Vértes Attila - Beck Mihály: Radioaktív izotópokkal gerjesztett röntgensugárzás analitikai alkalmazása, III.. Molnár Sándorné - Péter Ferenc - Tóth Attila: Szerves peroxidok polarográfiás vizsgálata, II. Réti Sándor: Az elektródok polarizálhatóságának kérdése a polarográfiában, II. Kaposi Olivér - Riedel Miklós - Matus Lajos: Volfrámszál pozitív ionemissziójának vizsgálata repülésiidő-tömegspektrométerrel, II. Korecz László - Burger Kálmán: Vegyesligandum-komplexek kémiája, IV. Upor Endre - Szalai Józsefné - Klesch Katalin: Alkil-foszforsav-észterek analitikai alkalmazása, V. Simándi László - Nagy Ferenc - Budó Éva: Szorbinsav homogén katalitikus hidrogénezésének kinetikai vizsgálata pentaciano-kobaltát(II) jelenlétében, I Bereznai Tamás - Székely Jenőné: Szulfátmeghatározás vízben ólom-szulfát-turbidimetriával 1968 / 10. szám Görög Sándor: Adatok a szteránvázas vegyületek analitikájához, VII. Simándi László - Nagy Ferenc - Budó Éva: Szorbinsav homogén katalitikus hidrogénezésének kinetikai vizsgálata pentaciano-kobaltát(II) jelenlétében, II. Bognár Rezső - L. Tőkés Adrienne - Rákosi Miklós: Flavonoidok, XV. Selmeczi Béla: Szilárd=szilárd+gáz típusú endoterm hőbomlás-reakció reakciósebességi állandójának meghatározása a derivatogram alapján Mázor László - Kucseráné Pápay Mária - Takács József: Adatok a programozott áramlású gázkromatográfia elméletéhez Lakatos Béla - Hesz Árpád - Vetéssy Zsuzsanna - Horváth Gábor: A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezete, II. Pulay Péter - Lakatos Béla - Tóth Gábor - Hesz Árpád - Vetéssy Zsuzsanna: A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezete, III. Mészáros Miomir - Ruff Ferenc - Dufek Lászlóné: A 6-etoxi-2,2,4-trimetil-1,2-dihidrokinolin alapú antioxidáns komponenseinek spektrofotometriás meghatározása Tétényi Pál - Schächter Klára: Az öttagú szénhidrogéngyűrűk dehidrogénezése fémkatalizátor jelenlétében Pethő Árpád: Kémiai reakciók egy osztályának algebrai tárgyalása Dévay József - Mészáros Lajos - Garai Tibor: A cellaellenállás befolyásának számítása a váltóáramú polarográfiában reverzibilis elektródfolyamat esetén Vajda Miklós: J. C. P. Schwarz: Fizikai módszerek a szerves kémiában 1968 / 11. szám Szalay Józsefné - Upor Endre - Klesch Katalin: Kőzetekben lévő szelén meghatározása Liptay György - Békássy Sándor - Takács József: Derivatográfiás módszer a gázkromatográfiában használt megosztófolyadék és töltetek vizsgálatára Matkovics Béla - Tegyey Zsuzsanna: Szteroid-ketonok, -oximok és -homo-laktámok összehasonlító vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata Bognár Rezső - Makleit Sándor: A tozil-, ill. mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban, III. Bognár Rezső - Makleit Sándor - Mile Teréz: A tozil-, ill. mezilszármazékok reakcióinak vizsgálata a morfinsorban, IV. Tóth József: Több rétegű folyadékelegy-adszorpció elmélete, I. Dévay József - Lengyel Béla, ifj. - Wojnárovits László: Váltóáram hatása az alumínium elektrolitikus korróziójára, II. Burger Kálmán - Korecz László - Bor György: Vegyesligandum-komplexek kémiája, V. Halász András - Pungor Ernő: A molibdén izopolisavainak spektrofotometriás vizsgálata Király János: Felületi oxidációs jelenségek germánium egykristálylapkákon, II. Pazonyi Tamás - Tüdős Ferenc - Dimitrov Miklós: Polimerek mechanokémiai degradációja aprítás hatására 1968 / 12. szám Krausz Imre - Káldy Mária: Amino-antrakinon indikátorok és alkalmazásuk, III. Bésán János: Monoszubsztituált buti-fenolok vékonyréteg-kromatográfiás elemzése Király János - Fejes Pál: Felületi oxidációs jelenségek germánium egykristálylapkákon, III. Horváth Erzsébet - Császár József: Átmenetifém-ionok izomer vegyületeinek fizikai-kémiai vizsgálata, III. Farkas Loránd - Berényi Dánielné - Pallós László: Auronok és auron-glükozidok, XI. Liptay György - Pappné Molnár Etelka - Burger Kálmán: Fémkomplexek termikus vizsgálata, I. Bán Miklós - Császár József: 3dn elektronú fémionok komplexei elektrongerjesztési folyamatainak és kötésviszonyainak tárgyalása a ligandumtér-módszerrel, VIII. Törkő János: Indium(III)-oxi-karbonsav komplexek egyensúlyi viszonyainak vizsgálata folyékony ioncserélővel, I. Simonyi István: Bromometriás mérések diklór-kinolin-bromid-perbromiddal Hardy Gyula - Nyitrai Károly - Cser Ferenc - Cselik György - Nagy István: Vizsgálatok a szilárd fázisú polimerizáció köréből, XXIV. Hardy Gyula - Nyitrai Károly - Cser Ferenc: Vizsgálatok a szilárd fázisú sugárzásos polimerizáció köréből, XXV. Nosticzius Árpád: Mikromennyiségű magnézium fotometriás meghatározása eriokrómfekete T indikátorral

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 74. évfolyam (1968)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 15 Nov 2016 06:58
Last Modified: 13 Dec 2016 12:15
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8534

Actions (login required)

View Item View Item