REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1995

Magyar Kémiai Folyóirat, 101 - 1995. ISSN 0025-0155

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1995_101.pdf

Download (443MB) | Preview

Abstract

1995 / 1. szám Matherny Miklós: A közép- és kelet-európai színképelemzési és analitikai kémiai tevékenységek 1954 és 1991 között Krivácsy Zoltán - Hlavay József: Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen vegyületek mennyiségi meghatározására, I. Novákné Pékli Márta - Nagy Anita - Nagy Géza: Kísérletek szelektív potenciometriás gyógyszerelektródokkal, I. Polyák Klára - Bódog Ildikó - Hlavay József: Fémionok fizikai-kémiai formájának meghatározása szilárd anyagokban, I. Polyák Klára - Bódog Ildikó - Hlavay József: Fémionok fizikai-kémiai formájának meghatározása szilárd anyagokban, II. Szabó Kálmán - Varga-Pál Katalin: Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, III. Gyöngyhalmi Ida - Földes-Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc: A gyökös polimerizáció kinetikája, LVIII. Barczáné Buvári Ágnes - Braun Tibor - Barcza Lajos: Vízoldható buckminsterfullerén - g-ciklodextrin zárványkomplexek képződése 1995 / 2. szám Krivácsy Zoltán - Hlavay József: Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen vegyületek mennyiségi meghatározására, II. Móger Galina - Paróczay Margit - Darmanyan, A. P.: Környezeti hatások antioxidánsok kationos szenzibilizátorok által létrejött fotokémiai átalakulásában Kálmán Erika - Kármánné Herr Franciska - Telegdi Judit - Cserny István - Kövér László: A kalciumionok hatása a foszfonsav adszorpciójára Dékány Imre - Tóth József - Bokányi Ljudmilla: A mecseki kőszén fizikai-kémiai tulajdonságai, I. Tóth József - Lakatos János: A mecseki kőszén fizikai-kémiai tulajdonságai, II. Kálmán Erika - Kármánné Herr Franciska - Telegdi Judit - Várhegyi Barna - Balla József: Nitrogéntartalmú karbonsavak és karboxi-foszfonsavak inhibíciós hatékonysága Braun Tibor - Barczáné Buvári Ágnes - Barcza Lajos - Konkoly-Thege Ilona - Fodor Márta: Mechanokémia: új lehetőség fullerénvegyületek előállítására Braun Tibor - Berényi Péter - Illényi András - Sakiev, Sabirdjan: Termikusan indukált akusztikus emissziós aktivitás polikristályos buckminsterfullerénben 1995 / 3. szám Váradi Mária: Fejezetek a hazai élelmiszer- és agráranalitika elmúlt száz évéből Gerzson Miklós - Hangos Katalin: Operátori eljárásokkal irányított rendszerek leírása a rendszer kvalitatív modellje alapján, magas szintű Petri-hálók segítségével Krivácsy Zoltán - Hlavay József: Diffúz reflexiós infravörös spektroszkópia alkalmazása szervetlen vegyületek mennyiségi meghatározására, III. Móger Galina: A hematoporfirin szabad bázis fotokémiai bomlásának kétfotonos mechanizmusa Szabó Kálmán - Varga-Pál Katalin: Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, IV. 1995 / 4. szám Őrfi László - Kökösi József - Szász György - Hermecz István - Szilágyi Ildikó: Heterokondenzált kinazolonok szintézise Kolics Artúr - Horányi György: Új kombinált radiokémiai és elektrokémiai vizsgálati módszerek, I. Kolics Artúr - Horányi György: Új kombinált radiokémiai és elektrokémiai vizsgálati módszerek, II. Lukács Tamás - Szalai István - Liszi János: Poláros fluidumok kalorikus tulajdonságainak számítása Császár József: Az 5-NO2-2-furaldehid és szulfonamidok Schiff-bázisairól Számítógépes programok ismertetése 1995 / 5. szám Kárpáti Péter - Borszéki János - Wegscheider, Wolfhard: A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP emissziós spektrometriában, I. Héberger Károly - Keszler Ágnes - Vidóczy Tamás - Gál Dezső - Cotarca, Livius: A ciklohexán-monokarbonsav oxidatív dekarboxilezése, II. Polyák Klára - Rácz Eleonóra - Hlavay József: Alumínium-oxid felületén kialakított Fe(OH)3-adszorbens felületi tulajdonságai, I. Polyák Klára - Szöllősi Gábor - Hlavay József: Alumínium-oxid felületén kialakított Fe(OH)3-adszorbens felületi tulajdonságai, II. NEVEZÉKTANI KÖZLEMÉNYEK Fodorné Csányi Piroska: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai : 3. A polianionok nevezéktana Hlavay József: Javaslat az analitikai kémiában használatos minőségbiztosítási fogalmak nevezéktanához 1995 / 6. szám Bakos István - Horányi György: Kedvezményezett kristálytani orientációjú platinázott platinaelektródok voltammetriás viselkedése Német Béla - Kozma László - Paksy László - Lengyel A. - Czekkel J.: Vas- és alumíniumötvözetek mennyiségi mikroanalízise időfelbontást alkalmazó, lézerindukált plazmaemissziós színképelemzéssel Fazekas Lajos: Dinamikus termo-mechanikai relaxáció polietilénben Józsa Tibor - Heltai György - Mentler, Axel - Pfeffer, Michael: Stabil nitrogénizotópok arányának meghatározása C/N-elemanalizátor és MIP-OES-detektor összekapcsolásával Pethő Gábor - Shionoya, Mitsuhiko - Kimura, Eiichi - Hayashida, Hirohi - Marzilli, Luigi G.: DNS konformációváltozása makrociklusos poliamin-cinkkomplexek hatására Braun Tibor - Rausch Henrik: C60, C70 és grafitkorom nyomelemszennyezői 1995 / 7. szám Császár Attila Géza: Láncszerű molekulák teljes rezgési kinetikus energia operátora Barkó György - Hlavay József: Piezoelektromos érzékelőrendszer és neurális hálózat összekapcsolása Szabó Kálmán - Varga-Pál Katalin: Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, V. Keglevich György - Quin, Louis D.: Foszfortartalmú heterociklusok gyűrűtranszformációi, XIII. Sawinsky János - Deák András: Tartózkodásiidő-eloszlás Herschel-Bulkley folyadék lamináris áramlásánál körkeresztmetszetű csőben Dékány Imre - Turi László - Tombácz Etelka - Fendler János: Méretkvantált CdS és ZnS nanorészecskék előállítása S/L adszorpciós rétegben hidrofóbizált szilikátfelületen NEVEZÉKTANI KÖZLEMÉNYEK Fodorné Csányi Piroska: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. A transzfermiumelemek neve és vegyjele 1995 / 8. szám Szekeres Márta - Tombácz Etelka - Dékány Imre: Kationos tenzidek adszorpciója változó töltésű szilikafelületeken Pitlik János - Gunda Tamás - Batta Gyula - Jekő József: Újabb eredmények a 3-vinil-cefalosporinok kémiájában Regdon Ibolya - Dékány Imre - Nagy Lajos György: A felületi hidrofóbitás hatása az 1-butanol-víz elegyek szelektív adszorpciójára Braun Tibor - Konkoly-Thege Ilona - Rausch Henrik - Süvegh Károly - Vértes Attila: A neutronbesugárzás hatása polikristályos buckminsterfullerénre Cserháti Csaba - Beke Dezső - Rijnders, M. R.: Periodikus szerkezet kialakulása szilárdfázisú reakcióval többalkotós ötvözetekben 1995 / 9. szám Braun Tibor - Palágyi Stefán: Nyomelemek dúsítása és elválasztása poliuretán habszorbenseken Seres László - Nacsa Ágnes - Neville, Arthur L.: A di(terc-butil)-peroxid termikus bomlása (CH3)2C=CH2 jelenlétében: a CH3-, (CH3)2CCH2CH3- és (CH3)2CCH2C(CH3)2CH2CH3-gyökök reakciói Barczáné Buvári Ágnes - Bodnárné Gyarmathy Dóra - Barcza Lajos: Hidroxipropil-b-ciklodextrinek: összefüggés fenolftalein-zárványkomplexeik stabilitása és az átlagos szubsztitúciós fok között Gál Dezső: Szabad gyökök szerepe fotodinamikus effektusokban, in vivo körülmények között Kárpáti Péter - Borszéki János: A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP-emissziós spektrometriában, II. Hudák Júlia - Varga Viktor - Grafné Harsányi Etelka: Szelénmeghatározás kinetikus elemzési módszerrel 1995 / 10. szám Beck Mihály: Szabó Zoltán Gábor, 1908-1995 Paulik Ferenc: A magyar termoanalitika fél évszázada Arnold Miklós: Néhány megjegyzés a fizikai-kémiai folyamatok modellezéséről Mastalir Ágnes - Notheisz Ferenc - Bartók Mihály - Király Zoltán - Dékány Imre: Az előkezelés hatása Pt-graphimet szerkezetére és katalitikus aktivitására Nagy Anita - Nagy Géza - Szegletes József - Tolokán Antal - Fehér Zsófia: Redoxi mediátorral módosított grafitelektródra épülő új elektroanalitikai méréstechnika Nagy András - Földes-Berezsnich Tamara - Gyöngyhalmi Ida - Tüdős Ferenc: A gyökös kopolimerizáció kinetikája, XV. Bertényi Zsuzsa - Szatura Zsuzsa - Tóth Árpád - Fodor Péter: Réztartalmú növényvédőszerek tisztaságvizsgálata 1995 / 11. szám Nagy Miklós - Dékány Imre: 100 éve született Buzágh Aladár, a hazai kolloidkémiai oktatás és kutatás megalapozója Beneke, Klaus - Lagaly, Gerhard: Buzágh Aladár tudományos munkássága a "Kolloid Zeitschrift" című folyóiratban Nagy Miklós - Domján Attila - Mészáros Róbert: Izopiesztikus módszer az adszorpciós réteg átlagos abszolút összetételének meghatározására szilárd-gőzelegy határfelületeken Pungor Ernő: Ionszelektív elektródok - analógiák és következtetések Rohrsetzer Sándor - Pászli István - Bán Sándor - Kovács Péter: A közegadszorpció és a stabilizáló ion töménységének szerepe a vas(III)-hidroxid-szol-koagulálásban és -peptizálhatóságban Burger Kálmán - Nemesné Vetéssy Zsuzsanna - Vankó György - Homonnay Zoltán - Vértes Attila: Szilárd szerves mikroemulzióban rögzített vas(II)aszkorbát-oldat Mössbauer-vizsgálata Hórvölgyi Zoltán - Németh Sándor - Fendler János: Részlegesen hidrofóbizált, gömb alakú szilika-, valamint üvegrészecskék monorétegeinek előállítása és vizsgálata Langmuir-filmmérlegben, I. 1995 / 12. szám Király Zoltán - Turi László - Dékány Imre - Bean, Keith - Vincent, Brian: Adszorpció, stabilitás és reológiai sajátságok organikus biner elegyekben, III. Bárány Sándor: Monodiszperz szilícium-dioxid-szuszpenziók gyors koagulációjának kinetikája Lakatos István - Lakatosné Szabó Julianna: Krómionok diffúziója polimer/szilikát gélekben, I. Büki András - Kárpátiné Smidróczki Éva - Zrínyi Miklós: A Liesegang-jelenség kísérleti és elméleti vizsgálata Király Zoltán - Dékány Imre - Mastalir Ágnes - Bartók Mihály: Palládium-szubkolloidok előállítása hidrofób rétegszilikátok S/L határfelületi adszorpciós rétegében Juhász A. Zoltán: Az aprításelmélet mechanokémiai vonatkozásai

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Kémikusok Egyesülete
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 101. évfolyam (1995)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 13 Nov 2016 06:20
Last Modified: 19 Dec 2016 10:52
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8509

Actions (login required)

Edit Item Edit Item