REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1989

Magyar Kémiai Folyóirat, 95 - 1989. ISSN 0025-0155

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1989_095.pdf

Download (466MB) | Preview

Abstract

1989 / 1. szám Tóth József: Gőz/szilárd többrétű adszorpciós "felhő" -modellje, I. Nagy László - Toshio, Yamaguchi - Masaharu, Nomura - Hitoshi, Ohtaki: A vas(III) cukortípusú ligandumokkal képzett komplexeinek EXAFS vizsgálata Kiss B. András - Szabóné Szűcs Ilona - Berendné Rom Gizella: A káliumadalék szemcseformáló hatása az ammónium-volfrámoxid-bronz (AWOB) porkohászati redukciójában Tóth Gábor - Bitter István - Bigam, Glen - Strausz Ottó: 1,3-Trimetincianinok kondenzációja arilaminokkal. Szerkezetfelderítés n.O.e. differencia-spektroszkópiával Göndös György - McGirr, Larry G. - Jablonski, Chester R. - Snedden, Walter - Orr, James C.: Szteroid 2a-fluor-4-én-3-onok redukciója Voung Trung, Kien - Hedvig Péter: Gyorsított elektronokkal besugárzott lineáris kissűrűségű polietilén mechanikai feszültségrelaxációja magas hőmérsékleten Pokol György: Kiss Klára: Problem Solving wirth Microbeam Analysis Nyeste László: Szántay Cs.: Chemistry and Biotechnology of Biologically Active Natural Products Juhász Gábor: Oxigen free radicals and the tissue injury 1989 / 2. szám Hajós György - Messmer András - Koritsánszky Tibor: Különböző anellációjú kondenzált tiazoliumsók szelektív gyűrűfelnyílásai nukleofilekkel Szabó Kálmán - Mika József - Vázsonyi Béla: Anionok redukciója szilárd galliumelektródon Veress Tibor - Szántó József - Leisztner László: Hasis- és marihuana-típusú kábítószerek hatóanyagtartalmának meghatározása, II. Veress Tibor - Szántó József - Leisztner László: Hasis- és marihuana-típusú kábítószerek hatóanyagtartalmának meghatározása, II. Iring Rezsőné - Barabás Mihályné - Földes Enikő - Tüdős Ferenc - Ódor Gézáné: Néhány nagytisztaságú szervetlen és szerves folyadék kölcsönhatása poliolefinekkel Novák Krisztina - Szász György - Kollár György: A megoszlási hányados becslése nitrogénhídfős vegyületeknél Keglevich György - Petneházy Imre - Tőke László - Janke, Frank - Szöllősy Áron - Miklós Péter - Tóth Gábor: Foszfortartalmú heterociklusok gyűrűtranszformációi, III. Keglevich György - Tőke László - Androsits Beáta: Foszfortartalmú heterociklusok gyűrűtranszformációi, IV. Veres Sándor - Csikkelné Szolnoki Anna: Spektrofotometriás arzénmeghatározás a hibridfejlesztő edényben előállított vivőgáz alkalmazásával Kárpáti Zoltán - Szemler László - Veszprémi Péter: 5-Hidroxilbenzimidazolil-kobamid előállítása irányított bioszintézissel 1989 / 3. szám Farkas Etelka - Szőke József - Kiss Tamás: Az L-a-alanin-hidroxámsav komplexképző sajátságai Láng Győző - Szabó Kálmán: A víz - 2-metil-1-propanol - HCLI rendszer egyensúlyi tulajdonságainak vizsgálata Hangos Katalin - Leisztner László: Az analitikai kémiai módszerek ellenőrzése a jel-zaj viszony segítségével Borossay József - Torkos Kornél - Lieszkovszky László: Kéttényezős kalibrációs faktor nyomnyi mennyiségű gázok tömegspektrometriás analízisénél Bihácsné Karsai Éva - Brlik János - Kékesi Adrienna - Balla József: Zsírsavelegyek összetételének elválasztás és származékképzés nélküli tömegspektrometriás vizsgálata Pozsgai Imre: Mikroröntgenfluoreszcens analízis az elektronmikroszkópban Trézl Lajos - Ludányi Ágnes - Rusznák István - Horváth Viktória - Szarvas Tibor - Vasvári Gábor - Tyihák Ernő: Lizin bázikus végcsoportjainak gyorsító hatása a hidrogén-peroxid és formaldehid közötti reakciókban Horányi György: A Fleischmann-Pons kísérlet kérdőjelei 1989 / 4. szám Láng Győző - Szabó Kálmán: Elektrokémiai vizsgálatok korlátozottan elegyedő rendszerekben, I. Halász István - Kirschner István - Porjesz Tamás: Magas átmeneti hőmérsékletű szupravezetők, I. Tóth József: Gőz/szilárd többrétű adszorpciós "felhő" -modellje, II. Burger Kálmán - Sipos Pál - Véber Margit - Horváth István - Noszál Béla - Lőw Miklós: A g-karboxi-glutaminsav és néhány rokonvegyületének protonálódási, kalcium- és magnézium-komplexképzési mikrofolyamatai Bartók Mihály - Gera Lajos - Göndös György - Molnár Árpád: b-laktámok hidrogenolízise Ni-katalizátoron; új módszer az 1,3-aminoalkoholok előállítására Labádi Imre - Burger Kálmán - Liptay György - Horváth Attila - Papp Sándor - Korecz László: Vas(II)-etilénglikol komplexek előállítása és vizsgálata Korponay Kinga - Szuchovszky Gyuláné - Bata Árpád: Gyógyszeralapanyagok oldószermaradékának gázkromatográfiás mennyiségi meghatározása Hangos Istvánné: Karel Stulik - Vera Pacakova: Elektroanalytical meassurements in flowing liquis Nagy József: Náray-Szabó Gábor - Surján Péter - Ángyán János: Applied Quantum Chemistry Mózer Miklós: Catalysis on zeolites (ed.: D. Kalló, Kh. M. Minachev) Antus Sándor: Matolcsy Gy. - Nádasy M. - Andriska V.: Pesticide Chemistry Szabadváry Ferenc: George de Hevesy (1885-1966) Festschrift Kálmán Alajos: Stereochemical Applications of Gas-phase Elektron Diffraction (A gázfázisú elektrondiffrakció sztereokémiai alkalmazásai) 1989 / 5. szám Kiricsi Imre - Tasi Gyula - Fejes Pál - Förster, Horst: Karbokationok képződése zeolitokban, II. Kiricsi Imre - Fejes Pál - Tasi Gyula - Förster, Horst: Karbokationok képződése zeolitokban, III. Kiricsi Imre - Fejes Pál - Tasi Gyula - Förster, Horst: Karbokationok képződése zeolitokban, IV. Fülöp Ferenc - Lázár László - Bernáth Gábor - Pelczer István: Részlegesen telített tetraciklusos benzoxazinok egylombikos szintézise Fodorné Csányi Piroska - Keszei Ernő - Kasza János - Fehér László: Tríciummal jelzett víz mozgása talajban, pontszerű sugárforrás esetén Pernecker Tibor - Földes-Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc: A gyökös polimerizáció kinetikája, IL. Pernecker Tibor - Földes-Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc: A gyökös polimerizáció kinetikája, L. Fenyvesi Györgyi - Nagy András - Földes-Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc: A gyökös polimerizáció kinetikája, LI. MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK Koczó Kálmán - Soós János: Tenzidoldatok dinamikus felületi feszültsége és annak mérése automatikus cseppdetektorral ellátott sztalagmométerrel 1989 / 6. szám Brücher Ernő - Király Róbert: Gadolínium(III)-aminopolikarboxilát komplexek, mint potenciális kontrasztnövelő anyagok az NMR-tomográfiában Barabás Mihályné - Iring Rezsőné - Fodor Zsolt - Bálint Pálné - Tüdős Ferenc: LLDPE stabilizálása. Kölcsönhatás különböző típusú stabilizátorok között Liszi János - Giannakaros, Georgios: Kationcserélő műgyanták permittivitásának vizsgálata Paálné Lukács Júlia - Gál Dezső - Butovskaja, Galina - Agabekov, V. E.: 1-Feniletil-peroxid gyökök és aromás alkoholok közötti hidrogénleszakítási reakciók vizsgálata Rockenbauer Antal - Halász István: Magas átmeneti hőmérsékletű szupravezetők, II. Wagner Ödön - Hencsei Pál - Nagy József: Szila-farmakonok előállítása, I. Bagdi Gyula - Lakatos János - Lakatos István: Emulgeált szerves folyadékok lángatomabszorpciós elemzése, II. Papp Lajos - Derecskei Béla: Újabb fejlesztésű ICP sugárforrás analitikai kémiai teljesítőképességének vizsgálata Takács József: Kováts-koefficiens: Új fogalom a gáz-folyadék kromatográfiában használt állófázisok minőségének jellemzésére 1989 / 7-8. szám Leisztner László: Kedves Olvasó! Bezegh András: A kalibráció néhány kérdéséről Kemény Sándor - Thury Éva - Manczinger József: Paraméterbecslés gőz-folyadék egyensúlyi adatokból Barta Gábor: Modellalkalmassági vizsgálatok a reziduális különbségek alapján Hangos Katalin - Leisztner László - Kárny, Miroslav: Bayes-becslésen alapuló kalibráció és mérésellenőrzés Rajkó Róbert - Horváth István - Huhn Péter: Paraméterbecslés a fazzi halmazok segítségével Horváth István - Rajkó Róbert - Huhn Péter: Robusztus regressziós módszerek alkalmazása a lineáris kalibrációs modellben, I. Zimmer Károly - Heltai György - Flórián Károly - Veress Gábor: A spektográfiás elemzés kalibrálási problémái Chikány Gábor - Kemény Sándor: Csoport-járulék modellek paramétertáblázatának szekvenciális becslése Gunda Tamás: Számítógépes programok ismertetése - ALCHEMY version 1.35 Gunda Tamás: Számítógépes programok ismertetése - CHEMTEXT version 1.2 Szebényi Imre: Szekér Gyula: Vegyipar és kemixálás hazánkban az 1980-as években Szebényi Imre: Lőrincz Imre: A szénhidrogének termelése és felhasználása Tóth Gábor: Advances in steroid analysis '87. Proceedings og the Symposium on the Analysis of Steroids Lásztity Radomir: P. Blacs - K. Gruiz - T. Kremmer: Biological role of plant lipids 1989 / 9. szám Bencsura Ákos - Vasvári Gábor - Gál Dezső: Oxidációs folyamatok kemilumineszcenciás vizsgálata, III. Varga József - Schulek-Tóth Ferenc: Polimerek kristályosodása és olvadása, XVII. Szabóné Bárdos Erzsébet - Horváth Attila - Papp Sándor - Baloghné Megyery Katalin: Hexaciano-ferrát(II) fotokémiai reakciói víz-alkohol oldószerelegyekben Sztaricskai Ferenc - Batta Gyula - Harangi János - Medaković, Damir: A risztotetróz szerkezetigazolása szintézissel Szász Ágnes - Liszi János: Dielektromos relaxáció zeolitokban, II. Keglevich György - Petneházy Imre - Tőke László - Janke, Frank - Brlik János - Tóth Gábor: Foszfortartalmú heterociklusok gyűrűtranszformációi, V. Fülöp Ferenc - Bernáth Gábor - Mattinen, Jorma - Pihlaja, Kalevi: Norefedrinből és norpszeudoefedrinből nyert 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája Fülöp Ferenc - Mattinen, Jorma - Pihlaja, Kalevi: A gyűrű-lánc tautoméria közvetlen NMR spektroszkópiai igazolása tiazolidin gyűrűrendszernél 1989 / 10. szám Varga József - Schulek-Tóth Ferenc - Ille Attila: Polimerek kristályosodása és olvadása, XVIII. Varga József - Ehrenstein, Gottfried W. - Maertin, Claus: Polimerek kristályosodása és olvadása, XIX. Szabó Kálmán - Mika József: Az elektromos kettősréteg kapacitásának hőmérsékletfüggése galliumelektródon Kiricsi Imre - Tasi Gyula - Fejes Pál - Förster, Horst: Karbokationok képződése zeolitokban, V. Horányi György: A cellareakció potenciáljának sajátos értelmezése ideálisan polarizálható elektródok esetén A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai - A fizikai-kémiai definíciók és jelölések Horányi György: Nehézségek, problémák az elektrokémiai korrózióval kapcsolatos fogalmak definíciója körül Szalma Sándor: TRAWIATA - Hatásos algoritmus többdimenziós NMR tömbök transzformációs idejének csökkentésére HÍREK 1989 / 11. szám Szabó János - Szűcs Erzsébet - Fodor Lajos - Katócs Ágnes - Bernáth Gábor - Sohár Pál: Benzizotiazolok szintézise a 2-akril-4H- és 4-akril-2H-1,3-benztiazinok oxidatív gyűrűszűkülésével Szakácsné Pintér Margit - Perlné Molnár Ibolya: Triptofán spektrofotometriás meghatározása savanyú oldatokban, ninhidrinnel Varga József - Garzó Gábor - Smelkó Péter: Polimerek kristályosodása és olvadása, XX. Varga József: Polimerek kristályosodása és olvadása, XXI. Kiricsi Imre - Fejes Pál - Tasi Gyula - Förster, Horst: Karbokationok képződése zeolitokban, VI. Gunda Tamás: REACCS és MACCS - házonbelüli reakció- és vegyületadatbank Gunda Tamás: Számítógépes programok ismertetése - CHEMBASE 1989 / 12. szám Dékány Imre: Szántó Ferenc emlékére Görög Sándor - Herényi Bulcsú - Rényei Márta - Georgakis, Angelos - Balogh Gábor - Csehi Attila - Gizur Tibor: Kromatográfiás és spektroszkópiás módszerek komplex alkalmazása a Darzens reakció egy mellékreakciójának felismerésében Tóth József: Gőz/szilárd többrétű adszorpciós "felhő" -modellje, III. Szalma Sándor - Pelczer István: Háromdimenziós korreláció 2D NMR spektrumok kombinálásával Tasi Gyula - Kiricsi Imre - Fejes Pál - Förster, Horst - Lovas Sándor: Szemiempirikus kvantumkémiai számítások mikroszámítógépen Gaizer Ferenc: Az inzulin protonálódása és cinkkomplexeinek stabilitása Papp Lajos - Beszeda Imre: Háromelektródos mikroüregkatódos sugárforrás kialakítása és vizsgálata, I. Dombi György - Szalma Sándor - Szabó János - Bernáth Gábor: 2H- és 4H-1,3-benztiazin izomerek bázicitásának, kvaternezésének és stabilitásának vizsgálata Lindner Ernő - Tóth Klára - Horváth Mária - Jeney Judit - Pungor Ernő - Bitter István - Ágai Béla - Meisel Tibor - Tőke László: Új típusú, bisz-koronaéter alapú káliumszelektív, folyadékmembrán-elektródok Pál Ferenc - Hrabéczyné Páll Andrea - Pungor Ernő: Oszcillometriás mérések áramló rendszerekben, III. Ribár Béla - Kapor Ágnes - Kálmán Alajos - Argay Gyula - Fülöp Ferenc - Bernáth Gábor: 5,6-Tri-, 5,6-tetra- és 5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on származékok heterogyűrű-flexibilitásának röntgendiffrakciós tanulmányozása Szakálas Gyöngyi - Meszlényi Gábor - Juhász Éva - Lelkes Andrásné: Újabb eredmények a polipropilénglikolok etilén-oxid adduktjainak vizsgálatában az infravörös spektroszkópia és a "PRIMA" alakfelismerő módszereket alkalmazva Pozsgai Imre: Kvantitatív elektronsugaras mikroanalízis a röntgensugárzás mélységi eloszlási függvénye alapján Tájékoztató munkatársaink részére Gunda Tamás: Chemical Structure Software for Personal Computers

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Kémikusok Egyesülete
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 95. évfolyam (1989)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 13 Nov 2016 06:18
Last Modified: 16 Dec 2016 10:18
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8503

Actions (login required)

Edit Item Edit Item