REAL-J

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 2000

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 107 (1-12) - 2000. ISSN 0025 0325

[img]
Preview
Text
MATUD_2000.pdf

Download (191MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
MATUD_2000.txt

Download (23kB)

Abstract

2000 / 1. sz. 1 CZELNAI RUDOLF: Főszerkesztői levél LEHORGASZTOTT FEJJEL? ÁDÁM GYÖRGY - BORZSÁK ISTVÁN - CSATH MAGDOLNA - CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ - CSIKÓS-NAGY BÉLA: A magyar pesszimizmusról : Válaszok Solymosi Frigyes körkérdésére PÁLYÁNK EMLÉKEZETE SAUER IGNÁCZ L.: A népesedés akadályai INTERJÚ A tudás hatalom - de kié? Akinek halálhírét keltik, soká fog élni : Beszélgetés Nyikoláj Alfredovics Platéval KITEKINTÉS JÉKI LÁSZLÓ: Változó fénysebesség? VIRÁG KATALIN: Gének és a közvélemény manipulálása STREHÓ MÁRIA: Bizonyítás és esztétikum KOVÁCS FERENC: A világvég kezdete BÁLINT VERA: Brit értékelés a Tudomány Világkonferenciájáról SZAKMAGYAR BALÁZS GÉZA: Kukac, csiga, kör a MEGEMLÉKEZÉSEK DÁVID GÉZA: Szakály Ferenc Búcsú Horváth Györgytől TESTÜLETI HÍREK SZABADOS LÁSZLÓ: Beszámoló az MTA 1999. decemberi, rendkívüli közgyűléséről KÖNYVSZEMLE JUHÁSZ ERNŐ: Rostoványi Zsolt: Az Iszlám a 21. század küszöbén BORHI LÁSZLÓ: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1918-1919 KOLLÁR ZOLTÁN: Kozma Ferenc: A félperiféria ENYEDI GYÖRGY: Horváth Gyula: Európai regionális politika BUDA ATTILA: Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája NIEDERHAUSER EMIL: Fried István: Irodalomtörténések Kelet-Közép-Európában BECK MIHÁLY: Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor és Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban BODRI FERENC: Lengyel András: "Közkatonái a tollnak" UTÓHANG TARJÁN IMRE: A PET-különszám margójára 2000 / 2. sz. 139 NÉMETH MIKLÓS: Az átmenet betetőzése: Közép-Európa integrálása az EU-ba SIMON RÓBERT: Godziher Ignác utóélete : Egy 19. századi tudományalapító sorsa a 20. században SZÉLES KLÁRA: Rajz és irodalom a szecesszió idején PÁLYÁNK EMLÉKEZETE THIRRING GUSZTÁV: A magyarok kivándorlása Amerikába ESZMÉK - ÉRTÉKEK BERÉNYI DÉNES: Korunk válságának okait kutatva - Fukuyamatól Kortenig és azon túl KÖPECZI BÉLA: Modernitás, morál és mai bölcsesség HERNÁDI MIKLÓS: A cserbenhagyott ember INTERJÚ A közhivatalnok szembesült a kutatóval : Beszélgetés Török Ádámmal, a közgazdaság-tudomány doktorával KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET BÁRDOSSY GYÖRGY: Megoldható a radioaktív hulladékok elhelyezése HASZPRA LÁSZLÓ: A légköri szén-dioxid-koncentráció méréseinek újabb eredményei MAGYAR MEDICINA VÉKÉNY HENRIK: Szilikózis a magyar szénbányászatban TUDOMÁNYPOLITIKA VASS SÁNDOR: Portugália K+F rendszerének fejlődése az 1990-es években VICSEK TAMÁS: Interdiszciplináris kutatások: problémák és kihívások JEGYZET PETŐ GÁBOR PÁL: Einstein, az amerikai LOVAS ISTVÁN: Hátrányos helyzetű körzetek MEGEMLÉKEZÉS STAROSOLSZKY ÖDÖN - VÁGÁS ISTVÁN: Bogárdi János TUDOMÁNYTÖRTÉNET KÓNYA SÁNDOR: Gerő Ernő javaslata az Akadémia átszervezésére KÖNYVSZEMLE GERVAIN JUDIT: Ösztön-e a nyelv? KÖPECZI BÉLA: Felvilágosodás és irodalom VEKERDI JÓZSEF: Az értelem, a jelentés keresése SALVI, GIAMPAOLO: A latin és az újlatin nyelvek közötti átmenet BÜKY LÁSZLÓ: Hol tart ma a stilisztika? BODRI FERENC: Magyar irodalom fordításban (1920-1970) BÓDI ZOLTÁN: Intelligens szövegkezelés számítógéppel 2000 / 3. sz. 269 FÓKUSZBAN GLATZ FERENC: A kutatásfinanszírozás alapelvei A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI GERGELY JÁNOS: Egy immunológus századvégi töprengései EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC, TE CSILLAG MISKOLCZY AMBRUS: Kísérlet az interetnikus kapcsolatok szabályozására: az első magyar nemzetiségi "törvény" KAPRONCZAY KÁROLY: Honvédorvosok török emigrációban Emlékezés a Kossuth-emigrációra PÁLYÁNK EMLÉKEZETE MARCZALI HENRIK: Egyetemes és Nemzeti történelem INTERJÚ "Mint A kis hercegben: csak ülnek és barátkoznak" : Beszélgetés Roska Tamás akadémikussal HULLÁMHOSSZ Távolról közelítve : Interjú Losonczy Anna kultúrantropológussal VITÁK - VÉLEMÉNYEK TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS - VIDA GÁBOR: Géntechnológia: az ellenérvek tovább élnek : Reakció Venetianer Pál írására VENETIANER PÁL: Viszonválasz SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSA KISS ZOLTÁN: A tudományos kutatás szerzői jogi összefüggései KÖNYVSZEMLE RUZSA IMRE: Erdős a könyvekben és a valóságban SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: A matematika varázslatos világa NIEDERHAUSER EMIL: Tudomány - Egyetem, egy új sorozat SIPOS BALÁZS: Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban VITÁNYI IVÁN: A szociológia újjáéledésének folyamata SYLVESTER ANDRÁS: Hívószavak NAGY MIKLÓS MIHÁLY: Almásy László "hiteles" életrajza FALLER GUSZTÁV: Régi bányavárosaink BEÉRKEZETT KÖNYVEK TUDOMÁNYTÖRTÉNET DONÁTH TIBOR: Emlékezés egy nagy anatómusra : Száz éve halt meg Mihálkovics Géza (1844-1899) Az OKTK nyertes pályázatai 2000 / 4. sz. 399 HERMAN JÓZSEF: Nyelvi tudat, nyelvi változás, nyelvi politika CSÁNYI VILMOS: Humánetológia ROMÁNY PÁL: Az agrárpolitika és a tanyák a mai Magyarországon PÓCZIK SZILVESZTER: Magyar és cigány bűnelkövetők a börtönben VICSEK TAMÁS: Leírható-e egyenletekkel az embertömegek viselkedése? A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI CSÁSZÁR ÁKOS: Matematikai kutatások hazánkban TECHNOLÓGIAPOLITIKA HORVÁTH ISTVÁN - SZIKLAVÁRI JÁNOS - ZSÁMBOK ELEMÉR - ZSÁMBÓK DÉNES - GREGA OSZKÁR: 50 éves a DUNAFERR Dunai Vasmű INTERJÚ "A lényeg, hogy érdekes matematikával tudjam tölteni az időmet" : Beszélgetés Bollobás Béla matematikussal, az MTA külső tagjával TUDOMÁNYTÖRTÉNET PERECZ LÁSZLÓ: A filozófiai gondolat fényénél : Százötven éve született Alexander Bernát PÁLYÁNK EMLÉKEZETE XÁNTUS JÁNOS: Xántus János levele Mexikóból - 1896 VITÁK - VÉLEMÉNYEK ZEMPLÉN GÁBOR: Homo delectans - avagy a szaktudomány előtti tudós BÁRDOSSY GYÖRGY: Fontosak az új matematikai módszerek TÓTH JÓZSEF: Nemprovokatív védelmi rendszerek: a béke meghosszabbítása KESZTHELYI LAJOS: Etikus-e? A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei, 2000 KÖNYVSZEMLE LITVÁN GYÖRGY: Adósságtörlesztés? NOSZKAI GÁBOR: Szociológusok magányossága BUDA ATTILA: Két bibliográfia - több szempont NIEDERHAUSER EMIL: Magyar szórványok Észak-Erdélyben PLÉH CSABA: Két külföldi könyvről KÖPECZI BÉLA: A Bolyai Tudományegyetem története RATHMANN JÁNOS: Új lépés a Dante-kutatásban 2000 / 5. sz. 545 A GÉNTECHNOLÓGIA TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI DUDITS DÉNES - SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Áldás vagy átok? VENETIANER PÁL: A génsebészet két háborúja DUDITS DÉNES: Új korszak a növénybiológiában és -nemesítésben BŐSZE ZSUZSANNA: Transzgenikus gazdasági állatok HADLACZKY GYULA: Kromoszómatörténet: az alapkutatástól a technológiáig BALÁZS ERVIN: Egy új "zöld forradalom" küszöbén RASKÓ ISTVÁN: Molekuláris genetika az egészségügy szolgálatában SOMFAI BÉLA: Etikai kérdések a genetikában KITEKINTÉS SCHŐN ISTVÁN: Biotechnológiai vállakozások az új évezred küszöbén SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Etikai irányelvek a géntechnológiában KOVÁCS TIBOR: A géntechnológia morális jelentése ERDÉLYI ANDRÁS: Az indiai Zöld Forradalomtól a virtuális akadémiáig PÁLYÁNK EMLÉKEZETE Bálint Gábor keleti utazó tudósításai A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: Pataki tudósok az Akadémián INTERJÚ Az előadóművész : Beszélgetés Frankl Péter akadémikussal KÖNYVSZEMLE MATSKÁSI ISTVÁN: A barátságos biotechnológia SIMAI MIHÁLY: Új fordulat előtt a közgazdaság-tudomány BENE GYULA: Egy időszerű téma: a káosz BERÉNYI DÉNES: Einstein álma BENCZE GYULA: Viaskodás a démonokkal BODRI FERENC: Szolgálat és történelem OHNSORGE-SZABÓ LÁSZLÓ: Környezeti etika GÁNGÓ GÁBOR: Eötvös Loránd, a turista BEÉRKEZETT KÖNYVEK CSÁNYI VILMOS: Freund Tamás Bolyai díja 2000 / 6. sz. 681 ÉLTETŐ ÉS PUSZTÍTÓ VIZEINK SOMLYÓDY LÁSZLÓ: A magyar vízgazdálkodás ALFÖLDI LÁSZLÓ: Árvíz, belvíz, talajvíz VÁGÁS ISTVÁN: Belvizeinkről ismét - aligha utoljára CSELŐTEI LÁSZLÓ: Vízgazdálkodás - mezőgazdasági vízgazdálkodás - öntözés ANDRÁSFALVY BERTALAN: A vízhaszonvétel és árvízvédelem hagyománya Magyarországon KITEKINTÉS GAYER JÓZSEF - VÁRI ANNA: Társadalmi részvétel a vízgazdálkodásban A Szigetközről - lakói szemével PÁLYÁNK EMLÉKEZETE LÓNYAY MENYHÉRT: A Tiszaszabályozás története és nemzetgazdasági fontossága INTERJÚ Tudomány és közélet : Beszélgetés Glatz Ferenc akadémikussal, az MTA elnökével Európa felé - félúton? : Beszélgetés Kroó Norbert akadémikussal, az MTA főtitkárával Tudománypolitika és Einstein százada : Beszélgetés Pálinkás József akadémikussal A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI SZABADOS LÁSZLÓ: Beszámoló az MTA 2000. májusi közgyűléséről A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL FÜSTÖSS LÁSZLÓ: A zseniális jövőbenéző Gábor Dénes (1900-1979) KOVÁCS LÁSZLÓ: Bay Zoltán, a kísérleti fizikus TIHANYI KATALIN: A televízió nagy magyar úttörője KÖNYVSZEMLE SZABAD GYÖRGY: A nagynevű "ismeretlen" : Az első magyar miniszterelnök iratainak gyűjteményéről NÉMETH G. BÉLA: Per passivam resistentiam PRITZ PÁL: Imrédy Béla a vádlottak padján KÖPECZI BÉLA: Európa a nemzetközi küzdőtéren KONCSOS FERENC: A filozófus dolga: az antitézisek kezelése FODOR GYÖRGY: "Fehér foltok" kutatása BORGOS ANNA: Kapcsolatban gondolkodva IZSÁK JÁNOS: Tankönyv, szakkönyv és érdekes olvasmány A Természet Világa orvostudományi különszáma BEÉRKEZETT KÖNYVEK 2000 / 7. sz. 835 A PLENÁRIS ÜLÉS ELŐADÁSAI HÁMORI JÓZSEF: Köszöntő RÁCZ MARGIT: Magyarország EU-érettségéről a gazdasági makromutatók alapján FAZEKAS KÁROLY: A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerőpiac regionális különbségeire Magyarországon FERGE ZSUZSA: Társadalompolitikai kihívások az ezredfordulón TÓTH PÁL PÉTER: Meddig fogyhatunk? Lehetséges-e a népességcsökkenés megállítása? BŐHM ANTAL: Helyi és területi érdekérvényesítés az önkormányzati politikában ORMOS MÁRIA: Néhány gondolat a Kádár-korszak nemzetközi meghatározottságáról és külpolitikájáról VÁRNAI GÁBOR: Az európai integrációs folyamat kihívásai a magyar településpolitikában NYÍRI KRISTÓF: Nyitott tudomány, nyitott oktatás GRANASZTÓI GYÖRGY: Az integráció általános kihívásai: a civil társadalom problémája SÁRKÁNY MIHÁLY: Az Európai Unió és a nemzeti identitás megőrzésének esélyei A SZEKCIÓÜLÉSEK ÖSSZEFOGLALÓI SZÉKELY-DOBY ANDRÁS: I. főirány: A magyar gazdaságfejlesztés stratégiai kérdései a világgazdasági folyamatok és az EU-integráció tükrében BARTA GYÖRGYI - FEKETE GYÖRGY: II. főirány: A termelési, a foglalkoztatási és a tulajdoni szerkezet átalakulása a magyar gazdaságban BOROS LÁSZLÓ: III.a főirány: Közigazgatás-fejlesztés és önkormányzatiság CSATÁRI BÁLINT: III.b főirány: A regionalitás különböző aspektusai és dimenziói az OKTK kutatások tükrében HALÁSZ GÁBOR: IV. főirány: Felsőoktatás, szakképzés, kisebbségi oktatás HARCSA ISTVÁN: V-VI. főirány: Szociális kérdések, generációs újratermelődés TÁLAS PÉTER: VII. főirány: Biztonságpolitikai kihívások és haderőnem az ezredforduló Magyarországán JANKOVITS LÁSZLÓ: VIII.a főirány: Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása BALI JÁNOS: VIII.b főirány: Magyarságkutatás határon innen és túl VARGA ZSUZSANNA: IX. főirány: Társadalom, gazdaság és politika Magyarországon 1945 után A korábbi OKTK-konferenciák plenáris előadásai 2000 / 8. sz. 981 FEHÉR M. ISTVÁN: Filozófia és korkritika BOROS JÁNOS: A megismerés határai : Filozófia az 1990-es években JÁVOR KATA: Az "örökösök" nemzedéke : Fejezet a Zsolnay-család történetéből ÜRES-E A KAMRA? PERECZ LÁSZLÓ - EGYED PÉTER - FEHÉR M. ISTVÁN - FILEP TAMÁS GUSZTÁV - GÁBOR ÉVA: Körkérdés a magyar filozófiai hagyományról PÁLYÁNK EMLÉKEZETE WOJTILLA GYULA: Levél a Ganges partjairól Körösi Csoma Sándorról Duka Tivadartól - 1857 A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI MEDGYES PÉTER - LÁSZLÓ MÓNIKA: A magyar kutatók idegennyelv-tudása az 1990-es évek végén APOR ÉVA: Kaufmann-konferencia az Akadémián SZÉCHY ÉVA: A pedagógiai doktori képzés tapasztalatairól KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: Néhány újabb magyar történeti munka L. NAGY ZSUZSA: Reformról reformra MÁTÉ ANDRÁS: Hogyan írjunk ismeretterjesztő remekművet? SZABADOS LÁSZLÓ: A Tudomány - Egyetem másik alsorozatáról KOVÁCS GYŐZŐ: "Tejfoggal kőbe miért haraptál?" : Fábry Zoltán összegyűjtött írásainak újabb kötete MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS: Emlékezések Békésy Györgyre SYLVESTER ANDRÁS: Közel-kép-tár BEÉRKEZETT KÖNYVEK 2000 / 9. sz. 1101 KOZMA FERENC: A gazdasági globalizáció rögös útjai BEREND IVÁN: A gazdasági növekedés a kétezredik évben is folytatódik FARKAS PÉTER: Mi jön a monetarizmus után? PÁLYÁNK EMLÉKEZETE PETZVAL OTTÓ: A gőzgépek feltalálásáról, szerkesztéséről és megítéléséről TECHNOLÓGIAPOLITIKA FALUSNÉ SZIKRA KATALIN: Műszaki fejlődés és munkaerőigény MAGYAR MEDICINA FORGÁCS IVÁN: Az egészség ára BÖLCSHÁZY GÁBOR: Diabetes mellitus - a kutya, az ember társa jóban és ... rosszban KITEKINTÉS NYÁRÁDY GÁBOR: Szentségtörő régészek a Szentföldön JÉKI LÁSZLÓ: Fizika: múlt, jelen, jövő JAKAB ANDRÁS: Oroszország és a 21. század JÉKI LÁSZLÓ: Nyereség veszteséges játékokból MÉSZÁROS ANITA: Jó szándék és relativizmus a társadalomtudományban FALUSNÉ SZIKRA KATALIN: A felsőfokú oktatók bérezése Magyarországon A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI KÖRMENDI SÁNDOR - STIER MIKLÓS: A Bolyai-ösztöndíjról A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL BÓCSA IVÁN: Mendel és a genetika évszázada JEGYZET BRAUN TIBOR: Bírálat a tudományban és a kicsi-a-világ jelenség BERÉNYI DÉNES: Fizika nélkül nem megy! MEGEMLÉKEZÉSEK GYULAI JÓZSEF: Nagy Elemér JANSZKY JÓZSEF: Tarján Imre KÖNYVSZEMLE GERGELY JENŐ: Egy sikersztori: Romsics és Bethlen NÉMETH G. BÉLA: Rákóczi politikai levelezése TÖRÖK LÁSZLÓ: Az ókori Egyiptom története SZALAI ANDREA: Romani nyelv és kultúra SPERLÁGH SÁNDOR: Építészeti neoavantgárd a filozófia árnyékában KÓNYA SÁNDOR: A Tudománytár repertóriuma 2000 / 10. sz. 1211 MŰSZAKI TUDOMÁNY ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG SOMLYÓDY LÁSZLÓ: Műszaki tudomány a változó világban FINTA JÓZSEF: A 21. század építészeti jövőképe VAJDA GYÖRGY: Az energetika új kihívásai MICHELBERGER PÁL: Közlekedési stratégia a 21. század elején ISTVÁNOVICS VERA - HAHN ISTVÁN - SOMLYÓDY LÁSZLÓ: A jövő vízgazdálkodása: kihívás a mérnök és az ökológus számára ROSKA TAMÁS: Érzékelő számítógépek - távjelenlét RICHTER PÉTER: Milyen új eszközöket adnak a mérnökök kezébe a természettudományok? DAMJANOVICH SÁNDOR: Milyen új eszközöket adnak a mérnök kezébe az élettudományok? KOLLÁR LAJOS: A mérnöki szakma jövője - jóslás és realitás SZÁMÍTÓGÉP A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOKBAN MAGYAR MEDICINA HUTÁS IMRE: A fejlett világ járványa: az allergia KUTATÁS ÉS KÖRNYEZET MESKÓ ATTILA: Átmenet a fenntarthatósághoz a 21. században INTERJÚ A kiválóság, a kiemelkedő teljesítmény számít : Beszélgetés Jan S. Nilsson svéd professzorral PÁLYÁNK EMLÉKEZETE BALLAGI MÓRIC: Nyelvújítás és nyelvrontás A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI CSERMELY PÉTER: Doktori követelmények a(z élet)tudományokban SOLYMOS REZSŐ: Az erdészeti szaknyelv szerepe a magyar erdészet fejlesztésében VITÁK - VÉLEMÉNYEK SALAMON MIKLÓS: Gondolatok egy vitával kapcsolatban MOLNÁR GÉZA: Halott csatornák vagy élő rendszerek? ALFÖLDI LÁSZLÓ: Megjegyzések Molnár Géza hozzászólásához KÖNYVSZEMLE KÖVES ANDRÁS: Világgazdaságtan ORMOS MÁRIA: Tallózás Hitler könyvtárában HAHNER PÉTER: Miért érdemes elolvasni? TÖRÖK JÓZSEF: Mit értünk a pápaság történetén? CIEGER ANDRÁS: Töprengések a demokráciáról ROZSONDAI MARIANNE: A könyvnyomtatás Magyarországon 1473-1800 CSORBA JÓZSEF: Drogfogyasztás és megelőzés 2000 / 11. sz. 1341 CZELNAI RUDOLF: Köszöntjük a Magyar Tudós Társaságot fennállásának 175. évfordulója alkalmából TÖRÖK ÁDÁM: Reális-e a magyar tudomány 20. helye a (képzeletbeli) világranglistán? SZATHMÁRY EÖRS: Az örökletes információ eredete SCHŐN ISTVÁN: Első nemzeti intézményeink megalakulása és a szabadkőművesek KLINGHAMMER ISTVÁN: Valójában miféle szerzet a térképész? KÜLSŐ TAGOK FÓRUMA BERÉNYI DÉNES: Tendenciák a tudományos kutatásban GULYÁS BALÁZS: A tendenciák parancsa a természettudományos kutatásokban KENDE PÉTER: Merre halad a társadalomtudomány? POZSGAY VINCE: Legfontosabb feladat a hagyományos diszciplínák integrációja PÁLYÁNK EMLÉKEZETE EÖTVÖS LORÁND: Elnöki megnyitó beszéd MAGYAR MEDICINA DEMETER ÁDÁM: Az NMR spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a gyógyszertervezésben INTERJÚ "Az én álmom az oktatás, a kutatás és a mérnöki tanácsadás kombinálása" : Beszélgetés Somlyódy László akadémikussal KITEKINTÉS Magyarok hozzájárulása az amerikai kultúrához MEGEMLÉKEZÉSEK KŐRÖS ENDRE: Burger Kálmán TULASSAY ZSOLT: Petrányi Gyula JEGYZET PETŐ GÁBOR PÁL: Az évszázad (félreértett) embere KÖNYVSZEMLE RÓBERT PÉTER: Három könyv egy témáról BERÉNYI DÉNES: Fizikai tudományok az ezredfordulón HALMOS TAMÁS: Egy orvosprofesszor visszaemlékezései BECK MIHÁLY: Hevesy György 1885-1966 TAMÁS PÁL: A tudásalapú gazdaság mélyszerkezetei CSORBA JÓZSEF: Drogfogyasztás és megelőzés BALOGH TIBOR: Esztétikai alapismeretek BODRI FERENC: Lengyel hadak egy dunai vár falainál NYÁRÁDY GÁBOR: Huszonegy tudós a huszonegyedik századról 2000 / 12. sz. 1471 EHRLICH ÉVA: A magyar közlekedés: a jelen és a jövő ERDŐSI FERENC: Fenntartható-e a motorizált közlekedés? A HORTOBÁGY HASZNOSÍTÁSA VERESS LÁSZLÓ - ARADI CSABA - DUNKA BÉLA: Történelmi kép ; A Hortobágy önállósítása ; A világörökség elvárásai MAGYAR MEDICINA ROMICS LÁSZLÓ - KARÁDI ISTVÁN - CSÁSZÁR ALBERT - PROHÁSZKA ZOLTÁN - FÜST GYÖRGY: Az érelmeszesedés keletkezésében szerepet játszó genetikai és immunológiai faktorok FOGALMAK - ÉRTELMEZÉSEK LŐRINCNÉ ISTVÁNFFY HAJNA: Európa-tanulmányok - divat avagy új tudományos diszciplína? SZELLEMI ÉRTÉKEK HASZNOSÍTÁSA A szabadalmi elbíráló : Beszélgetés Ozvald István Jedlik Ányos-díjjal kitüntetett vegyészmérnökkel A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI KISS DEZSŐ: Néhány gondolat a pályázatokról JEGYZET DEMÉNY LAJOS: A bukaresti magyarok adakozása az MTA-székház építésére 1860-ban BECK MIHÁLY: A kicsi-a-világ jelenség VITÁK - VÉLEMÉNYEK TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS - VIDA GÁBOR: Érthetetlen MEGEMLÉKEZÉSEK ALMÁSI MIKLÓS: Tőkei Ferenc KÖPECZI BÉLA: Szabolcsi Miklós KÖNYVSZEMLE NIEDERHAUSER EMIL: Kitűnő könyv a jugoszláv problematikáról SZENTGYÖRGYI ZSUZSA: Zseniális férfiak arcképcsarnoka L. NAGY ZSUZSA: Parlamenti történet DOMOKOS MÁRIA: Magyar népzenetörténet ÁCS TIBOR: A Magyar Királyi Légierő története HAVAS JENŐ: Fullerénkémiai kalandozások HALMOS TAMÁS: Új élettani kiadványsorozat SPERLÁGH SÁNDOR: "Szellemi külkapcsolataink" - történelmi aspektusból

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: Magyar Tudomány – A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 2000 (107. kötet = Új folyam 45. kötet), 1-12. szám
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Apr 2014 12:01
Last Modified: 16 Oct 2023 13:46
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/157

Actions (login required)

Edit Item Edit Item