REAL-J

Magyar Botanikai Lapok, 1906

Magyar Botanikai Lapok, 5 - 1906.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarBotanikaiLapok_05.pdf

Download (184MB) | Preview

Abstract

1906 / 1. szám 17 Degen Árpád: Diagnoses de quelques espéces nouvelles de la Flora espagnole et portugaise 18 Zahlbruckner Sándor: Ein kleiner Beitrag zur Geschichte der Botanik in Ungarn = A magyar botanika történetének egy kis pótléka 27 Lengyel Géza: A Pilishegy környékéről 31 Győrffy István: Bryologiai adatok a Magas-Tátra flórájához. II. közlemény 49 Prodán Gyula: Erdélyben, különösen a Mezőségen néhány ritkábban előforduló növény termőhelye 49 Győrffy István: A Catharinaea Haussknechtii (Jur. & Milde) Broth. Debreczen vidékén való előfordulásáról 51 APRÓ KÖZLEMÉNYEK 54 Gáyer Gyula: Scopolia carniolica var. grossedentata Simk. 54 Gáyer Gyula: Euphrasia montana Jord. in Transsilvania 54 Győrffy István: Myosurus minimus L. 55 Győrffy István: Salix Kitaibeliana Willd. 55 Győrffy István: Sphyridium byssoides (L.) Th. Fr. ) rupestre (Pers.) 55 HAZAI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 57 Tőkés Lajos: Temesvár környékének edényes növényzete. Kiadja a Délmagyar. Természettud. Társulat. Temesvár 1905. 49 o. 57 Győrffy István dr.: Grimmia leucocephala Grev. var. latifolia Limpr. ("Hedvigia" XLV. 1904. 15-21. o. 2 táblával) 58 Sztankovits Rezső: "Adatok a hazai Quercus-termések anatomiájának ismeretéhez" Növt. Közl. IV. (1905) p. 123-149) 3 eredeti rajzzal 58 Quint József: "Adatok a Budapest melletti Római fürdő Bacillaria-flórájához". Növt. Közl. IV. 1905, p. 149-162 59 KÜLFÖLDI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 60 Camillo Karl Schneider: Illustriertes Handwörterbuch der Botanik. Leipzig. (Engelmann) 1905. 690 p. Mit 341 Abbildungen (képpel) 60 A kir. magy. Term.-tud. Társ. szakosztályának 1906. január hó 10-ikén tartott ülése 61 SZEMÉLYI HÍR 64 MEGHALT 64 Alföldi Flatt Károly 64 GYÜJTEMÉNYEK 65 1906 / 2-4. szám 69 Degen Árpád: Alföldi Flatt Károly 70 Zahn, Karl Hermann: Beiträge zur Kenntnis der Archieracien Ungarns und der Balkanländer = Adatok Magyarország és Balkánfélsziget Archieraciumjainak ismeretéhez 82 Beck, Günther, Ritter von Mannagetta: Ein botanischer Ausflug auf den Klek (1182 m.) bei Ogulin = Egy botanikai kirándulás az (1182 m. magas) Klek-hegyre, Ogulin mellett 114 Megjegyzések a Seseli Malyi A. Kern-hez 121 Murr, Jos.: Über Chenopodium concatenatum Thuill. und Verwandtes =A Chenopodium concatenatum Thuill. és rokonsága 125 Degen Árpád: Az Elyna Bellardi (All.) C. Koch felfedezése a Magas Tátrában 129 Degen Árpád: Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten = Megjegyzések néhány keleti növényfajról 133 Gáyer Gyula: A Toxicum-féle sisakvirágok hazánkban 142 APRÓ KÖZLEMÉNYEK 158 Degen Árpád: Az Orlaya Daucorlaya Murb. Olaszországban 158 HAZAI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 159 Degen Árpád: Bernátsky Jenő: A magyar fehér szappangyökér meghatározása. Term. tud. Közl. 1906. 81. Pótfüzet, 19-25. oldal. 5 ábrával 159 Gombocz Endre: Sopron vármegye növényföldrajza és Flórája. Math. Term. Közlem. kiadja a M. Tud. Akademia, XXVIII. köt. 4. szám. Budapest, 1906. 177 p. 162 Lengyel Géza: Florisztikai adatok Heves megye északi részéből. Növ. Közl. V. p. 9-20. old. 168 Thaisz Lajos: Kritikai megjegyzések némely magyarországi Graminea fajhoz. Növ. Közl. V. p. 20-22. old. 168 Győrffy István: Az Acaulon triquetrum Magyarországban való elterjedési viszonyairól. Növ. Közl. V. 22-27. old. 3 ered. rajzzal 169 Bezdek József: A Mármarosi Havasokról. Földr. Közl. 1905. XXIII., IX. füzet, 8 ábrával 169 Dr. Gy. de Istvánffy: Flore microscopique des thermes d l'ile Margitsziget. Av. fig. Budapest, 1905 169 KÜLFÖLDI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 169 Murr, Jos.: Adolf Oborny, Die Hieracien aus Mähren u. oesterr. Schlesien. Separatabdruck aus den Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, XLIII. u. XLIV. Band. Brünn, 1905, 220 S. 169 A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. február hó 14-én tartott ülése 170 A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. márczius hó 14-én tartott ülése 171 A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. április hó 25-én tartott ülése 172 SZEMÉLYI HÍR 173 GYÜJTEMÉNYEK 173 Győrffy István: Plagiobryum demissum (H. et H.) Lindb. cfrct. a Tátrában 173 1906 / 5-7. szám 175 Aznavour, G. V.: Enumération d'especes nouvelles por la flore de Constantinople, accompagnée de notes sur quelques plantes peu connues ou insuffisamment décrites qui se rencontrent a l'état spontané aux environs de cette ville 176 Simonkai Lajos: Magyarország Kökörcsinei 189 Wagner János: Fritillaria Degeniana nov. sp. 218 Degen Árpád: Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten = Megjegyzések néhány keleti növényfajról 218 Gugler, Wilhelm: Über das Vorkommen der Centaurea tenuiflora DC. in Ungarn = A magyar "Centaurea tenuiflora DC."-ról 219 Győrffy István: Bryologiai adatok a Magas-Tátra flórájához. III. közlemény 245 Győrffy István: Az erdélyi részek Soldanella pusilla Baumg.-jának egy új változatáról 245 Adamovic, L.: Eine neue Helleborus-Art aus Serbien = Egy új Helleborus-faj Szerbiából 247 Rapaics Rajmund: Adatok Szolnok és vidéke flórájához 248 APRÓ KÖZLEMÉNYEK 253 Waisbecker Antal: Scirpus setaceus L. Vasvármegyében 253 Győrffy István: Polytrichum piliferum Schreb. var. Hoppei (Hornsch) Rabh. 254 Győrffy István: Catharinea Haussknechtii (Jur. & Milde) Broth. cfrct. 254 Győrffy István: Neckera Besseri (Lob.) Jur. var. rotundifolia (Hartm.) Molendo st. 255 Győrffy István: Anomodon attenuatus (Schreb.) Hüben forma: integer mihi. - cfrct. 256 Győrffy István: Fissidens decipiens De Not.-st. 256 Győrffy István: Hylocomium splendens (Dill., Hedw.) Bryol. eur. cfrct. 257 Győrffy István: Ledum palustre L. 257 Gáyer Gyula: Notitiae praeliminares de Aconitis Lycoctonoideis novis in opere quodam ulteriori amplius tractandis 258 A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. május hó 9-én tartott ülése 259 MEGHALT 260 Buchenau F. dr. 260 1906 / 8-10. szám 261 Witasek, J.: Tanulmányok néhány a Campanula rotundifolia L. rokonságába tartozó fajról 262 Péterfi Márton: Adatok hazánk Sphagnum-flórájához 286 Murr, Jos.: Pflanzengeographische Studien aus Tirol. Die pontisch-illyrischen Elemente der Tiroler Flora = Növénygeographiai tanulmányok Tirolból. A tiroli Flora pontikus-illyrikus elemei 293 Hayek, August: Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora des Sandschak's Novipazar = Adatok a Novipazar Sandschak Flórájának ismeretéhez 299 Domin, Karl: Koeleriae aliquot novae in collectione Dris Arp. de Degen an 1904-1905 observatae 308 Győrffy István: Előzetes jelentés hazai mohflóránknak egy újabb polgáráról. Az Amhidium lapponicum (Hedw.) Schimp. - cfrct. felfedezése a Magas-Tátrában 311 Péterfi Márton: Bryum Hazslinszkyanum n. sp. a magyarországi flóra egy új lombos moh-faja 320 Kövessi Ferencz: Das Gesetz des Volumen-Wachstumes der Bäume 320 Prodán Gyula: A Daphne Blagayana Freyer újabb termőhelyei Romániában 327 APRÓ KÖZLEMÉNYEK 328 Győrffy István: Előzetes jelentés a Molendoa Hornschuchiana (Funk.) Lindb. magyarföldi előfordulásáról 328 Győrffy István: Aplenium ruta muraria Arad mellett 329 Győrffy István: Neckera complanata (L.) Huebener 330 Győrffy István: Catharinaea undulata Web. et Mohr. var. polycarpa Jaap. 330 Győrffy István: Menyanthes trifoliata L. 331 Győrffy István: Taraxacum officinale var. nigricans Rchb. 331 Győrffy István: Taraxacum corniculatum DC. 331 Győrffy István: Senecio abrotanifolius var. carpaticus Herb. 332 Győrffy István: Betula pubescens Ehrh. var. carpatica Willd. 332 Simonkai Lajos: Két napi kirándulásaim főbb eredményei Pozsony vidékén 332 Simonkai Lajos: Pozsony vidéke flórájához 334 Simonkai Lajos: A kralováni láp flórájához 335 A Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm. Horvátországban 336 HAZAI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 337 Mauritz Győző: Adatok az alsó Gölniczvölgy növényzetének ismeretéhez. Lugos, 1905. 31 p. térképpel 337 Staub Móricz dr.: A Balatonvidéki növényphaenologiai megfigyelések eredményei. "A Balaton tud. tanulm. eredményei" I. 4. rész. Egy térképpel. Budapest, 1906 338 Péterfi Márton: Bryologiai közlemények III. Növt. Közl. V. 46-51. old. 2 eredeti rajzzal 339 Lengyel Géza: Florisztikai adatok Heves vármegye északi részéből. (Vége). Növ. Közl. V. 51-61. old. 340 Brancsik Károly dr.: Sechs Wochen durch Dalmatien, Hercegovina und Bosnien. A Trencsén vármegyei természettud. egylet 1904/1905. évkönyve (Soc. hist.-nat. Trencsén). Trencsén, 1906. p. 136-193 340 Tuzson János dr.: A növényanatómia mai állásáról. (Előadás.) Term.tud. Közl. 1906. 82-83. Pótfüzet. 49-62. old. 340 Fenyő Béla: A növények légzése (Die Atmung der Pflanzen). Természettudományi filléres könyvtár, 1906. 23. sz. Temesvár 1906. 341 Kövessi Ferencz dr.: A francziaországi mezőgazdasági és erdészeti felsőbb szakoktatásról. Erdészeti Lapok, 1906, 1., 2., 3. és 5. száma (különnyomásban is). Budapest, 1906. 341 Bezdek József: Adatok Szentgyörgy (Pozsony vm.) edényes növényzetéhez. II. A nyári flóra. III. Őszi flóra. A kegyes tanítórend vezetése alatt álló szentgyörgyi r. k. gymnasium 1905/6. évi értesítőjében. 1-16. old. Pozsony 1906. 341 Pantocsek József: Uj Bacillariák leírása. A pozsonyi orv.-term. egyesület közlem. XVI. 1904. évfolyam 3-118. old. 342 Dr. Alexander Zahlbruckner: Neue Beiträge zur Flechtenflora des Pozsonyer Komitates. A pozsonyi orv.-term. egyesület közleményei. XVI., 1904. évfolyam, 119-131. old. 342 Ortvay Tivadar: Dr. Kornhuber András. Emlékbeszéd. A pozsonyi orv.-term. egyesület Közlem. XVII., 1905. évf. 1-17. old. 345 Győrffy István: A Physcomitrella patens (Hedw.) Br. et Sch., Physcomitrium pyriforme (L.) Brid., Ph. sphaericum (Ludw.) Brid. és a Physcomitrella Hampei Limpr. (Ph. patens x Physcomitrium sphaericum (Ludw.) , resp. Physcomitrella patens (Hedw.) x Physcomitrium pyriforme (L.)) összehasonlító anatómiai viszonyairól. A makói állami főgymnasium 1905/6. évi értesítőjében 345 Jelentés a Magyar Nemzeti Muzeum 1905. évi állapotáról. Budapest, 1906 345 KÜLFÖLDI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 346 Degen Árpád: Ignaz Dörfler: Botaniker-Portraits. Lief. I. und II. Wien 1906 (Selbstverlag) 346 A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. junius hó 13-án tartott ülése 347 SZEMÉLYI HÍREK 348 MEGHALT 349 Glaziou A. 349 Wolf F. O. 349 Marshall Ward Henrik 349 Ondemam C. A. J. dr. 349 GYÜJTEMÉNYEK 349 1906 / 11-12. szám 357 Győrffy István: Adatok a Makó r. t. város környékén előforduló bryophytonok ismeretéhez, egyes fajok anatomiai szerkezetére való különös tekintettel 358 Coka, F.: Pedicularis exaltata Besser in Mähren 405 Simonkai Lajos: Stirpes nonnullae novae, Florae regni Hungarici 408 Lányi Béla: Néhány növény új termőhelye 410 APRÓ KÖZLEMÉNYEK 411 Gáyer Gyula: Corydalis capnoides var. goniotricha 411 Kupcsok Samu: Viola epipsila Ledeb. hazánkban 412 HAZAI BOTANIKAI DOLGOZATOK ISMERTETÉSE 413 Simonkai Lajos: Jávorka Sándor dr. "Hazai Onosma-fajaink" czímű művének ösmertetése 413 Valentini Elvira: A mohok alaktani viszonyairól, különösen pedig néhány erdélyföldi faj leveleiről. Doktori értekezés. Kolozsvár 1906. 27 old. 25 ábrával. (Különnyomat a Muzeumi Füzetek I. (1906) köt.-ből 419 Hollós László: Magyarország földalatti gombái. Math. és term. Értes. XXIII. (1905) 2. füz. 25 old. 420 Hollós László: Uj gombák Kecskemét vidékéről. Annales musei nat. hungarici IV. 1906. p. 327-371. 2 táblával 420 Zahlbruckner Sándor: Varga Sándor: Gömör vármegye zuzmó-flórájának oikologiai viszonyai (Die oikolog. Verh. der Flechtenflora des Com. Gömör). A szerző "Gömör vármegye zuzmó-florája" czímű nagyobb dolgozatának egy fejezete. Doctori értekezés a kolozsvári magyar kir. tudományos egyetem mennyiségtani és természettudományi karához benyújtva. (Inaug. Diss. Kolozsvár, Stiep J. és társa, 1906, 24 p.) 422 A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. október hó 10-én tartott ülése 426 A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. november hó 14-én tartott ülése 427 Thaisz Lajos: A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1906. decz. hó 12-én tartott ülése 430 GYÜJTEMÉNYEK 431 SZEMÉLYI HÍREK 432 MEGHALT 432 Harz C. O. dr. 432 Wiesbaur József 433 Pfitzer E. 433 Kerner József 433

Item Type: Journal
Publisher: Degen Árpád
Additional Information: Magyar Botanikai Lapok 5. (1906)
Subjects: Q Science / természettudomány > QK Botany / növénytan
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 20 Jun 2017 04:27
Last Modified: 27 Feb 2019 11:33
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/9920

Actions (login required)

Edit Item Edit Item