REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1904

Archaeologiai Értesítő, U24 - 1904.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1904_uf_024.pdf

Download (320MB) | Preview

Abstract

1904 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 37 MAHLER EDE: A nippuri ásatások 37 FINÁLY GÁBOR: A limes Dacicus és a pogujori földvár 45 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Győri sírmező a régibb középkorból 51 KUGLER ALAJOS: Darufalvi ezüstlelet 77 KÖVÉR BÉLA: Középkori fémtálak 83 NYÁRY ALBERT: A pilinyi árpádkori temető 86 LEVELEZÉS 107 DARNAY KÁLMÁN: Somlyói (Zala megye) leletekről a hallstatti korból 107 REIZNER JÁNOS: Lebői, öthalmi és ó-bébai ásatások 112 IRODALOM 125 Művészeti könyvtár. Budapest, é.n. 125 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 129 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1903. deczember 29 129 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 129 MILLEKER BÓDOG: A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat ujjáalakulása 131 KÜLÖNFÉLÉK 132 Czuczor Béla 1904. január 23-án elhunyt 132 Reizner János 1904. január 19-én elhunyt 132 BÖRZSÖNYI ARNOLD: A somogymegyei Kiliti község 132 1904 / 2. füzet 133 EMLÉKEK ÉS LELETEK 133 ÉBER LÁSZLÓ: Két sodronyzománczos emlék a Nemzeti Múzeumban 133 HAMPEL JÓZSEF: Ornamentika a honfoglalási kor emlékein 141 CSALLÁNY GÁBOR: Régi germán sírmező a szentesi határban 189 KRAUSZ SÁMUEL: Jelvényes ókori zsidó sírkövek 206 LEVELEZÉS 210 KOHLBACH BERTALAN: Tekercses bronzfibuláról a simonfai kincsleletből 210 TÉGLÁS ISTVÁN: Ezüst-torquesről a Mezőségről 210 JÓSA ANDRÁS: Honfoglaláskori leletről Gégényben (Szabolcs megye) 211 DARNAY KÁLMÁN: Szent-Gróth polgárvárosi régiségekről 213 IRODALOM 215 TÉGLÁSI GÁBOR: Cumont, Franz, Les mystéres de Mithra 215 MÁRTON LAJOS: Hoernes, M., Die alteste Bronzezeit in Niederösterreich 216 Divald Kornél, Budapest művészete a török hódoltság előtt 218 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 224 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat közgyűlése. 1904. február 23 224 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat márczius 29-én tartott ülése 225 TÉGLÁS GÁBOR: Díszes női mellszobor a dévai múzeumban 226 KÜLÖNFÉLÉK 227 SZENDREI JÁNOS: Kályhafiókok a XVI-ik századból 227 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Szőreghi leletek 228 1904 / 3. füzet 229 EMLÉKEK ÉS LELETEK 229 GERECZI PÉTER: A pécsi régi egyetem helye és czímere 229 DARNAY KÁLMÁN: Régi ekék részei sümegh vidékéről 232 MAHLER EDE: Római feliratos kőemlékek Dunapenteléről 234 HOERNES MÓRICZ: Őskori és római leletek Magyarországból a Bécsi udvari Természetrajzi Múzeumban 240 WOSINSKY MÓR: Adatok az őskori mészbetétes agyagművességhez 247 LEVELEZÉS 257 TEUTSCH GYULA: Festett keramika az oltmelléki őstelepekről 257 OROSZ ENDRE: Újabb leletek a petrisi őstelepről Szamosújvárt 263 HALLER IMRE: A pécskai sánczokról 271 CZIRÁKY GYULA: Bácsmegyei sánczokról 273 MELHÁRD GYULA: A pulai leletről (Somogy megye) 277 TÉGLÁS GÁBOR: Őskori bálványfej és kőbányászati emlék a dévai várhegyről 278 FINÁLY GÁBOR: Római és pseudo-római nyomokról Kolozs vármegyében 279 NÉMETH JÓZSEF: A római sírokról Szilasbalháson (Veszprém vármegye) 282 RHÉ GYULA: A rátóti ásatásról 284 TÉGLÁS ISTVÁN: Tordán talált római régiségekről 285 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Római emlékekről Győr-város területén 287 JÓSA ANDRÁS: Avar fülbevalóról Bujról 290 KOVÁCH ALADÁR: Regőlyi ásatásáról (Tolna megye) 291 ROEDIGER LAJOS: Bácsmegyei régiségleletekről 297 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Oroszlámosi leletekről és ásatás a Kőrös-éri iskolánál 299 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa multjából 307 IRODALOM 314 Németh Béla, Szigetvár története. Pécs, 1903 314 Read, Charles H., British Museum. H.n. 1904 316 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 317 A Magyar Tudományos Akadémia Archaeológiai Bizottság működése 1903-ban 317 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat rendes havi ülése, április 26 317 A Pozsonyi Városi Múzeum leltára 318 Az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárának 1903. évi jelentése 318 MILESZ BÉLA: A tiszafüredi múzeum 1903. évi gyarapodása 321 1904 / 4. füzet close THALLÓCZY LAJOS: Gót uralom Boszniában EMLÉKEK ÉS LELETEK 339 MÁRTON LAJOS: Új leletek az abonyi régibb középkori sírmezőből 339 TÉGLÁS GÁBOR: A Traianus előtti Dacia aldunai határkapuja 354 GERECZE PÉTER: A pécsi Postapalota alatt kiásott régi falak 358 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: A szőreghi templomromok 362 ÉBER LÁSZLÓ: A Hunyadiak síremlékei 368 LEVELEZÉS 377 KEMÉNY LAJOS: Szepesvármegyei templomokról 377 DARNAY KÁLMÁN: A kőszegi vasleletről 379 ROEDIGER LAJOS: A hodsághi kelta lovas urnássírleletről 386 DARÓCZY ZOLTÁN: Román-bogsányi bronzkori leletről 389 CZIRÁKY GYULA: A bácsbodroghi földvárakról 390 MARTIAN JULIÁN: Régi telepekről és lelhelyekről a Királyhágón túli területen 392 NYÁRY ALBERT: Magyar temetőről Csesztvén 395 IRODALOM 396 FINÁLY GÁBOR: Adamklissi 396 Jahrbuch der K. KI. Zentral-kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Bécs, 1903 402 ÉBER LÁSZLÓ: Mihalik József, A kassai Szt. Mihály-kápolna. Kassa, 1904 405 ÉBER LÁSZLÓ: Divald Kornél, Eperjes templomai. Budapest, 1904 405 ÉBER LÁSZLÓ: Némethy Gyula, A szent kehely. Budapest, 1904 406 ÉBER LÁSZLÓ: Seraphin, Friedr. Wilhelm, Führer durch die evang. Brassó, é.n. (1904) 407 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 408 A Szegedvárosi Muzeum Érem- és Régiségtárának gyarapodása 1903-ban 408 A Komáromvármegyei és Városi Múzeumegyesület 1903. évi értesítője 409 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, 1903 409 KUGLER ALAJOS: Vezető Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában, 1901 409 A Nagybányai Városi Múzeum 410 A Szolnok-dobokamegyei Irodalmi-, Történelmi- és Etnographiai Társulat évkönyve 410 Az Alsó-fehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet évkönyve 411 A Borsód-Miskolczi Múzeum ismertető katalógusa 411 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1901/1902-iki évkönyve 412 Az aradi Kölcsey-Egyesület évkönyve 412 A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat évkönyve 413 A Vasvármegyei Kulturegyesület 1902. évi jelentése 413 A Balatoni Múzeumegyesület működése 1898-1901 414 A Délmagyarországi Történelmi Múzeumtársulat 1904. évi értesítője 415 BERKESZI ISTVÁN: A Temesvári Múzeum gyüjteménye 416 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőség 1903. évi működése 417 1904 / 5. füzet 421 EMLÉKEK ÉS LELETEK 421 ILLÉSSY JÁNOS: Magyarországi ötvösök 1732-ben 421 TÉGLÁS GÁBOR: A gerebenczi várcsoport 433 LEVELEZÉS 441 OROSZ ENDRE: Egy őskori kőbálvány Szamosújvárról 441 VÉGH KÁLMÁN MÁTYÁS: A tiszakeszi urnasírról 444 PLOTÉNYI JENŐ: Ungmegyei régiségekről 445 TÉGLÁS ISTVÁN: A Potaissa maradványaiban 1903-ban és 1904-ben talált tárgyakról 446 TÉGLÁS GÁBOR: Újabb római feliratról és Mithras-emlékről Szerb-Posesenán 449 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Kőtörési leletekről 450 NAGY GYULA, KISLÉGHI: Lovas halomsírokról Torontálmegyében 453 MYSKOVSZKY VIKTOR: Váraljai Szaniszló püspök emléktáblájáról a szepeshelyi dómban 457 IRODALOM 462 Archaeologische Parallelen aus dem Kaukasus und den unteren Donaulandern. I. H.n. 1904 462 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 469 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat október 21-én tartott ülése 469 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat november 29-én tartott ülése 469 A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségosztály 1904. évi gyarapodása 470 KÜLÖNFÉLÉK 479 Egyházi műkincsek történetéhez 479 BAILO, ALOYSIUS: Színes gyöngyök 480 Kassai kőedény 481 KEMÉNY LAJOS: Gyöngyfűzők és himvarrók 482 KEMÉNY LAJOS: Hazai pecsétmetszők 483

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 24. KÖTET (1904)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:54
Last Modified: 19 Jan 2017 07:17
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/331

Actions (login required)

Edit Item Edit Item