REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1899

Archaeologiai Értesítő, U19 - 1899.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1899_uf_019.pdf

Download (299MB) | Preview

Abstract

1899 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 41 HAMPEL JÓZSEF: A vidéki múzeumok ügye 41 MIHALIK JÓZSEF: Két kassai fedeles kupa 45 VARJÚ ELEMÉR: A monostorszigeti emlékkő 53 HAMPEL JÓZSEF: Egy vas diatretum töredéke Fejér megyéből 56 PÓSTA BÉLA: Kurticsi őstelepek (Arad megye) 58 LEVELEZÉS 69 VARJÚ ELEMÉR: A gyulafejérvári székesegyház sírköveiről 69 MIHALIK JÓZSEF: A verseczi ötvös-lemezről 74 CSALLÁNY GÁBOR: A római kori temetőről Öcsöd és Szt.-András határában 81 PINTÉR PONGRÁCZ: Ó-palánkai leletekről 87 SŐTÉR ÁGOST: A gátai ásatás folytatásáról 87 PINTÉR SÁNDOR: Az ecsegi bronzleletről (Nógrád megy) 96 MISKE KÁLMÁN: Felső-Szentlászlói (?) bronzleletről (Sopron megye) 100 CZIRÁKY GYULA: A bogojevai (Bács megye) őstelepről 102 IRODALOM 107 GOHL ÖDÖN: Gerecze Péter, Szobrászati emlékek Magyarországon. Budapest, 1898 107 JESZENSZKY GÉZA: Corpus Nommorum Hungariae. Magyar egyetemes éremtár. 1. kötet. : Árpádházi királyok kora. Budapest, 1898 109 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 113 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1898. deczember 27-én tartott ülése 113 SZENDREI JÁNOS - V: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1899. január 31-én tartott ülése 113 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1898. évi gyarapodása 114 PÓSTA BÉLA: Zichy Jenő legújabb régészeti gyűjteménye 116 HAMPEL JÓZSEF: A tiszafüredi múzeum köréből 119 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum 1898. évi gyarapodása 129 Az Erdélyi Múzeumegylet 1898. január 4-én tartott ülése 130 A Hunyadmegyei Régészeti Társulat januári szakülése 131 KÜLÖNFÉLÉK 134 Szilágyi Sándor 1899.január 12-én elhunyt 134 Geduly Ferencz 1899. január 30-án elhunyt 134 CSEHÉLY ADOLF: Előadások a Nemzeti Múzeumban 134 HUSZKA JÓZSEF: Csehély tanár úr nyilatkozatára... 135 ÉBER LÁSZLÓ: Mátyás király és Filippino Lippi 135 Sajtóhibák javítása 135 NEHÉZ LAJOS: Milanoi Péter szobrász Ragusában 135 LEHÓCZKY TIVADAR: Beregmegyei leletek 136 1899 / 2. füzet 137 EMLÉKEK ÉS LELETEK 137 BONCZ ÖDÖN: Hunyadi János kormányzó állítólagos síremléke Gyulafehérvár[o]tt 137 KEMÉNY LAJOS: A renaissance és roccoco Kassán 150 REINECKE PÁL: Tardos és Trója 155 LEVELEZÉS 164 MIHALIK JÓZSEF: Régi kassai sírkövekről 164 LIPCSEY JÓZSEF: Az úrvölgyi bányászjelvényről 166 BARTALUS GYULA: Honfoglaláskori leletekről 169 KÁRPÁTI KELEMEN: Sabariai régiségekről 170 IRODALOM 179 SZIKLAY JENŐ: Réthy László, Corpus Nummorum Hungariae. H. n., é. n. 179 WEISZ MIKSA: Müller, D. H., Schlosser J., Die Haggadah von Sarajevo. Bécs, 1899 182 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 187 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1899. február 28-án tartott közgyűlése 187 BORSOS ISTVÁN: Régiségek a Pápai Református Főiskola gyűjteményében 188 MILLEKER BÓDOG: Vattinai leletek a Verseczi Múzeumban. I.-II., Az 1897-1898.évi leletek 190 REIZNER JÁNOS: Közlemények a Szeged Városi Múzeumból 223 Kún-Szent-Márton [régiségei] 231 KROPF LAJOS: Újlaky Lőrincz sírja 232 TÉGLÁS ISTVÁN: Régiségek Felvincz határában 232 1899 / 3. füzet 233 EMLÉKEK ÉS LELETEK 233 ÉBER LÁSZLÓ: Mária királyné arczképe Königsbergben 233 MIHALIK JÓZSEF: A bor hatásainak allegoriái régi ötvösműveken 236 HUSZKA JÓZSEF: Csécsi falképek 247 TÉGLÁS GÁBOR: Centum Putei nevének helyrajzi vonatkozásai és értelmezése 254 REINECKE PÁL: Tanulmányok a magyarországi bronzkor chronologiájáról 265 MISKE KÁLMÁN: Őskori bálványképek Temes-Kubinról 291 LEVELEZÉS 299 POKORNY LÁSZLÓ: Sarkadvidéki régiségekről 299 FETZER JÁNOS FERENCZ: Szilágysági leletekről 300 GUBITZA KÁLMÁN: A bodrogh-monostorszegi leletekről 304 CZIRÁKY GYULA: A bogojevai (Bács-Bodrogh megye) sírmező és földvár 308 DARNAY KÁLMÁN: A zala-szántói halmok és két magyar lovas-sír 317 TÉGLÁS ISTVÁN: A Torda melletti sziklahasadékokról és a potaissai kőfaragó műhelyéről 320 IRODALOM 324 Cagnat René. Cours d'épigraphie latine. 3. kiad. Paris, 1898 324 Zichy Jenő oroszországi és keletázsiai expeditiójának beszámolója (1897-1898). Budapest, 1898 326 SŐTÉR ÁGOST: A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet emlékkönyve (1882-1898) 327 Sopron vármegye és Sopron város Régészeti Társulatának 1898. évi jelentése 327 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve, 1896-1898 328 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 330 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1899. márczius 28-án tartott ülése 330 GOHL ÖDÖN: Római edények Szabadkán 330 FINÁLY GÁBOR: Antik bronz-szobrocskák az Erdélyi Múzeumban 336 KÜLÖNFÉLÉK 341 A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága 1898. évi működéséről közzétett jelentése 341 A Műemlékek Országos Bizottságának elnökét Zichy Jenőt és alelnökét Forster Gyulát a MTA tiszteletbeli tagoknak választotta 341 A Kolozsvári Tudomány Egyetem régiségtudományi tanszékére Pósta Bélát nevezték ki 341 A Budapestvárosi Múzeum élére Kuzsinszky Bálint kapott megbízást 341 CSEHÉLY ADOLF: A bögözi falképek ügyében 341 LIPCSEY JÓZSEF: Az úrvölgyi bányászjelvényről 342 DUDÁS GYULA: A bodrogh-monostorszegi kőemlék 342 A Tiszafüredi Múzeum- és Könyvtáregylet 1898. évi működése 344 A Mosonmegyei Muzeumegyesület 1898. évi működése 344 A Tolnamegyei Muzeumot Szekszárdon 1899. junius 4-én megnyitották 344 A Szabolcsmegyei Muzeum 1899. május 9-én megnyílt 344 A Szegedi Muzeum régiségtárát 1899. junius 11-én nyitották meg 344 1899 / 4. füzet 345 EMLÉKEK ÉS LELETEK 345 GERECZE PÉTER: Falképek Nagy-Libercsén (Nógrádmegyében) 345 MIHALIK JÓZSEF: Régi magyar ötvösművek Abauj-Torna vármegyében 350 REINECKE PÁL: Tanulmányok a magyarországi bronzkor chronologiájáról. (2. bef. közl.) 356 LEVELEZÉS 381 SŐTÉR ÁGOST: A Bruck-Újfalusi ásatásról 381 TÉGLÁS ISTVÁN: Aranyosrákosi régiségekről 391 BARTALOS GYULA: Honfoglaláskori s egyéb régiség-leletek Egerben és vidékén 393 CSÉPLŐ PÉTER: A külső puszta-kovácsi leletekről 400 KÖZÉPESY GYULA: Ugyanazon ásatásról és egyéb biharmegyei leletekről 404 IRODALOM 407 ÉBER LÁSZLÓ: Magyarország történeti emlékei az Ezredéves Országos Kiállításon. Budapest-Bécs-Páris, é.n. 407 Budapest Régiségei. VI. Budapest, 1899 411 Vjesnik, a Horvát Régészeti Társulat 1898. évi közleményei 414 Milleker Bódog, Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. Temesvár, 1898 415 Koncsek, Gy. József, Az iparfejlődés története. Gyula, é.n. 415 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 416 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1899. szeptember 26-án tartott ülése 416 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Muzeumi Régiségtár 1898. évi gyarapodása 416 Három látogatás a Vasmegyei Régészeti Egylet szombathelyi régiségtárában 418 HAMPEL JÓZSEF: Szegedi Muzeum 418 HAMPEL JÓZSEF: A szabolcsmegyei muzeum ős- és középkori tárgyainak ismertetése 419 GERECZE PÉTER: Pécsi Püspöki Múzeum 419 A Bácsbodrogh Megyei Történelmi Társulat 15. évkönyve 420 Nagybányai Múzeum 421 KÜLÖNFÉLÉK 422 Pulszky Károly 1899. junius 6-án elhunyt 422 Kaufman Dávid 1899. julius 9-én elhunyt 422 Bibérczi lelet (Zemplén megye) 422 HAMPEL JÓZSEF: A régiségleletek ügyének törvényhozási szabályozása 423 HAMPEL JÓZSEF: A régiségleletek ügyének törvényhozási szabályozása 423 Archaeologiai szakfolyam, 1899. julius 3-15 423 Művészettörténeti szünidei tanfolyam. 423 PUCHER PONGRÁCZ: Ó-palánkai kolostor 422 1899 / 5. füzet 425 EMLÉKEK ÉS LELETEK 425 MIHALIK JÓZSEF: Magyar sodronyzománczos művek külföldi múzeumokban 425 LEVELEZÉS 438 CSERNI BÉLA: A szentmihálykői zárdának felfedezéséről 438 RÉCSEI VIKTOR: Egy régi féldomborműről a pannonhalmi templom külső falában 440 ÁDÁM ENDRE: A nyitrai várhegy oldalában talált régi cserepek és csontok lelhelyéről 444 DUDÁS GYULA: A bogojevai római sánczról 449 SŐTÉR ÁGOST: Lajtafalusi ásatásról 450 MILLEKER BÓDOG: Nagy-Gáj-i (Torontál vármegye) leleteiről 452 CSALLÁNY GÁBOR: Népvándorláskori temetőről Szentesen 456 IRODALOM 460 ÉBER LÁSZLÓ: Divald Kornél, A felsőmagyarországi renaissance építészet. Budapest,1899 460 KRAUSZ SÁMUEL: Schultze, V., Di Quedlinburger Itala-Miniature, München, 1898 463 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 467 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1899. október 31-én tartott ülése 467 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1899. november 28-án tartott ülése 467 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1899. II. és III. n. évi gyarapodása 468 HAMPEL JÓZSEF: Hadtörténeti Múzeum 470 REIZNER JÁNOS: A Szegedi Múzeum Éremtárának 1899. évi gyarapodása 472 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 10. évkönyve 472 HAMPEL JÓZSEF: Vasvármegyei Kulturegyesület 473 A felkai Tátramúzeum Egyesület 1899. julius 30--án tartott közgyűlése 473 Miskolczi Múzeum 473 HAMPEL JÓZSEF: A müncheni és zürichi új múzeumokról 473 KÜLÖNFÉLÉK 478 Torma Zsófia 1899. november 15-én elhunyt 478 SZENDREI JÁNOS: Régi csattok 478 A Nemzeti Múzeum ásatása Jász-Alsó-Szentgyörgyön 479

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 19. KÖTET (1899)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:49
Last Modified: 18 Jan 2017 07:39
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/306

Actions (login required)

Edit Item Edit Item