REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1897

Archaeologiai Értesítő, U17 - 1897.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1897_uf_017.pdf

Download (314MB) | Preview

Abstract

1897 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 25 REINECKE PÁL: Magyarországi skytha régiségek 25 TÉGLÁS GÁBOR: Berzoviai emlékek 52 LAHÓCZKY TIVADAR: A mezőkászonyi gót sír 56 KEMÉNY LAJOS: A kassai Szt-Erzsébet egyház történetéhez 65 GRÓH ISTVÁN: Hisnyó r. kath. templomának falképei 77 NAGY GÉZA: Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon. (2. közl.) 83 LEVELEZÉS 92 MIHALIK SÁNDOR: A resiczai őskori telepről 92 HEREPEI KÁROLY: A nagy-enyedi múzeum némely régiségeiről 93 KÁRPÁTI KELEMEN: Sabariai leletekről 98 TÉGLÁS ISTVÁN: Az offenbányai régi templom maradványairól 104 FETZER, J. F.: Középkori taréjos sarkantyúról 105 WAGNER ISTVÁN: Balassa-gyarmati leletről 106 REINECKE PÁL: Egy sajátszerű őskori kardidomról Magyarországon 107 IRODALOM 108 KAUFMANN DÁVID: Kraus Franz Xaver, Geschichte der christlichen Kunst. Freiburg im Breisgau, 1895 108 ZIEHEN GYULA: Harster : Die Terrasigrillata Gefässe des Speierer Museums. Speier, 1896 112 Hampel József, A bronzkor emlékei Magyarhonban. 3. rész. Budapest, 1896 113 Zeitschrift für historische Waffenkunde. H. n., 1896 113 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 115 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1896. deczember 29-én tartott ülése 115 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Muzeumi Régiségtár 1896. évi gyarapodása 115 A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1896. évi gyarapodása 118 Országos Múzeumi és Könyvtári Tanács 123 Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1896. deczember 2-én tarott közgyűlése 124 A Délmagyarországi Múzeumtársulat 1896. deczember 13-án tartott közgyűlése 124 KÜLÖNFÉLÉK 125 Schwerer János 1897. január 7-én elhunyt 125 Szelle Zsigmond 1897. február 4-én elhunyt 125 OROSZ ENDRE: Két őskori telepről 125 Dunaszekcsői római sírok 125 DARNAY KÁLMÁN: Vízvezető ólomcső Bregetióból 126 Egy nap Aquincumban 126 1897 / 2. füzet 127 EMLÉKEK ÉS LELETEK 127 TEMESVÁRY JÁNOS: Szolnokdobokamegyei leletek 127 TÉGLÁS GÁBOR: Kik építették a székelyudvarhelyi Budvárat? 138 DARNAY KÁLMÁN: Kisapáti bronzkincs 146 ZIEHEN GYULA: Pannoniai domborművek 157 FISCHBACH OTTÓ: Újabb leletek Hohenbergről és Krunglból 163 HORVÁTH VIKTOR: A szepes-csütörtökhelyi kápolna 177 MIHALIK JÓZSEF: A kassai dóm régi síremlékei 187 IRODALOM 203 Czubor Béla, A magyar koronázási jelvények. Budapest, 1896 203 FINÁLY GÁBOR: Tropaeum Trajani 206 RÉCSEI VIKTOR: Helfert, J. A., Denkmalpflege. Wien u. Leipzig, 1897 209 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 214 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. január 26-án tartott ülése 214 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. február 23-án tartott közgyűlése 214 HAMPEL JÓZSEF: Váczi Múzeum-Egyesület 217 MILLEKER BÓDOG: Versecz város Múzeum 1896. évi gyarapodása 217 A Bács-Bodrogvármegyei Történelmi ulat 1896. deczember 27-én tartott közgyűlése 218 MILESZ BÉLA: A tiszafüredi Múzeum és Könyvtáregylet 1897. február 7-én tartott közgyűlése 219 KÜLÖNFÉLÉK 220 Torma Károly 1897. márczius 1-én elhunyt 220 Fischbach Ottó 1897. márczius 10-én elhunyt 220 XVII. századbeli sírbolt 220 Öreg Rákóczy György pohara 220 Kassai porczellán 221 RÉCSEY JÓZSEF: Assarlik in Jonien 221 MIHALIK JÓZSEF: A nagyszebeni ötvösök czéhpecsétje 221 WAGNER ISTVÁN: Ipolykeszi őssír 222 Lussuniumi mértföldjelzők 222 1897 / 3. füzet 223 EMLÉKEK ÉS LELETEK 223 RÉCSEI VIKTOR: Pannonhalma tövében elterülő Pannonia nevű római község és legújabb ásatásaim összefüggése 223 HAMPEL JÓZSEF: Az aracsi dombormű 234 RÁTH GYÖRGY: Az esztergomi Staurotheke 243 KÖVÉR BÉLA: Újabb adatok az ötvösség történetéhez hazánkban. I-II 257 MIHALIK JÓZSEF: Az ungvári úrmutató 283 LEVELEZÉS 288 VÁSÁRHELYI GÉZA: Hamvedrekről az ócsai (Pest megye) urnatemetőből 288 MISKE KÁLMÁN: A nemes-csói neolithkori telepről 288 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Őskori leletekről Arad- és Temesmegyében 291 IRODALOM 295 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. 1. köt. H. n., 1896 295 Az iparművészet 1896-ban : Millenniumi évkönyv. Budapest, 1897 296 Cichorius, Die Reliefs des Denkmals von Adamklissi. Leipzig, 1897 297 KAUFMANN DÁVID: Hennecke Edgar, Altchristliche Malerei und altkirchliche Literatur, Leipzig, 1896 298 Magyarország történeti emlékei az ezredéves országos kiállításon. Szerk. Czobor Béla 301 Pintér Sándor, Szécsény és közvetlen vidéke a honfoglalás előtti korban 301 Zeitschrift für historische Waffenkunde [c. folyóiratról] 302 Akadémiai pályakérdés a műtörténetből 303 Semsey pályázat 303 Kröhnke, O., Chemische Untersuchungen an vorgeschichtlichen Bronzen Schleswig-Holstein's. Kiel, 1897 304 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 306 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. április 27-én tartott ülése 306 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. május 25-én tartott ülése 306 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségosztályának 1897. évi gyarapodása 307 Akadémiai jelentés a Péczeli-féle pályázatról 309 A Magyar Tudományos Akadémia Arch. Bizottságának évi jelentése 310 Szentesi Muzeum. 310 A Hunyadvármegyei Régészeti Társulat 8. évkönyve 311 Az Erdélyi Honismertető Egyesület [adatai] 311 A Délmagyarországi Muzeumtársulat értesítőjének 1897. évi 1. füzete 311 KÜLÖNFÉLÉK 313 Zichy Jenő újabb expeditiója 313 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium beterjesztése 314 JÓSA ANDRÁS: A szabolcsi Földvár 314 Lehel kürtje és a jászok 315 Lajtapordányi római síremlék 315 Kossea érmei 315 Középkori föliratos cserép 316 MUHORAY ALFONZ: Apatini lelet 316 Római sírok Pécsett 317 Dolyánvidéki aranylelet (Nógrád megye) 317 A régészet ügye Barsban és Ugocsában 317 Várhelyi fibula (Hunyad megye) 318 [NEKROLÓG] 319 Pulszky Ferencz (1814-1897) 319 1897 / 4. füzet 320 EMLÉKEK ÉS LELETEK 320 MISKE KÁLMÁN: Edények és bronzemlékek a velem-szent-vidi őstelepről 320 PÓSTA BÉLA: Lovasberényi (Fehér megye) urnatemető 334 JÓSA ANDRÁS: Szabolcsmegyei őshalmok 348 HEREPEY KÁROLY: Skytha leletek 355 FINÁLY GÁBOR: Négy Minerva szobrocska 359 LEHÓCZKY TIVADAR: Germánok emlékei Munkácsnál 363 VARJÚ ELEMÉR: A győri székesegyház középkori sírkövei 368 MIHALIK JÓZSEF: Felsőmagyarországi régi harangok és harangöntők 372 HAMPEL JÓZSEF: Emlékérem báró Berzeviczy Mártonra 1585-ből 378 LEVELEZÉS 381 DARNAY KÁLMÁN: Sümeg vidéki leletekről 381 FETZER JÁNOS FERENCZ: Szilágysági régiségekről 386 KÖNYÖKI ALAJOS: A rékasi sírleletről 389 JÓSA ANDRÁS: A mándoki honfoglaláskori leletről 391 HALAVÁTS GYULA: A mező-somlyói várról 394 MIHALIK SÁNDOR: A resiczai régi magyar templomromokról 395 CSOMA JÓZSEF: A lazonyi síremlékekről 397 KROPF LAJOS: Balbinus tudósítása a régi kun irás állítólagos maradványairól 398 IRODALOM 402 GOHL ÖDÖN: A nagyváradi püspökség egyházi emlékeink statisztikája 402 Magyar iparművészet [c. folyóiratról] 407 Adamklissi 407 A német császári archaeologiai intézet jelentése 410 Cumont, F., Texts et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra. Bruxelles H. Lamertin, 1896 411 KÜLÖNFÉLÉK 413 HAMPEL JÓZSEF: Balatoni Múzeum gyarapodása 413 A győri muzeum lajstroma 413 DUDÁS GYULA: Moholi lelet 414 ORNSTEIN JÓZSEF: Római feliratú kő Szamosújvárról 414 1897 / 5. füzet 415 EMLÉKEK ÉS LELETEK 415 REINECKE PÁL: Emlékek a hallstatti kor legelejéről 415 ORNSTEIN JÓZSEF: A ravennai geographus ismeretlen dáciai utvonala 421 KUZSINSZKY BÁLINT: Az aquincumi castra kérdése 425 GERECZE PÉTER: A debrői altemplom 435 KEMÉNY LAJOS: A kassai Sz[ent] Erzsébet egyház történetéhez 444 KÖVÉR BÉLA: Királyföldi mellboglárok 447 MIHALIK JÓZSEF: A vizsolyi pohár 459 LEVELEZÉS 462 FEST ALADÁR: Őskori lelőhelyről Fiume területén 462 TEMESVÁRY JÁNOS: Szolnokdobokamegyei újabb leletekről 463 FETZER JÁNOS FERENCZ: Szilágysági régiségekről 465 CSÉPLŐ PÉTER: A csőkmói és puszta kovácsi leletekről 467 MIHALIK SÁNDOR: A mező-somlyói várról 471 IRODALOM 473 RÉCSEI VIKTOR: Reinach, S., REpertoire de la statuaire grecque et Romaine. Paris, 1897 473 Almgren, O., Studien über nordeuropäische der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, 1. Stockholm, 1897 474 Joachim, Das Marienburger Presslerbuch der Jahr 1399-1409. Königsberg, 1896 475 Bácsmegyei romok 476 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 477 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. szeptember 28-án tartott ülése 477 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. október 26-án tartott ülése 478 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. november 30-án tartott ülése 478 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1897. évi gyarapodása 479 MIHALIK JÓZSEF: Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum megnyitása, 1897. november 20 481 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 7. évkönyve 481 CSALLÁNY GÁBOR: A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulatról 482 Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1897. évi közgyűlése 482 FETZER JÁNOS FERENCZ: A szilágymegyei múzeum végre megvalósul 483 KÜLÖNFÉLÉK 484 A bronzkor chronologiai megállapításához 484 JIRECEK, KONSTANTIN: Budai ötvös hagyatéka 1505-ben 484 Somogyi leletek 486 Rezihegyi bronzlelet 486 Szigligeti és pappi bronzlelet 486

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 17. KÖTET (1897)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:47
Last Modified: 18 Jan 2017 07:25
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/304

Actions (login required)

Edit Item Edit Item