REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1896

Archaeologiai Értesítő, U16 - 1896.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1896_uf_016.pdf

Download (347MB) | Preview

Abstract

1896 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 ZIEHEN GYULA: Dionysost ábrázoló bronzszobrocska a Nemzeti Múzeumban 33 HALAVÁTS GYULA: A lederata-tibiscumi római út 36 WOSINSZKY MÓR: A závodi sírmező 44 PÓSTA BÉLA: A törteli magyar pogánykori leletek 62 KADA ELEK: A kecskeméti ásatások 72 GERECZE PÉTER: Adalék Szt. Simeon zárai ezüst koporsójának keletkezéséhez 84 MIHALIK JÓZSEF: Feketekúti régiségek 89 LEVELEZÉS 92 FETZER JÁNOS FERENCZ: A szilágyvármegyei leletekről 92 TÉGLÁS ISTVÁN: A keresztesmezei sarkophagokról 97 KUZSINSZKY BÁLINT: Olasz- és horvátországi leletekről a honfoglalási korból 100 GERECZE PÉTER: A vámosi puszta-templomról 102 IRODALOM 105 Archaeologiai közlemények. XIX. kötet. Budapest, 1895 105 Riegel, H., Die bildenden Künste. Paris, 1877 105 RADISICS JENŐ: Reissenberger Lajos: Kirchliche Kunstdenkmäler aus Siebenbürgen 110 RÉCSEY VIKTOR: Wilpert József, Fractio Panis. Herder, 1895 115 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 124 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat november 26-án tartott ülése 124 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1896. deczember 31-én tartott ülése 124 TÉGLÁS GÁBOR: A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 7. évkönyve 124 Az Esztergomvidéki Régészeti és Történelmi Társulat 1896. február 4-én tartott közgyűlése 125 Kaplarcsik Mihály, a Felsőmagyarországi Muzeumegylet igazgatója 1895. deczember 9-én elhunyt 126 MILLEKER BÓDOG: A verseczi városi múzeumról 126 KÜLÖNFÉLÉK 128 A honfoglalási kor emlékeiről 128 NÉMETHY GYULA: A nagyváradi szoborleletről 128 FETZER JÁNOS FERENCZ: Az ippi kincs 129 Megalithikus emlékek 130 FETZER JÁNOS FERENCZ: Báttaszéki lelet 130 Murgai lelet 131 KÖVÉR BÉLA: A keleti szőnyegek eredete 133 1896 / 2. füzet 145 EMLÉKEK ÉS LELETEK 145 SÁNDORFI NÁNDOR: Szomolányi ásatások (Pozsony megye) 145 ZIEHEN GYULA: Herakles bronz szobrocskája a Nemzeti Muzeumban 154 KÁRÁSZ LEO: Aranykincs a népvándorlás korából 157 DARNAY KÁLMÁN: Szt.-Gróth-polgárvárosi ásatás 163 SZÁRAZ ANTAL: Salamoni sírlelet 168 PÓR ANTAL - GERECZE PÉTER: Szent Simeon zárai ezüst koporsója keletkezéséről. 1-2. rész 171 HAMPEL JÓZSEF: Zománczos kereszt Bakacs Tamás sírjából 176 MIHALIK JÓZSEF: Adalékok hazai ötvösségünk történetéhez 178 LEVELEZÉS 182 JÓSA ANDRÁS: A kemecsei bronzleletről 182 FINÁLY GÁBOR: Egy pár etruszk zabláról 184 WOSINSKY MÓR: Regöli leletekről (Tolna megye) 188 KADA ELEK: A kecskeméti miklós-telepi sírleletről 189 ORNSTEIN JÓZSEF: Egy síremlékről a szamos-újvár-németii ev. ref. templomban 190 FETZER JÁNOS FERENCZ: A perecseni ev. ref. templom és síremléke 192 JUHÁSZ LÁSZLÓ: Baranyamegyei régiségekről 193 IRODALOM 196 KAUFFMANN DÁVID: Schultze Viktor, Archaeologie der altchristlichen Kunst. München, 1895 196 IRMEY FERENCZ: L'art persan par al. Gayet. H. n., é. n. 203 GOHL ÖDÖN: Julius Gross und Ernst Kühlbrandt, die Rosenauer Burg. Wien, 1896 205 HAMPEL JÓZSEF: Rossi, G. B. emlékére : Czobor Béla emlékbeszéde 210 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 212 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Muzeumi Régiségtár 1895. julius - szeptember évnegyedévi gyarapodása 212 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeumi Régiségtár 1895. október-deczemberi gyarapodása 215 Az atheni múzeumok-ról 217 A Komárommegyei és Városi Történelmi és Régészeti Egylet [1895. évi működéséről] 218 A Vasmegyei Régészeti Egylet 1893. és 1894. évi évkönyve 218 Győri Múzeum 219 KÜLÖNFÉLÉK 222 A Történelmi Főcsoport... 222 A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 1895. évi deczember 7-én tarott közgyűlése 223 Vetropáczi bronzlelet 224 A Fiumei Városi Múzeum 224 Nagyerdei leletek 225 Zentralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte [c. szakfolyóiratról] 225 Történeti Fegyvertani Egyesület 225 A czikói sírmezőről 226 CSERNI BÉLA: Egy régi rézláda 226 FETZER JÁNOS FERENCZ: Érkávási bronzlelet 227 Budavári síremlék 228 SEMPER, HANS: Kora-keresztény elefánt- és egyéb csontdomborművek a Magyar Nemzeti Múzeumban 229 1896 / 3. füzet 259 EMLÉKEK ÉS LELETEK 259 BELLA LAJOS: Scarbantia sáncza 259 KÁRÁSZ LEO: A dettai ékszerek 262 GERECZE PÉTER: Építészeti emlékek az ezredévi kiállításon 268 FETZER JÁNOS FERENCZ: Régi fatemplomok Szilágymegyében 279 LEVELEZÉS 285 GRESZNARYK JÓZSEF: Vágsellyei leletekről 285 MISKE KÁLMÁN: Velemi (Vasmegye) régiségekről 286 MILLEKER BÓDOG: A károlyfalvai bronzkincsről 288 DARNAY KÁLMÁN: Vas- és zalamegyei régiségekről 288 BELLA LAJOS: Római leletekről Sopronban 289 CSERNI BÉLA: Újabb apulumi leletekről 295 JUHÁSZ LÁSZLÓ: A szenterzsébeti és egyéb leletek 298 ORNSTEIN JÓZSEF: A szamosmelléki új várról 302 IRODALOM 305 Magyarország archaeologiája. H. n., é. n 305 Viestnik hrvatskoga arheoloskoga drustva. Új folyam. 1. köt. Zágráb, 1893-96 306 Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina. 1. köt. Bécs, 1893 308 Hampel József, A honfoglalási kor hazai emlékei 312 Jelentés a Semsey-fél pályázatra 312 Semsey pályázat 313 Akadémiai pályakérdés 314 Akadémiai pályakérdés az ötvösség történetéről 314 Megyei monográfiák 314 Polgár György, Ó-kori hitéleti és művészeti régiségek képgyűjteménye 314 Az Esztergom vidéki Régészeti és Történelmi Társulat első évkönyv 315 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 316 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeumi Régiségtár 1896. évi gyarapodása 316 A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1895. évi gyarapodása 319 Szépművészeti Múzeum 322 A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottságának 1895. évi jelentése 323 Felsőmagyarországi Múzeum 323 HAMPEL JÓZSEF: A történeti fegyvertan 324 Apulum fölásott alapfalainak mintája 324 A Nenzetközi Műtörténeti Congresszus 324 SŐTÉR ÁGOST: Illmitzi sírok 324 1896 / 4. füzet 325 EMLÉKEK ÉS LELETEK 325 REINECKE PÁL: A neolithkori szalagdíszű keramika magyarországi csoportja 325 KÁRPÁTI KELEMEN: A velemi bronzlelet 331 LEHOCZKY TIVADAR: Beregmegyei régiségek 340 GERECZE PÉTER: Néhány árpádkori templomunk 346 PÓR ANTAL: A karlsteini vár magyar érdekű emlékei 352 SCHÖNHERR GYULA: Utjesenich György czímere Szamosujváron 361 KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 364 MIHALIK JÓZSEF: Régi hazai ötvösműveink az Ezredéves Országos Kiállításon 364 NAGY GÉZA: Hadtörténelmi emlékek az Ezredéves Kiállításon 380 IRODALOM 402 TÉGLÁSI GÁBOR: A nicopolosi diadalemlék a Dobrudsában 402 Wosinszky Mór, Tolna vármegye az őskortól a honfoglalásig. 1. köt. Budapest, é.n 405 Karácsonyi János, Békés vármegye története. 1. köt. Békés, 1896 406 HAMPEL JÓZSEF: A német császári archaeologiai intézet 1896. évi jelentése 407 Nyári Sándor, A kassai székesegyház. Budapest, 1896 409 Phidias élete és munkássága. H. n., é.n 409 Fittler Kamill, A Történeti Kiállításról 409 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 410 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1896. évi gyarapodása 410 Külföldi szakemberek a Nemzeti Múzeumban 412 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet évkönyve 412 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat közgyűlése 413 KÜLÖNFÉLÉK 414 Egyetemi előadások 414 A Nemzetközi Műtörténeti Congresszus 414 Jász-monostori régiségek 414 Őskori kőbalta Tatáról 416 Stin Tamás pohara 417 Föliratos tégla Sabariaból 417 1896 / 5. füzet 421 EMLÉKEK ÉS LELETEK 421 JÓSA ANDRÁS: A bezdédi honfoglaláskori temető 421 CSÉPLŐ PÉTER: Ártándi sírlelet 448 STIASSNY RÓBERT: Két festmény a XV. századról 452 MIHALIK JÓZSEF: Régi bártfai ötvösök 459 LEVELEZÉS 461 DARNAY KÁLMÁN: Sümeghvidéki leletekről 461 TÉGLÁS ISTVÁN: Torda-aranyosmegyei régiségekről 463 FETZER JÁNOS FERENCZ: A kisderzsidai leletről 465 DUDÁS GYULA: Mohácsi emlékekről 466 DARÓCZY ZOLTÁN: Lussuniumi római út és egy ismeretlen mértföldjelző 467 IRODALOM 470 Chlingensperg auf Berg. Vieweg, 1896 470 FINÁLY GÁBOR: Tropaeum Trajani 471 IRMEI FERENCZ: Molinier, E., Histoire generale des arts appliqués a l'industrie du V. a la fin de XVIII. siecle. 1. H. n., é. n 473 Bock Ferencz: A Magyar Szent Koronáról 475 MIHALIK JÓZSEF: Guttgesell Dávid életrajzához 477 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 478 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1896. október 27-én tartott ülése 478 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1896. évi gyarapodása 478 Aquincumi Múzeum 480 Budapesti Múzeum 480 Az Országos Iparművészeti Múzeum alapkövét 1896. október 23-án rakták le 481 A Pozsonyi Városi Múzeum 481 KÜLÖNFÉLÉK 482 Bölöni Sándor 1896. április 13-án elhunyt 482 Az Ezeréves Kiállítás-ról 482 A Történeti kiállítás-ról 482 HALAVÁTS GYULA: Kaptár kövek Budapest környékén 482 GÉBER ANTAL: Kolozsvári régiségek 483 GERECZE PÉTER: Római lelet Pécsett 484 KUZSINSZKY BÁLINT: Nagybecskereki éremlelet 484

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 16. KÖTET (1896)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:45
Last Modified: 18 Jan 2017 07:16
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/303

Actions (login required)

Edit Item Edit Item