REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1895

Archaeologiai Értesítő, U15 - 1895.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1895_uf_015.pdf

Download (387MB) | Preview

Abstract

1895 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 PÓSTA BÉLA: A hatvani boldogi ásatások 33 RÉCSEY VIKTOR: Écsen (Győr megye) talált római katonai elbocsátó diploma 58 ZIEHEN GYULA: Satyr bronzszobrocskája a Nemzeti Múzeumban 234 ZIEHEN GYULA: Adalék a budapesti Nemzeti Múzeum Medusa-domborművei magyarázatához 63 VÁSÁRHELYI GÉZA: Lovas sírok Tinnye vidékén (Pest megye) 65 GERECZE PÉTER: A pécsi székesegyház régiségei. 1. : Ember- és állat-alakokat ábrázoló szobormaradványok 68 RADISICS JENŐ: Nagy Lajos kelyhe Zárában 80 THALLÓCZY LAJOS: Szandály Hránity bosnyák vajda feleségének ereklyetartója Zárában 83 KEMÉNY LAJOS, IFJ.: A kassai Szent Erzsébet-egyház történetéhez 86 GRÓH ISTVÁN: Középkori falképek Gömörmegyében 88 LEVELEZÉS 99 MIHALIK JÓZSEF: Az abosi földvárról 99 LEHÓCZKY TIVADAR: Vaskori leletről a Munkács melletti Gallis-hegyen 101 VOLENSZKY GYULA: Kőkoporsókról a Keresztesmezőn (Torda-Aranyosmegyében) 104 GERECZE PÉTER: A pécsi székesegyházban talált római korabeli faragott kövekről 105 JÓSA ANDRÁS: A tarczali sírleletről (Zemplén megye) 107 WITTINGER ANTAL: Kőszegi ásatásáról 108 RIEHL BERTHOLD: A bambergi dóm lovasszobráról 109 IRODALOM 111 Wöge, Wilhelm, Die Anfänge des monumentalen stiles im Mittelalter 111 Grassmann, Strakosch, A németek történelméről Ausztria-Magyarországban. H. n., é. n 113 HAMPEL JÓZSEF: Merkbuch alterthümer Aufzugraben und Aufzubewahren. Berlin, é.n. 115 SZONTÁGH ANTAL: A sziráki népvándorláskori temetőről. H. n., 1895 117 MÚZEUMOK.TÁRSULATOK 118 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1894. deczember 23-án tarott ülése 118 Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1895. január 27-én tartott ülése 118 A Nemzeti Múzeum igazgatója, Pulszky Ferencz 1895. január 1-én nyugdíjba vonult 120 TÉGLÁS GÁBOR: A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat köréből 123 KÜLÖNFÉLÉK 125 Dankó József 1895. januárius 14-én elhunyt 125 Teleky Miháy széke 125 MARJÁNOVICS PÉTER: Golubinczei (Szerém megye) őskori rézlelet 126 SŐTÉR ÁGOST: Mosonmegyei ásatások 126 TÉGLÁS GÁBOR: Szoborlelet Klopotiván, Várhely mellett 127 RÉCSEI VIKTOR: Római fogadalmi oltár Puszta-Dörögdön 127 Az ujhelyi ezüstfibula 127 BELLA LAJOS: Római feliratos kő 128 A richwaldi harang 128 1895 / 2. füzet 129 EMLÉKEK ÉS LELETEK 129 HAMPEL JÓZSEF: Három dunántúli bronzlelet 129 MIHALIK JÓZSEF: Úrmezei s csarnatői ásatásaim eredménye 148 NAGY GÉZA: A budapest-lóversenyteri népvándorláskori lelet 157 GERECZE PÉTER: A pécsi székesegyház régiségei. 2. : Ember- és állat-alakokat ábrázoló szobormaradványok 161 BOINICIC IVÁN: A zágrábi székesegyház kincstára 179 RÉTHY LÁSZLÓ: A Béla- és István-féle rézpénzekről 190 LEVELEZÉS 199 MIHALIK JÓZSEF: Kassai középkori műemlékek viszonyáról a sváb művészethez 199 ASZTALOS JÓZSEF: A sümegi parochiális templom képeiről 202 IRODALOM 204 Huszka József, A székelyiház. Budapest, 1895 204 Kraus, Franz, Höhlenkunde. Wien, 1894 207 Archaeologiai közlemények. XVII. köt. [Budapest], 1894 210 Meyer Gotthold Alfréd, Szent Simon ezüst koporsója Zárában. Budapest, 1894 211 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 213 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1895. február 26-án tartott közgyűlése 213 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1895. márczius 26-án tarott ülése 214 A Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtáráról 215 Vidéki múzeumok 220 MILESZ BÉLA: A Tiszafüredvidéki Régészeti Egylet köréből 220 HAMPEL JÓZSEF: Az Esztergomvidéki Régészeti és Történelmi Társulat 1895. februárius 3-án tartott alakuló közgyűlése 223 MIHALIK JÓZSEF: Pannoniai régiségek a Felső-Magyarországi Múzeumban 223 1895 / 3. füzet 225 EMLÉKEK ÉS LELETEK 225 HAMPEL JÓZSEF: Az aranyosi és ördöngősfüzesi őskori bronzleletek 225 HAMPEL JÓZSEF: A budapesti Aphrodite 238 SEGER JÁNOS: A kőbeni temető (Sziléziában) 243 KAUFFMANN DÁVID: Magyarország legrégibb zsidó temetője 251 MYSKOVSZKY VIKTOR: A lechniczi zárdatemplom (Vörös-klastrom) 255 GRÓH ISTVÁN: Középkori falképek Gömörmegyében 261 MIHALIK JÓZSEF: Egy kassai rézöntő a XVIII. századból 271 Első Valentinianus ezüstmedaillonja 274 RÉTHY LÁSZLÓ: Dél-szláv és oláh érmék a Weifert-féle gyűjteményben 275 LEVELEZÉS 278 MIHALIK JÓZSEF: A boldogkő-váraljai őskori telep 278 MELHÁRD GYULA: Bronzkori leletekről Somogy-megyében 279 VELICS LÁSZLÓ: S. J. A. Parthenon nyugati orosz-szobrainak reconstructiójáról 280 FISCHBACH OTTÓ: A hohenbergi leletről 281 BELLA LAJOS: Újabb csornai leletekről 285 SÁNDORFI NÁNDOR: Középkori sírleletről Ocskón, Nyitramegyében 288 IRODALOM 292 Görög földön. Emlékkönyv a magyar tanárok 1893. évi tanulmányútjáról. Budapest, 1895 292 A Schimkó-féle éremgyűjtemény katalógusa. H. n., é. n 297 Velics László, Az egyházi művészetek tanulmányozásáról 298 Meyer, Alfred Gotthold, Lombardische denkmäler dies vierzehnten Jahrhunderts. Stuttgart, 1893 299 KUZSINSZKY BÁLINT: Domaszewski, A., Die Religion des römischen Heeres. Trier, 1895 303 MÚZEUMOK.TÁRSULATOK 305 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1895. április 30-án tartott ülése 305 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1894. évi gyarapodása 305 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1895. I. n. évi gyarapodása 309 A Műemlékek Országos Bizottságának működése 1893/94-ben 310 KÜLÖNFÉLÉK 313 Lanfranconi Enea, 1895. márczius 9-én elhunyt 313 Rómer szobra 313 Akadémiai nyílt pályázat 313 Akadémiai pályázat 313 Semsey-pályázat 313 SÁNDORFI NÁNDOR: Pusztaveszi őstelep Nyitramegyében 314 KEMÉNY LAJOS, IFJ.: A kassai varró és erszénygyártó czéh 1692. évi szabályai 314 Bethlenvidéki régiségek 315 KEMÉNY LAJOS, IFJ.: Az erdélyi fejedelem gyöngyfűzője 317 KEMÉNY LAJOS, IFJ.: Régi mozsarak 317 Fehérmegyei régiségek 317 KÖVÉR BÉLA: Az erdélyi zománczról 321 1895 / 4. füzet 344 EMLÉKEK ÉS LELETEK 344 GOHL ÖDÖN: Régiségek a szabadkai főgymnasium gyűjteményében 344 LEHÓCZKY TIVADAR: Ásatás a munkácsi Kishegyen 347 DARNAY KÁLMÁN - KLEISZL KÁROLY - SZÁRAZ ANTAL: Két nagy-somló-melléki lelet a hallstatti korból 349 BELLA LAJOS: Újabb föliratos kövek Sopronból 356 PÓSTA BÉLA: Zala-Szent-Gróthi ásatás 358 GERECZE PÉTER: A pécsi székesegyház régiségei. 3. rész : Ember- és állat-alakokat ábrázoló szobormaradványok 365 REIZNER JÁNOS: A szeged-csorvai árpádkori füstölő (Thuribulum) 393 GERECZE PÉTER: Épületi maradványok az Árpádok korából 397 MIHALIK JÓZSEF: Kassa város nagy pecsétje 1504-ből 402 IRODALOM 405 HAMPEL JÓZSEF: Die neolithische Station von Butmir bei Sarajevo in Bosnien. Bécs, 1895 405 Cumont, f., Textes et monuments figurés relatifs aux mysteres de Mithra publiés avec une introduction critique. Bruxelles, 1895 406 HAMPEL JÓZSEF: A német császári archaeologiai intézet 407 Archaeologiai közlemények. VIII. köt. Budapest, 1895 408 KÜLÖNFÉLÉK 409 Zsigmond Gusztáv 1895. augusztus 12-én elhunyt 409 Egyetemi előadások 409 LEUSTÁCH LAJOS: Keresztes cserépbélyeg 409 Régészek kirándulása Boszniába 410 Anna királyné arczképe 410 Ásatás Nagy-Magyarban 411 KOVÁCS ALBERT: Őskori arany karika 411 HAMPEL JÓZSEF: A budapesti Aphrodite 411 Kisbéri (Komárom megye) régiségek 411 REIZNER JÁNOS: A majdáni aranylelet 412 Stin Tamás pohara 413 Kolozsvári leletek 414 A Nógrád-megyei Muzeumegyesület 1895. julius 7-én tartott közgyűlése 415 1895 / 5. füzet 417 EMLÉKEK ÉS LELETEK 417 BOECKH HUGÓ: A Pozsony környékén előforduló állítólagos megalithikus emlékekről 417 TEMESVÁRY JÁNOS: A szentegyedi (Szolnok-Doboka megye) neolithikori telep 420 BELLA LAJOS: Római borostyánkő leletek Sopronban 424 GERECZE PÉTER: A pécsi székesegyház régiségei. 4. rész : Ember- és állat-alakokat ábrázoló szobormaradványok 433 VERESS ENDRE: A vármiai püspöki székesegyház sodronyzománczos kelyhe 444 LEVELEZÉS 449 SOLYMOSSY ENDRE: Az oklándi kunhalmokról Udvarhely vármegyében 449 DARVAS ORBÁN: Sopronmegyei régiségekről 451 LEHÓCZKY TIVADAR: Ung-, Borsod- és Beregmegyei régiségleletekről 452 HEREPEY KÁROLY: A gombási népvándorláskori sírokról 458 CSÉPLŐ PÉTER: A nagyváradi szoborleletről 462 RÉTHY LÁSZLÓ: A tisza-vezsényi éremleletről 463 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 465 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1895. november 8-án tartott ülése 465 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1895. II. n. évi gyarapodása 467 Az Esztergomvidéki Régészeti és Történelmi Társulat [tevékenysége] 470 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1894/95. évi közgyűlése 472 KÜLÖNFÉLÉK 473 Cserheő Géza 54 éves korában, 1895-ben elhunyt 473 Reissenberger Lajos 1895. november 29-én elhunyt 473 Overbeck János 1895-ben elhunyt 473 A boszniai archaeologiát nagy veszteség érte, elhunyt Radimsky Vilmos 473 A Bácsmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tájékoztatója: Grosschmid Gábor 1895. november 15-én elhunyt 473 A Rézkorról... 473 Semsey pályázat 473 LEHÓCZKY TIVADAR: Bronzkori halászó horog 474 Somogymegyei régiségek 474 A tugári fémkard 476 A hejczei harang 477 MIHALIK JÓZSEF: A kolozsvári ötvösczéh pecsétje 477 A boldogasszonyi pohár 478 TÉGLÁS GÁBOR: Bronzkarperecz az aldunai Kozla telep illetőleg Gospodin-dojke zuhatag mellől 479

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 15. KÖTET (1895)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:44
Last Modified: 16 Jan 2017 13:28
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/302

Actions (login required)

Edit Item Edit Item