REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1894

Archaeologiai Értesítő, U14 - 1894.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1894_uf_014.pdf

Download (462MB) | Preview

Abstract

1894 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 25 MILLEKER BÓDOG: A vattinai őstelep 25 WOSINSZKY MÓR: A gerjeni ásatások 1892-ben 30 MIHALIK JÓZSEF: A tornyosnémetii bronzlelet 42 WIMMER, L. F. A.: A bezenyei rúnás fibulák 45 HAMPEL JÓZSEF: Keresztény emlékek a régibb középkorból 47 KÁRÁSZ LEO: Elefántcsont-nyergek a Nemzeti Múzeumban 77 RÉTHY LÁSZLÓ: A margitszigeti árpádkori éremlelet 84 LEVELEZÉS 87 SZELLE ZSIGMOND: A duna-földvári urnatemetőről 87 RÉCSEY VIKTOR: Római castrum Tokodon és ujabb régészeti leletek Esztergom- és Hontmegyében 89 HOLLÓS LÁSZLÓ: Régiségek Tolnamegyéből 94 ZIEHEN GYULA: Párhuzam a trieri és budapesti antik gyűjtemények közt 97 BELLA LAJOS: Scarabantiai emlékekről 98 MIHALIK JÓZSEF: A kassai sírleletről 101 IRODALOM 103 Kanitz, F., Römische Studien in Serbien. Wien, 1892 103 Wekerle László, Árpád sírja meghatározásának sommája. Budapest, 1893 104 Szalay Imre, A XIV. és XV. századbeli ötvösség két remeke. Budapest, 1893 104 Török Aurél, Der palaeolitische fund aus Miskolcz und die Frage des diluvischen Menschen in Ungarn. [Budapest], 1893 105 SZENDREI JÁNOS: Megjegyzések Bárczay Oszkár családi czímerek hazai emlékeken czímű czikkére. 105 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1893. deczember 27-én tartott ülése 106 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1894. január 30-án tartott ülése 108 HAMPEL JÓZSEF: A Magyar Nemzeti Muzeum Régiségtárának 1893. IV. n. évi gyarapodása 109 A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1893. évi gyarapodása 111 A vidéki múzeumok 114 A Fejérmegyei és Székesfejérvári Városi Történelmi és Régészeti Egylet évkönyve. H. n., é. n 115 A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat évkönyve. H. n., é. n 115 KÜLÖNFÉLÉK 116 Göndöcs Benedek 1894. január 4-én elhunyt 116 Undset, Ingvald 1893. deczember 3-án elhunyt 116 Zichy Edmund 1894. január 28-án elhunyt 116 Pados János [emlékezete] 1893. november 116 TÉGLÁS GÁBOR: Az aldunai zuhatagok sziklaföliratairól 116 Az ezredéves kiállítás 116 Verebélyi leletek 117 Verseczvidéki aranyékszerek 117 KREJCSI FERENCZ: Santo Guccio uti levele 118 Pannoniai fibula. 118 Románkori bronztálak 119 Hont- és békésmegyei régiségek 119 1894 / 2. füzet 121 EMLÉKEK ÉS LELETEK 121 RÉCSEI VIKTOR: Néhány antik bronz-szobrocska a Nemzeti Muzeumban 121 SZINTE GÁBOR: Kerek erőd Krivádia fölött 134 NEUDECK GYULA: Tiberius útja az Aldunán 138 BELLA LAJOS: Csornai leletek 155 VARGA ANTAL: A hódmezővásárhelyi ásatásokról 159 THALLÓCZY LAJOS: Mátyás király és Beatrix domborműves arczképeinek történetéhez 164 BISENIUS ANTAL: A pozsonyi várkápolna festésének történtéhez 1563-1588. 1. rész 167 MIHALIK JÓZSEF: Kecskeméti Ötvös Péter 172 LEVELEZÉS 184 LEHÓCZKY TIVADAR: Bereg- és hevesmegyei leletekről 184 TÉGLÁS ISTVÁN: Darlaczi emlékekről 187 KÁRPÁTI KELEMEN: Sabariai régiségekről 190 LICHTNECKERT JÓZSEF: Két ismeretlen római telepről Fejérmegyében 191 WOSINSZKY MÓR: A varasdi (Tolna megye) népvándorláskori sírmezőről 193 GRÓH ISTVÁN: A geczelfalvi és ochtinai templomok faliképeiről 194 IRODALOM 197 KÖVÉR BÉLA: Bericht des Vereins Carnuntum für die Jahre 1890-1891. Wien, 1893 197 Lanciani Rudolf, A régi Róma a legújabb ásatások világításában. Budapest, 1894 204 WEKERLE LÁSZLÓ: Árpád sírja meghatározásának sommája 205 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 206 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1894. február 27-én tartott közgyűlése 206 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1894. márczius 27-én tartott ülése 208 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Muzeum Régiségtár 1894. I. n. évi gyarapodása 208 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat 1893. évi értesítője 212 Az Erdélyi Honismertető Társulat 1892/93. évi jelentése 212 KÜLÖNFÉLÉK 213 Kossuth Lajos [emlékezete] 213 A miskolczi palaeolith kőszakóczák 213 Berényi fél puska 213 NAGY GÉZA: Fringia 214 PERÉNYI ZSIGMOND, IFJ.: Festőnek adott utasítás, mikép ábrázolja a perényieket 214 KOVÁCH ALBERT: Szelevény-vadasi virágcserép 215 Lengyel érem-lelet 215 Dunaföldvár régi neve 216 DARNAY KÁLMÁN: Tárkányi leletek (Zala megye) 216 1894 / 3. füzet 217 EMLÉKEK ÉS LELETEK 217 HAMPEL JÓZSEF: Két őskori bronzlelet Biharmegyéből 217 TERGINA GYULA: Horgosi ásatások 222 KÁRÁSZ LEO: A tarjánvégi sírmező Hódmezővásárhelyen 230 JAKAB ELEK: Budvári és Budvár környéki leletek 234 SIMON ISTVÁN: A bihar-udvarii Árpád-kori temető 241 WEKERLE LÁSZLÓ: Árpád sírjának helye Anonymus szerint 245 HUSZKA JÓZSEF: A Rubigall-féle ajtó a zólyom-lipcsei várban 254 MIHALIK JÓZSEF: Nonnert Ötvös Pál 258 MYSKOVSZKY VIKTOR: Adalék régi fatemplomaink ösmeretéhez 263 LEVELEZÉS 273 JÓSA ANDRÁS: A kántor-jánosi-i (Szatmár megye) bronzleletről 273 LAHÓCZKY TIVADAR: A királyhelmeczi sírhalmokról 274 IRODALOM 277 KÖVÉR BÉLA: Reissenberger, Ludwig, Die kerzer Atel. Hermannstadt, 1894 277 SZÁRAZ ANTAL: Kont Ignácz, Lessing archéologue , Paris, 1893 281 Hampel József, A régibb középkor. Budapest, 1894 283 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 285 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1894. április és május havi gyarapodása 285 A Nemzeti Múzeum Régiségtár átrendezése 295 A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága 1893. évi működése 296 Műtörténeti Múzeum 297 Aquincumi Múzeum 298 HAMPEL JÓZSEF: A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet jelentése az 1888-1892. évről 298 HAMPEL JÓZSEF: Vidéki múzeumok 299 Tiszafüredvidéki Régészeti Egylet 1894. márczius 10-én tartott közgyűlése 299 KÜLÖNFÉLÉK 300 HAMPEL JÓZSEF: Fröhlich Róbert 1894. május 23-án elhunyt 300 Régiségek Budapesten 300 Akadémiai pályakérdések 300 Belgrádi emlékérmek 301 Aeginai aranykincs 301 A philaei szentély 301 Mészbetétes diszítésű edények Munkácson 302 LEHÓCZKY TIVADAR: Feketepataki bronzlelet 302 HAMPEL JÓZSEF: Fehérmegyei régiségek 303 ORNSTEIN JÓZSEF: A Szamosujvár mellett létezett római állótábor 308 CSÉPLŐ PÉTER: Csökmői lelet 308 RÉCSEY VIKTOR: Megkerült római oltárkő 308 Tévedés helyreigazítása 309 SZÁRAZ ANTAL: Könyvészet 310 1894 / 4. füzet 313 SŐTÉR ÁGOST: Gyakorlati utbaigazítás régi sírmezők tudományos fölkutatására 313 EMLÉKEK ÉS LELETEK 320 WOSINSZKY MÓR: Alsó-nyéki ásatások 320 BELLA LAJOS: Baboti leletek 325 SŐTÉR ÁGOST: Csunyi és oroszvári ásatások 330 LEHÓCZKY TIVADAR: A királyhelmeczi sírhalmok 335 NAGY GÉZA: Harczias Fridrik első szász választó fejedelem magyar kardja 349 HAMPEL JÓZSEF: A sodronyzománcz Harczias Frigyes kardján 348 GRÓH ISTVÁN: Az esztergomi Bakacs-kápolna eredetéről 349 MIHALIK JÓZSEF: Kassai ötvösművek a miskolczi ev. ref. eklézsia kincstárában 355 HAMPEL JÓZSEF: Régiségek a lembergi kiállításon 362 HAMPEL JÓZSEF: Régészek Nemzetközi Értekezlete Szarajevóban 365 LEVELEZÉS 376 József cs. és kir. főherczeg a hazai ősrégészeti irodalom terjesztéséről 376 HOLLÓS LÁSZLÓ: Tolnamegyei régiségekről 377 JÓSA ANDRÁS: A kántor-jánosi-i leletnek második részlete 377 TÉGLÁS ISTVÁN: Az oláhzsákodi bronztükörről 380 DOMASZEWSKY ALFRED: Egy sopronyi kőemlék föliratáról 381 RÉCSEI VIKTOR: Legujabb római lelet Pannonhalmán 382 FISCHACH OTTÓ: A krungli leletről 383 KEMÉNY LAJOS, IFJ.: A huszita templomokról 383 SZELLE ZSIGMOND: A legújabb urnatemető Dunaföldváron és a paksi rom 385 IRODALOM 390 Niederle, L., Lidstvo v dobe pøedhistoricke se zulástnim zøetelem na zemì slovanské. Prága, 1893 390 Récsei Viktor, Pannonia ókori mythologiai emlékeink vázlata 391 Kuzsinszky, V., Aquincum guide par le. Budapest, 1894 392 Gohl Ödön, A római birodalom pénzeiről. Szabadka, 1894 392 Fetzer F. Ferencz, A hun, avar és ősmagyar korbeli sírleletekről 392 Brunnell Lewis, Régiségek Budapesten. H. n., é. n 393 ZICHEN GYULA: Müller Iván, Stittl archaeologiai kézikönyvéről. Frankfurt, é.n. 393 ZICHEN GYULA: Müller Iván, Stittl archaeologiai kézikönyvéről. Frankfurt, é.n 393 HAMPEL JÓZSEF: Conze, A., A német császári archaeologiai intézet. H. n., é. n 394 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 396 Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1894. szeptember 25-én tartott ülése 396 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtárának 1894. junius-szeptemberi gyarapodása 396 A Sopronmegyei Régészeti Társulat jelentése az 1893. évi működéséről 399 Versecz városának múzeuma 400 Az Alsófehérmegyei Történelmi Régészeti és Természettudományi Társulat 6. évkönyve 400 A Komárom megyei és városi Történelmi és Régészeti egylet 1893. évi működéséről 401 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumi Társulat 1894. junius 6-án tartott közgyűlése 401 KÜLÖNFÉLÉK 402 Pulszky Ferencz 80 éves 402 Fröhlich Róbert emlékezete 402 Brunn Henrik 1894. julius 23-án elhunyt 402 Külföldi szakértők a Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában 402 Egyetemi előadások az archaeologiából és műtörténetből 403 Spalatoi congressus. 1894. augusztus 20-22 403 Műtörténészek gyülekezete. Budapest, 1896 403 TÉGLÁS ISTVÁN: A tömösi kard 403 A tömösi kardról 404 Régi magyar aranyok Karinthiában 404 A kozár kard 405 ILLÉSSY JÁNOS: Halitzky Antal jelentése a transaquincumi erődről 405 SZÁRAZ ANTAL: Könyvészet 407 1894 / 5. füzet 409 EMLÉKEK ÉS LELETEK 409 SMIRNOFF JÁNOS: Néhány skythiai régiség 409 GERECZE PÉTER: Római emlékkövek a pécsi székesegyházból 412 BELLA LAJOS: Diceus pohara 416 REINACH, S.: A herpályi paizsdudor 419 MYSKOVSZKY VIKTOR: Sárosmegyei műemlékek 428 HAMPEL JÓZSEF: Régészek Nemzetközi Értekezlete Szarajevóban, 2. rész 436 IRODALOM 464 Schreier, Th., Die alexandrinische Toreutik. I. Lipcse, 1894 464 HAMPEL JÓZSEF: Reinach, Salamon, Bronzes figurés de la Gaule romaine. Paris, 1894 466 Cumont, F., Textes et monuments figurés relatifs aux mysteres de Mithra publiés avec une introduction critique 1. Bruxelles, 1894 468 KÜLÖNFÉLÉK 469 Gömöri Havas Sándor 1894. november 2-án elhunyt 469 Ormós Zsigmond 1894. november 17-én elhunyt 469 A zágrábi muzeum gyarapodása 469 A kecskeméti csizmadiák czéhpohara 469 HOLLÓS LÁSZLÓ: Őskori kőeszközök a kecskeméti határban 469 Kőkori lelet a Kamjanka-hegyen 470 LEHÓCZKY TIVADAR: Beregszászi lelet 471 LEHÓCZKY TIVADAR: Ungmegyei bronztárgyak 471 BELLA LAJOS: Ujabb ásatás a sopronyi Purgstallon 472 Sabariai régiségek 472 DEMETRYKIEWICZ, V.: A sapohowoi tükör 474 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1894. november 27-én tartott ülése 474 SZÁRAZ ANTAL: Könyvészet 478

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 14. KÖTET (1894)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:43
Last Modified: 16 Jan 2017 13:13
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/301

Actions (login required)

Edit Item Edit Item