REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1892

Archaeologiai Értesítő, U12 - 1892.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1892_uf_012.pdf

Download (438MB) | Preview

Abstract

1892 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 KUZSINSZKY BÁLINT: Archaeologiai mozgalmak Rómában az utolsó tizenöt év (1876-1890) alatt 33 KÖVÉR BÉLA: A középkori sodrony-zománcz kérdéséhez 51 EMLÉKEK ÉS LELETEK 66 FRÖHLICH RÓBERT: Acumincum vidéke és a régi Pannoniai limes 66 DOMASEWSKI: Két kiadatlan római katonai elbocsájtó levél 76 GOLDZIHER IGNÁCZ: A Szinai félsziget régiségeiről 80 Az Alsó-Fehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Társulat 1891. évi IV. évkönyve 121 RÉCSEY VIKTOR: Zalavári emlékek 90 LEVELEZÉS 101 FARKAS SÁNDOR: A szegvári kőkori leletekről 101 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: A brádi bronzleletről (Arad megye) 102 VÁSÁRHELYI GÉZA: Az Aquincumból Bregetióba vezető római út irányáról és fennmaradt nyomairól 103 LEHÓCZKY TIVADAR: Az ormódi aranykincsről 107 MIHALIK JÓZSEF: A besztercebányai ötvösök pecsétje 109 IRODALOM 111 HAMPEL JÓZSEF: Hoernes die Urgeschichte des Menschen nach dem heutigen Stande der Wissenschaft. Bécs, é. n 111 Budapest régiségei. 3. köt. Szerk. Havas Sándor. Budapest, 1891 116 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 118 SZENDREI JÁNOS: A Nemzeti Muzeum Régiségtárának 1891. IV. n. évi gyarapodása 118 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1892. január 26-án tartott ülése 120 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat 1891. évi értesítője 121 REIZNER JÁNOS: A Szeged-városi Muzeum gyarapodása 122 A Tiszafüredvidéki Régészeti Egylet 1891. deczember 27-én tartott közgyűlése 123 KÜLÖNFÉLÉK 124 Rakovszky István 1891. decemberében hunyt el 124 A Régiségtár vendégei 124 A Műemlékek Országos Bizottsága októberi ülése 124 A Csanádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1891. október 15-én tartott közgyűlése 124 A Békésmegyei Régészeti és Mívelődéstörténeti Egylet 1891. október 18-án tartott vándorgyűlése 124 Felső-Szakonyban (Sopronmegye) talált római lelet 124 STRAUSZ ADOLF: Rézgyűrű az eszéki múzeumban 125 MIHALIK JÓZSEF: Egy máramarosmegyei bronzkard 126 A kozár kard 126 Az úrmezei urnatemető 127 Az első magyar bracteat 128 1892 / 2. füzet 129 RUZSINSZKY BÁLINT: Archaeologiai mozgalmak Rómában az utolsó tizenöt év (1876-1890) alatt. (2. közl.) 129 FRÖHLICH RÓBERT: Acumincum vidéke és a régi Pannoniai limes. (2. közlemény) 147 SZENDREI JÁNOS: Magyar viseletképek czimeres leveleinkben 161 EMLÉKEK ÉS LELETEK 183 KUBINYI MIKLÓS, IFJ.: Krasznahorkai bronz-lelet 183 REIZNER JÁNOS: A szeged-röszkei sírleletek 193 Római feliratos tégla Szamos-Újvárból 201 LEVELEZÉS 203 JÓSA ANDRÁS: A kárászi sírmezőről (Szabolcs megye) 203 TÉGLÁS ISTVÁN: Segesvári kincsről 205 Jedlicska Pál, Kis-Kárpáti emlékek Eleskőtől Vágújhelyig. 2. köt. H. n., 1891 207 Geréb József, A görög vallás és művészet. Budapest, 1891 208 IRMEI FERENCZ: Geschichte der deutschen Malerei. Berlin, é.n 209 Radimsky, V., Die praehistorischen Fundstatten, Ihre Erforschung und Behandlung. H. n., 1891 215 KÜLÖNFÉLÉK 216 HAMPEL JÓZSEF: idősb Dabóczky István 1892. április 5-én elhunyt 216 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1892. február 23-án tartott közgyűlése 216 SZENDREI JÁNOS: Az országos Régészeti és Embertani Társulat 1892. márczius 29-én tartott ülése 217 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Muzeum Régiségtárának 1892. évi gyarapodása 218 A Magyar Nemzeti Muzeum Éremtárának 1891. évi gyarapodása 219 TÉGLÁS GÁBOR: A Hunyadmegyei Történelmi Régészeti Társulat évkönyve 222 Római korabeli ezüstláncz 223 HAMPEL JÓZSEF: Castaldira vonatkozó emlékérem 223 Archaeologiai Congressusok 224 1892 / 3. füzet 225 KÁRÁSZ LEÓ: Az aacheni magyar kápolna ötvösművei 225 EMLÉKEK ÉS LELETEK 237 JÓSA ANDRÁS: Őskori telep Rakamaz és Timár községek között 237 SŐTÉR ÁGOST: Mosony-Szolnok és Mosony-Jessehofi bronz kori leletek 239 WOSINSZKY MÓR: Gerjeni ásatások 1891-ben 244 BELLA LAJOS: Ujabb purgstalli leletek 253 KÖNYÖKI ALAJOS: Selypi leletek. (Nógrád megye) 259 REIZNER JÁNOS: Ásatások Csengelén 267 Magyar diszöltönyök a fraknói kincstárból 272 LEVELEZÉS 276 FARKAS SÁNDOR: Szentes és csongrádvidéki leletek 276 SÁNDORFI NÁNDOR: A csejthei őstelepről 277 LEHOCZKY TIVADAR: Ungmegyei leletek 277 VÁSÁRHELYI GÉZA: Tinnyei éremleletről 284 IRODALOM 286 SZÁRAZ ANTAL: Marki Sándor, Aradvármegye és Arad szabad kir. város története. 1. rész. Arad, 1892 286 Majláth Béla, Liptómegye törzsökös családjainak története 1526-ig. 1. rész. Budapest, 1892 292 Király Pál, Gyulafehérvár története. 1. kötet, Apulum Gyulafehérvár az ó-korban. H. n., 1892 294 Ortvay Tivadar, Pozsony város története. 1. kötet. Pozsony, 1892 296 HODINKA ANTAL: Glasnik. A bosnyák és herczegovinai múzeum közlönye. 1891. évf. 1. füzet. H. n., é. n 298 A Történelmi és Régészeti Értesítő 1892. 1. füzet 301 Schliemann ásatásai. [Budapest, 1892] 301 IRMEI FERENCZ: Lützow, Carl, Geschichte des deutschen Kupferstiches und Holzschnittes. Berlin, 1889 302 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 307 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1892. április 16-án tartott ülése 307 HAMPEL JÓZSEF: A Magyar Történeti Társulat huszonötéves jubileumi ülése, 1891. május 307 Kalauz a Magyar Nemzeti Muzeum Érem- és Régiségtárában 308 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1891. évi országgyűlési jelentése 308 BELLA LAJOS: A Sopronmegyei Régészeti Társulat 1891. évi kutatásai 312 A Sopronmegyei Régészeti Társulat második évkönyve 316 KÜLÖNFÉLÉK 317 A Nemzeti Muzeum Régiségosztály vendégei 317 A Magyar Tudományos Akadémia Arch. Bizottságának 1891. évi munkássága 317 A Műemlékek Országos Bizottságának működése 1891-ben 318 HAMPEL JÓZSEF: A honfoglaláskori kor emlékei 319 Éremlelet 319 Egyetemi pályakérdés 319 Akadémiai jutalomtételek 319 A Komárom-vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet 1891. évi jelentése 319 MIHALIK JÓZSEF: A korponai csizmadia-czéh pecsétlője 1631-ből 320 WAGNER ISTVÁN: Nógrádmegyei Muzeum-Egylet muzeuma Balassagyarmaton 320 1892 / 4. füzet 321 DÉCSÉNYI GYULA: A nagybányai Szent István templom 321 NAGY GÉZA: A magyar pogánykor emlékei Fejérmegyében 331 EMLÉKEK ÉS LELETEK 348 MIHALIK JÓZSEF: A bujánházai Bélavára nevű őskori erőd 348 BELLA LAJOS: Soproni ásatások 352 CZUBOR BÉLA: Két régi ötvösmű az erdélyi egyházmegyéből 358 ILLÉSY JÁNOS: Adatok a pozsonyi várkápolna festésének történetéhez 1563-1570 362 KUZSINSZKY BÁLINT: Az ormódi aranykincs érmei 367 LEVELEZÉS 371 WOSINSZKY MÓR: A harczi (Tolna megye) földvárról 371 RÉCSEY VIKTOR: Őskori emlékek Esztergom vidékéről 374 BELLA LAJOS: Petőházi leletekről (Sopron megye) 378 ORSTEIN JÓZSEF: A szamosujvári Athene szobrocskáról SPITZER MÓR: A pozsonyi koronázási-székesegyház ujítási munkálatai 381 LEHÓCZKY TIVADAR: A dankófalvai bronzleletről 381 JÓSA ANDRÁS: A piricsei (Szabolcs megye) bronzleletről 384 IRODALOM 387 Hampel József, A bronzkor emlékei Magyarhonban. 2. rész. A leletek statisztikája. Budapest, 1892 387 Le baron de baye. Trésor de Szilágy Somló. Paris, 1892 388 HAMPEL JÓZSEF: Forster Gyula, Az ingó műemlékek. IV - VIII. H. n., é. n 389 HAMPEL JÓZSEF: Conze, A., A német cs. Archaeologiai Intézet 1982. évi jelentése 390 Tariczky Endre, A hun sírok. H. n., é. n 392 HODINKA ANTAL: Glasnik. A bosnyák és herczegovinai múzeum közlönye. 1891. H. n., é. n 393 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 399 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1892. szeptember 22-én tartott ülése 399 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Muzeum Régiségtár 1892. II - III. n.évi gyarapodása 404 A Fejérmegyei Régészeti Egyesület 412 A Somogymegyei Régészeti és Történelmi Társulatról 412 A mosonmegyei múzeumról 412 A szabolcsmegyei múzeum szünetelése... 412 KÜLÖNFÉLÉK 414 A Nemzeti Múzeumi Régiségosztály vendégei 414 Ásatások Esztergomban 414 Női munkák kiállítása 414 Egyetemi előadások 415 A régi dáciai aranybányászat 415 Nagy-Démi bronzlelet 415 A római ara 416 1892 / 5. füzet 417 HUSZKA JÓZSEF: A mezőtelegdi ev. ref. templom faliképei 417 DÉCSÉNYI GYULA: A nagybányai Szent-István templom 422 EMLÉKEK ÉS LELETEK 435 TÉGLÁS GÁBOR: A történelemelőtti Dáciáról 435 WOSINSZKY MÓR: Az Abaligeti cseppkőbarlang és a közelében lévő római kori sírhantok 442 HAMPEL JÓZSEF - FARKAS SÁNDOR: Népvándorláskori temető Mártélyon, H.-M.-Vásárhely határában, I- II 445 MIHALIK JÓZSEF: Hazai ötvösczéhek pecsétjei a XVII. és XVIII. századból 458 PÓR ANTAL: Az aacheni magyar kápolna XIV. századi magyar ötvösműveiről 464 RÉTHY LÁSZLÓ: Adalékok a havaselvi vajdaság numismatikájához 465 IRODALOM 469 Sammlung von Abbildungen mittelalterlicher Grabdenkmale aus den Ländern de österreichisch-ungarischen Monarchie. Wien, 1892 469 Bella Lajos, Soproni régiségek. [Sopron?], é. n 472 Milleker Bódog, Dé-Magyarország római régiségleletei. Temesvár, 1892 472 Cserni Béla, Látogatás Apulumban. Gyulafehérvár, 1892 472 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 473 SZENDREI JÁNOS: Az oszágos Régészeti és embertani Társulat 1892. október 25-én tartott ülése 473 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1892. november 29-én tartott ülése 473 TÉGLÁS GÁBOR: A Hunyadmegyei Történelmi [é]s Régészeti Társulat köréből 474 A Tiszafüredi Régészeti Egylet 1892. október 30-án tartott közgyűlése 475 KÜLÖNFÉLÉK 477 A középkori magyar sodronyos zománcz 477 Folyóiratunknak az őskora 477 Esztergom régészeti jelentőségéről 477 BELLA LAJOS: Római sírkő 477 A homorszögi magyar pogánykori lelet 478 KUZSINSZKY BÁLINT: Római kori temető Aquincumban 478 Szilassy János ötvös 480

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 12. KÖTET (1892)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:40
Last Modified: 16 Jan 2017 12:42
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/299

Actions (login required)

Edit Item Edit Item