REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1891

Archaeologiai Értesítő, U11 - 1891.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1891_uf_011.pdf

Download (454MB) | Preview

Abstract

1891 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 Antik arczképek a Budapesti Művészházban 25 KÖVÉR BÉLA: Középkori építészetünk chronologiájához 36 FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király arczkép Boroszlóban 38 EMLÉKEK ÉS LELETEK 42 MÜNNICH SÁNDOR: Őskori cserepek Szepesben 42 SZÁRAZ ANTAL: Ágnes királyné antipendiuma 46 CSERGHEŐ GÉZA: Csáktornyai Ernust Zsigmond czímere 48 MAYER JÓZSEF: A német-újhelyi Mátyás billikom 50 RADISICS JENŐ: Régi egyházi ötvösművek 55 MYSKOVSZKY VIKTOR: A fricsi várkastély sgrafittói 62 RÉTHY LÁSZLÓ: Kiadatlan Árpád- és vegyeskori magyar érmek 65 LEVELEZÉS 70 REIZNER JÁNOS: A rábéi leletekről (Torontál megye) 70 VANCSÓ GYULA: A forrai-nagy-iratosi (Arad megye) urnatemetőről 71 WOSINSZKY MÓR: Ráczegresi leletekről 74 MIHALIK JÓZSEF: A sonkádi bronz kardról 80 BELLA LAJOS: Néhány soproni leletről 81 TÉGLÁS GÁBOR: Római bányász-emlékekről a maros-dunaközi Szemenik hegységből 85 DARNAY KÁLMÁN: Sümeghi vidéki leletekről 87 TÉGLÁS ISTVÁN: A csutai és maguliczai őstelepekről 88 FENICHEL SAMU: Gyertyánosi és bedelői halomsírokról 89 IRODALOM 94 HAMPEL JÓZSEF: Hölder, Alfred, Wiener Vorlegeblätter für archaeologische Übungen. Wien, 1890 94 Knauz Nándor, A Garam-melletti Szent-Benedeki Apátság. Budapest, 1890 96 Némethy Lajos, A pesti főtemplom története. 1. köt. Budapest 1890 100 FRÖHLICH RÓBERT: Az Alsó Fehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Társulat 3. évkönyve 101 Forster Gyula, Az Ingó műemlékek. H. n., é. n 102 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 103 A Vallás- és Közoktatásügyi miniszter 1890. évi jelentése az országgyűléshez 103 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtárának 1890. évi. gyarapodása 103 A Nemzeti Múzeum Éremtárának gyarapodása 107 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1890. deczember 30-án tartott közgyűlése 109 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1891. január 27-én tartott ülése 112 A Dél-Magyarországi Történelmi- és Régészeti Muzeum-Társulat 1891. évi költségvetése 112 Nógrádmegyében múzeum-egyesület alapítására történt előkészületek 113 KÜLÖNFÉLÉK 114 Schliemann Henrik 1890. deczember 26-án, 69 éves korában elhunyt 114 Simor János 1891. januárius 24-én elhunyt 114 A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága 1890. deczember 23-án tartott ülése 114 Egyetemi előadások 115 Népvándorláskori kincs Szabolcsmegyében 115 HAMPEL JÓZSEF: Antik érmék üveg utánzatai 116 MIHALIK JÓZSEF: A selmeczbányai ötvösök és festők pecsétje 1630-ból 116 Bagdadi érem Bulkeszen (Bácsmegye) 117 Szegedi lelet 117 Római kocsi 118 FRÖHLICH RÓBERT: A németországi Limes-értekezlet. Heidelberg, 1890. deczember 28 118 Centum Putei 119 A borostyánkő előfordulásai 120 Orczi lelet, nem oroszi lelet 120 1891 / 2. füzet 121 REIZNER JÁNOS: Magyar pogánykori sírleletek : Szeged-királyhalmi és bojárhalmi lelet 121 NAGY GÉZA: A magyar középkori fegyverzetről 139 MAJLÁTH BÉLA: A Nemzeti Múzeum sodronyos pánczéljai 149 EMLÉKEK ÉS LELETEK 160 BARTALUS GYULA: Egervidéki "kaptár kövek" és barlangok 160 LEHÓCZKY TIVADAR: Ung- és beregmegyei leletek 165 MIHALIK JÓZSEF: Őskori telepek Liptómegyében 169 BONCZ ÖDÖN: Csáktornyai Ernuszt Zsigmond czímere Pécsett 176 LEVELEZÉS 182 WOSINSZKY MÓR: Ékszerek a lengyeli neolith-kori sírmezőkből 182 FENICHEL SAMU: A bedelői "La Furcs"-i határbeli tumulusok 184 Egy magyar festő levele a Graf-féle antik arczkép-gyűjtemény alkalmából 187 KUBINYI MIKLÓS, IFJ.: Fibula vagy szíjtartó lemez 188 REIZNER JÁNOS: Szeged-vidéki puszta-templomok és a kereseti harang 190 BELLA LAJOS: Varishegyi urnáról 191 TÉGLÁS ISTVÁN: Díszítmények és kőeszközök a homoródi őstelepről 194 DARNAY KÁLMÁN: Csabrendek újabb urna-temetőjéről 196 IRODALOM 198 IRMEY FERENCZ: Dohme, Robert, Geschichte dr deutschen Baukunst. Berlin, 1885 198 Pulszky Ferencz, A magyar pogány sírleletek. Budapest, 1891 207 Csoma József, Őstörténelmi nyomok Abauj-megyében. Kassa, 1890 207 KÖVÉR BÉLA: Békefi Remig, A pilisi apátság története (1184-1541). Pécs, 1891 208 Archaeologiai közlemények. XVI. kötet. Budapest, 1890 209 Rómer F. Ferencz emlékezete 211 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1891. február 24-én tartott ülése 211 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1891. márczius 31-én tartott ülése 211 A Tiszafüredi Múzeum 1890. évi gyarapodása 212 A Komárom vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet 1890. évi jelentése 212 KÜLÖNFÉLÉK 213 Moszkvai congressus (1892. augusztus) 213 Zágrábi kiállítás 213 Békésgyulai éremleletek 213 IV. Béla kiadatlan denára 213 RADISICS JENŐ: Római legyezők 214 FENICHEL SAMU: Tanácsok régi tárgyak ragasztására és tisztogatására 215 1891 / 3. füzet 217 RÉTHY LÁSZLÓ: Redwitz Miklós Szörényi bán érmei 217 BOJNIÈIÆ IVÁN: Keresztalakú ereklyetartó a zágrábi székesegyház kincstárában 223 CSERGHEŐ GÉZA: Ösmeretlen czímerek hazai ötvösműveken 225 EMLÉKEK ÉS LELETEK 230 REIZNER JÁNOS: Rábéi ásatások 230 WOSINSZKY MÓR: Praehistorikus talpcsöves edények 235 FRÖHLICH RÓBERT: Római feliratok Alsó- és Felső-Pannoniából 248 SZELLE ZSIGMOND: Régészeti ásatások a bölcskei népvándorláskori temetőben 263 LEVELEZÉS 274 LEHÓCZKY TIVADAR: Őskori telepről Beregszászon 274 SŐTÉR ÁGOST: Római leletekről Oroszváron 277 PINTÉR SÁNDOR: Egy dolyányi bronzleletről 277 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Aradvidéki bronzleletről 279 BELLA LAJOS: A varishegyi urnáról 281 IRODALOM 282 IRMEY FERENCZ: Bode, W., Geschichte der deutschen Plastik. Berlin, 1887 282 FRÖHLICH RÓBERT: Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn. Jahrgang II - XIV. Wien, 1888-1891 292 KÖVÉR BÉLA: A Békásvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténeti Társulat XV. évkönyve, 1890-1891. Békés, 1890 296 HAMPEL JÓZSEF: Hartleben, A., Hoernes: die Urgeschichte des Menschen nach dem heutigen Stande der Wissenschaft. Bécs, é. n 297 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 299 A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottsága 1890. évi jelentése 299 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1891. április 28-án tartott ülése 301 REIZNER JÁNOS: A szegedi múzeum újabb szerzeményei 302 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtárának 1890. évi gyarapodása 306 KÜLÖNFÉLÉK 308 Andrássy Manó 1891. április 28-án elhunyt 308 HAMPEL JÓZSEF: Emlékbeszéd Rómer F. Flóris rendes tagról 308 KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 308 A keramikai kiállításon 308 Pozsonyi fegyverkiállítás 309 Nagy-őszi és csáktornyai éremleletek 309 MILÖKER BÓDOG: Verseczvidéki őstelepekről és urnatemetőkről 309 A bácsbodrogmegyei római éremgyűjtemények 310 Az egervidéki "kaptárkövek" 310 Puszta-teremi éremlelet 311 BELLA LAJOS: Római sírok a soproni Deák-téren 311 A Somodoron lelt ókori kocsi 312 1891 / 4. füzet 313 KÖVÉR BÉLA: A pécsi székesegyház 313 EMLÉKEK ÉS LELETEK 322 TOMKA GYULA: Zólyomvármegye őstelepei 322 WOSINSZKY MÓR: Ásatások Gerjenben (Tolnamegye) 327 BELLA LAJOS: A Sopron melletti Purgstall földvára és urnatemetője 339 SZÁRAZ ANTAL: Az Egger-féle régiséggyűjtemény 346 GREMPLER VILMOS: Néhány rejtélyes emlék magyarázata 356 LISSAUER, A.: A szláv halántékgyűrűk idomairól 359 STRZYGOVSZKI JÓZSEF: Domborműves elefántcsont-táblácska a salernoi székesegyház oltáráról 364 DANKÓ JÓZSEF: Rómer Gáspár pozsonyi kanonok síremléke 366 PICK B.: Két thyatira-beli fémer 372 HAMPEL JÓZSEF: Egy bregetiói éremkincs 378 LEVELEZÉS 381 RÉCSEY VIKTOR: Bronzkori leletekről Hont- és Nógrádmegyében 381 REIZNER JÁNOS: Szegedvidéki leletekről 383 NEUDECK GYULA: Az Orsova közelében, Ogradinával szemben lévő Trajanus-emlékről 386 MIHALIK JÓZSEF: A mátyfalvi templom és czímerképe 388 IRODALOM 391 HAMPEL JÓZSEF: Budavári régiségek 391 Forster Gyula, Az Ingó műemlékek. H. n., é. n 394 A Vasmegyei Egylet évkönyve. 1889-90. Szombathely, 1891 397 Villányi Szaniszló, Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. Esztergom, é.n 398 Mihalik József, Ugocsa vármegye lakói a praehistorikus korban és a történelmi kor elején 398 A Művészi ipar [c. folyóirat] 1891. évi 3. számáról 398 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 399 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Zólyomvármegyei kirándulása, 1891 augusztus 11 399 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1891. szeptember 29-én tartott ülése 402 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1890. évi gyarapodása 402 HAMPEL JÓZSEF: A Délmagyarországi Muzeum hivatalos megnyitása, 1891. augusztus 29 406 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat VI. évkönyve, 1889-90. 407 Az Erdélyi Honismertető Egyesület 1890/91. évi működése 408 KÜLÖNFÉLÉK 409 HAMPEL JÓZSEF: Haynald Lajos 1891. juliusban elhunyt 409 HAMPEL JÓZSEF: Tischler, Ottó 1891. junius 18-án elhunyt 409 HAMPEL JÓZSEF: Haan Lajos 1891. augusztusban elhunyt 409 Rómer (Flóris) emlékezete 409 Vancsa István esztergomi primás képe a chartresi templomban 410 KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 410 Lakberendezések tárlata 410 Új régészeti egyesület 410 Egy budapesti kiváló műgyűjtő gyűjteménye nyílvános eladásra került 410 A Nemzetközi Könyvészeti Kongresszus 411 A Régiségtár vendégei 411 A német császári archaeologiai intézet 1891. évi jelentése 411 1891 / 5. füzet 413 SZENDREI JÁNOS: Magyar viseletképek czimeres leveleinkben 413 EMLÉKEK ÉS LELETEK 438 MIHALIK JÓZSEF: Őskori emlékek Ugocsa vármegyében 438 FRÖHLICH RÓBERT: Dacia nyugoti határa és a római sánczok 447 WOSINSZKY MÓR: A kaposvölgyi népvándorláskori üst 455 RADISICS JENŐ: Ereklyetartó a Nápolyi Nemzeti Múzeumban 460 RÉTHY LÁSZLÓ: Kiadatlan magyar érmek 463 IRODALOM 467 KUZSINSZKY BÁLINT: Die antiken Sarkophag-reliefs. Berlin, 1890 467 BONCZ ÖDÖN: Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1890 470 Pulszky Ferencz, Régészeti emlékek az Alföldön. In. Az Osztrák-magyar monarchia. 3. köt. H. n., 1891 473 Bucher, Bruno, Népvándorláskorabeli bronzékítmények. Berlin, é.n 474 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 475 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1891. október 27-én tartott ülése 475 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1891. november 24-én tartott ülése 475 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Muzeum Régiségosztály 1891. I-III. n. évi gyarapodása 476 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-társulat emlékkönyve, 1891. augusztus 29 479 Az új bécsi muzeum 479 KÜLÖNFÉLÉK 480 Wenzel Gusztáv 1891. novemberében elhunyt 480 Hőke Lajos 1891. novemberében elhunyt 480 A magyarhoni bronzkor 480 MÜLLER, O.: Az Archaeologiai értesítő értekezéseiből készült német nyelvű kivonatok 480 KÖVÉR BÉLA: Anjou-emlék a drezdai kir. kincstárban 480 SZÁRAZ ANTAL: Magyar érdekű emlékek a klosterneuburgi prépostság muzeumában 481 Régi áldozó poharak Ugocsában 481 MIHALIK JÓZSEF: Antik érmek Ugocsa megyében 482 RÉTHY LÁSZLÓ: Régi bolgár (?) ezüstpohár 482

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 11. KÖTET (1891)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:38
Last Modified: 16 Jan 2017 12:33
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/298

Actions (login required)

Edit Item Edit Item