REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1890

Archaeologiai Értesítő, U10 - 1890.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1890_uf_010.pdf

Download (412MB) | Preview

Abstract

1890 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 FRÖHLICH RÓBERT: Római föliratok alsó- és felső-Pannoniából 27 CZOBOR BÉLA: A jaáki apátsági templom 37 KÖVÉR BÉLA: Régi ötvösművek jelző bélyegeinek megfejtése 43 EMLÉKEK ÉS LELETEK 55 WOSINSZKY MÓR: A bonyhádvidéki bronzlelet 55 KUZSINSZKY BÁLINT: A carnuntumi ásatások 68 LEPSZY LÉNÁRD: A magyar sodronyos zománcz Lengyelországban. Függelék: magyar ötvösök krónikája Lengyelországban 72 A pozsony-széleskúti gyűrűlelet 89 LEVELEZÉS 94 RÉCSEY VIKTOR: A borsod-harsányi őskori leletről 94 SÁNDORFI NÁNDOR: A szomolányi őstelepről 96 BELLA LAJOS: Soproni leletekről 101 IRODALOM 106 Undset a fibulákról. H. n., é. n 106 TÉGLÁS GÁBOR: Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról 107 Király Pál, Apulum. Kolozsvár, 1889 109 Folyóiratok 109 KÜLÖNFÉLÉK 112 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1990. január 28-án tartott közgyűlése 112 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeumi Régiségosztály 1889. IV. n. évi gyarapodása 114 RÉCSEY VIKTOR: A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1889. IV. n. évi gyarapodása 120 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeum-Társulat 121 A Komáromvármegyei és Komáromvárosi Történeti és Régészeti Egylet 1889. évi jelentése 121 A Felső-Magyarországi Muzeum-Egylet X. évkönyve 122 Éremleletek 123 Bregetioi metszett kő 123 Stomfavidéki régiségek 123 Lengyelfalvi aranylelet 124 Sabariai leletek 125 KÖNYÖKI ALAJOS: Zalatnai leletek 125 NÉMEDI VARGA JÓZSEF: Thelcsak vára 126 Szerkesztői mondanivalók 126 1890 / 2. füzet 127 GAUL KÁROLY: Ókori kocsik helyreállítása 127 HAMPEL JÓZSEF: Két árpádkori föliratos emlék 157 CSOMA-CSERGHEŐ: Szapolyay István és Csetneky István sírkövei 163 EMLÉKEK ÉS LELETEK 171 WOSINSZKY MÓR: A hasogatott kőeszközök néhány ritkább alakja 171 HAMPEL JÓZSEF: Forrói lelet (Abaujmegye) 176 FRÖHLICH RÓBERT: Római föliratok Alsó- és Felső-Pannoniából, (2. közlemény) 178 KUZSINSZKY BÁLINT: Római sírok Budán és környékén 188 HAMPEL JÓZSEF: János Zsigmond emlékérme 190 LEVELEZÉS 194 UNDSET, INGWALD: Egy turóczmegyei leletről 194 DARNAY KÁLMÁN: Ujabb adatok a csabrendeki urnatemetőhöz 197 TÉGLÁS ISTVÁN: Rovásos botok Lemnekről, (Nagy-Küküllőmegye) 1501 198 IRODALOM 200 IRMEY FERENCZ: Decaux, Georges, Histoire de la ceramique grecque par Olivier Rayet et Maxim Collignon. Paris, é.n 200 PULSZKY FERENC: Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről 212 B. BELHÁZY N. JÁNOS: A régi magyar pénzverési súlymérték. Selmeczbánya, 1889 214 KÜLÖNFÉLÉK 216 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1890. márczius 11-én tartott ülése 216 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1890. márczius 26-án tartott ülése 218 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségosztálya 1890. I. n. évi gyarapodása 219 SZENDREI JÁNOS: Őskori csésze a muhi pusztáról 221 1890 / 3. füzet 223 HAMPEL JÓZSEF: Archaeologiai tanulmányok az 1889. évi párisi világtárlaton 223 TISCHLER OTTÓ: Zománczos ékszerek a vaskorból a Nemzeti Múzeumban 252 FRÖHLICH RÓBERT: Római föliratok Alsó- és Felső-Pannoniából, (3. közlemény) 257 EMLÉKEK ÉS LELETEK 267 MAJLÁTH BÉLA: Nyitraszegi urnatemető 267 SZENDREI JÁNOS: Csabrendeki leletek 270 KÖVÉR BÉLA: Mária királyné, II. Lajos nejének arczképe 275 NÉMETHY LAJOS: Renaissance-emlékek a Budapest-belvárosi plébánia templomban 276 GYÁRFÁS I. TIHAMÉR: Oláh Miklós és Drugeth György síremlékei Nagy-Szombatban 292 LEVELEZÉS 300 RECSEY VIKTOR: A perkátai urnatemető és vaskori lelet Fehérmegyében 300 IRODALOM 305 IRMEI FERENCZ: Décaux, Georges, Histoire d la ceramique grecque par Olivier Rayet et Maxime Collignon. Paris, é. n 305 Dudás Gyula, Az alföldi halmok. Zombor, 1890 315 Kuzsinszky Bálint, Aquincum és romjai. Budapest, 1890 316 Posener Archaeologische Mittheilungen. H. n., 1889. 1. köt. 316 KÜLÖNFÉLÉK 317 B. Orbán Balázs 1890. április 18-án elhunyt 317 Az Akadémia Archaeologiai Bizottság 1889. évi ülései 317 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1890. április 29-én tartott ülése 318 Semsey pályázat 320 Az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványai 321 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1887. és 1888. évi évkönyvei 321 Az Erdélyi Honismertető Egyesület közlönye 321 HAMPEL JÓZSEF: A Thököly Imrére készült gunyfemer rajza 322 FENICHEL SAMU: Rozsdás fém-régiségek 322 1890 / 4. füzet 325 NAGY GÉZA: A magyar középkori fegyverzetről 325 PULSZKY KÁROLY: Három magyar érdekű olasz renaissance emlék. I-II 337 FRÖHLICH RÓBERT: Római föliratok Alsó- és Felső-Pannoniaból. (4. befejező közlemény) 351 EMLÉKEK ÉS LELETEK 368 Szent István-féle casula 368 CZOBOR BÉLA: Egy árpádkori diptychon 370 KEMÉNY LAJOS, IFJ.: A kassai Sz[ent] Erzsébet egyház történetéhez 379 CSOMA JÓZSEF - CSERGHEŐ GÉZA: Szapolyai Imre sírköve 382 HUSZKA JÓZSEF: A csik-menasági templom falfestményei 385 MIHALIK JÓZSEF: Selmeczbányai ötvösművek a XVIII. századból 388 CZOBOR BÉLA: A Műemlékek Országos Bizottságának működése 391 LEVELEZÉS 396 FARKAS SÁNDOR: Csongrádi bronzkori leletről 396 DUDÁS GYULA: Ujabb csókai leletekről 396 KUBINYI MIKLÓS, IFJ.: A liptó-szent-mártoni kardleletről 397 TÉGLÁS ISTVÁN: Dombormű a hévizi castrumból 399 TÉGLÁS GÁBOR: Jupiter és Juno szoborcsoportról 400 BELLA LAJOS: A Sopronmegyei Múzeum 402 SÁNDORFY NÁNDOR: Egy trencséni czímerről 406 IRODALOM 409 FRÖHLICH RÓBERT: Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa von Otto Benndorf und George Niemann. 1. Theil. Wien, 1889 409 SZÁDECZKY SAMU: A czéhek történetéről Magyarországon 412 KÜLÖNFÉLÉK 415 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1890. szeptember 30-án tartott ülése 415 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségosztálya [felújítási munkálatai] 418 A Magyar Tudományos Akadémia Arch. Bizottságának működése, (1858-1890) 419 Csanádmegye Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 419 Az Erdélyi Honismertető Egyesület 1889/1890. évi működése 419 Az aradi kiállítás 419 PETROWAY JÁNOS: Régi mozsár 420 A borcsai (Temesmegye) éremleletről 422 A zágrábi muzeum éremgyűjteménye 423 Zrinyi Miklós érme 423 Rott Herman keresztély körmöczbányai bélyegmetsző 423 Magyar dénárok a XV. századól 424 A bronzkor emlékei Magyarhonban 424 1890 / 5. füzet 425 BALLAGI ALADÁR: Brassai ötvösök és ötvösművek, (1526-1540) 425 NAGY GÉZA: A magyar középkori fegyverzetről, (2. közlemény) 443 EMLÉKEK ÉS LELETEK 457 MAJLÁTH BÉLA: Az orosházai sírmező 457 ZICHEN GYULA: Két pannoniai emlék 463 SZÁRAZ ANTAL: Hazai archaeologiánk a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésein (1840-1888) 466 LEVELEZÉS 470 VÁSÁRHELYI GÉZA: A tinnyei urna-temető és egyéb ottani leletről 470 WOSINSZKY MÓR: Nagy-mányoki népvándorláskori sírlelet 472 REIZNER JÁNOS: A szeged-városi múzeumról 475 IRODALOM 479 Budapest régiségei. II. Budapest, 1890 479 Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. Budapest, 1890 482 KÜLÖNFÉLÉK 484 A Magyar Tudományos Akadémia Arch. Bizottságának 1890. november 23-án tartott ülése : 1891. évi munkaterv, költségvetés 484 A Nemzeti Múzeum ügye az országgyűlésen 484 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1890. szeptember 3-án tartott ülése 484 HAMPEL JÓZSEF: Az ősi földvárak, árkok és töltések 485 TÉGLÁS GÁBOR: Őskori aranyékszer Várhelyről (Sarmizegethusa) 486 Somogymegyei leletek 486 FRÖHLICH RÓBERT: Hesione. 486 A zsolnai plébániatemplom 487 HAMPEL JÓZSEF: Mátyás billikoma Wasserburgban 487

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 10. KÖTET (1890)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:37
Last Modified: 16 Jan 2017 10:42
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/297

Actions (login required)

Edit Item Edit Item