REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1950

Magyar Kémiai Folyóirat, 56 - 1950.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1950_056.pdf

Download (450MB) | Preview

Abstract

1950 / 1. szám Zemplén Géza - Mester László: Az akaciin szerkezetéről Dr. Buzagh Aladár: Bentonit-szolok és bentonit-gélek sajátságairól Schulek Elemér - Pungor Ernő: Adatok az adszorpciós indikátorok elméletéhez. Festékadszorbátumok, mint sav-, bázisindikátorok Dr. Szabó Zoltán: Az urán és társelemeinek besorolása a periodusos rendszerbe Dr. Varga József - Dr. Freund Mihály: Bután katalitikus dehidrogénezése Fodor Gábor - Beke Dénes - Kovács Ödön: Ketonaldehidek reduktív kondenzációja Dr. Rabó Gyula: Lispei benzinpárlat aromatizálása wolframsavas katalizátorral Dr. Varga József - Dr. Benedek Pál: A metán és kén reakciójáról Dr. Králik Zsófia - Vajta László: Kenőolajok szelektív adszorpciós vizsgálata Dr. Kiss Árpád: Spektroszkópiai kirányú kutatásaink eredményei és célkitűzései Dr. Szarvas Pál - Cs. Dr. Németh Gabriella: Forgatóképességi diszperzió és oldószerhatás Dr. Varsányi György: Arómások meghatározása gázolajpárlatokban ibolyántúli színképelemzéssel Lányi Béla: A timföld reakciója hidrogénnel Müller Sándor - Mészáros Miomir - Lenpertné Sréter Magda - Szara István - Vajda Miklós: Az 1-fenil-2.3-dimetiltetralin alkoxilált származékainak szintézise Dr. Nádor Károly: Kolinészterázt bénító hatású vegyületek gyógyszerkémiája Dr. Clauder Ottó - Dr. Toldy Lajos: Tuberkulosztatikus hatású anyagok II. Dr. Vajna Sándor - Gabosné Dr. Pintér Mária: Újabb kalciummeghatározási módszer Szeberényi Pál: Metilalkohol gyors meghatározása etilalkohol mellett D. Katrenko: Nagy orosz és szovjet kémikusok 1950 / 2. szám Bruckner Győző - Kovács József - Huhn Péter: Az anetol-maleinsavanhidrid 1:2-adduktum szerkezete Kovács József - Bruckner Győző - Kandel István: A benzalazin reakciója maleinsavanhidriddel König Rezső - Dr. Magyar Károly: Újabb morfinhatású fájdalomcsillapítók Szabó Zoltán - Bartha Lajos: Új nitrátmeghatározási módszer Dr. Erdey-Grúz Tibor: Oszcillográfikus analízis Dr. Vajna Sándor: Az ioncserélő műgyanták I. Dr. Freund Mihály - Pallay István: Járműkísérletek motorkenőolajok kiértékelésére Sz. V. Zavgorodni: A bórtrifluorid, mint általános szerves katalizátor. II. 1950 / 3. szám Szabó Zoltán: A klórmonoxid bomlása, mint a robbanások modell-folyamata Szabó Zoltán - Csányi László: A bromidión jodometriás meghatározásáról Dr. Szekeres László: A nitrogén tartalmú 3.4-bis-(p-oxifenil)-n-hexan származékok kémiájáról Dr. Salamon András: A ciklo-penteno-íenantrén származékai Dr. Geörch Ferenc: Adatok a four analitikájához Dr. Körös Zoltán: A gliadin szabad aminocsoportjairól Bodnár János - Porcsalmy Ilona - Szabó Lóránd - Kiss Imre: Beszámoló a debreceni dohánybiokémiai laboratórium 1946-47. évi működéséről Dr. Hegedűs András: A bór kolorimetriás mikromeghatározása "kromotróp 2B" azofestékkel A. A. Tager: Makromolekulás anyagok lágyítása 1950 / 4. szám Freund Mihály: Ásványi kenőolajok tapadási jelenségei Vándor József: Az abszolút nullapont és hőfok fogalma Benedek Pál - Kováts Gábor: A laboratóriumi desztilláció kérdéseiről Martosné Bárczai Marietta - Kőrösy Ferenc: Acetobróm-cukrok előállítása Mincsev Mihályné - Balcseva Mária: Vasoxidalapú gáztisztítómassza kénkovand pörkjéből Csetneky Erzsébet: Meta-helyzetű gyökök mezomeriát gátló hatása Kőszegi Dénes: A ferri-vas kvantitatív lecsapása gyorsan szűrhető és mosható alakban Selyem János: Kobaltrodanid komplexek fényelnyelése Szabó Zoltán - Orsós Sándor: Az organikus kén meghatározásáról Tombácz Erzsébet: N-atomot tartalmazó heterogyűrűs vegyületek fényelnyeléséről A. V. Agafonov - M. A. Kaliko: A katalizátorok porózus szerkezete és a katalitikus aktivitás 1950 / 5. szám Vándor József: A termodinamika oktatása a vegyészképzésben Schay Géza: Hozzászólás a termodinamika oktatásának kérdéséhez a vegyészképzésben Gyenes István: Néhány új gyógyszerkészítmény meghatározása Pulfrich-fotométerrel Cieleszky Vilmos - Josepovits Gyula: A hexaklórciklohexan (HCH) inszekticid hatóanyagtartalmának (g-izomer = "Gammexan") polarográfiás meghatározása „jelzőfém“ alkalmazásával Mincsev Mihályné Ralcseva Mária - Bányai Éva: Nátriumhexarnetafoszfát technikai foszforsavból Gondáné Hunwald Kata - Gráf György - Kőrösy Ferenc: Pozitív brómionok kimutatása ionvándorlás útján Krámer Mihályné: Festékek kvantitatív meghatározása kapilláranalízis segítségével Vinkler Elemér - Szabó János: Az N-brómmetilftalimid nátriummalonészterrel való reakciójáról A. N. Nyeszmejánov - K. A. Pecserszkaja - G. J. Ureckaja: A triklórmetil-csoport bevitele aromás magba a triklórecetsav aromás szénhidrogének jelenlétében történő dekarboxilezése útján 1950 / 6. szám Schulek Elemér - Pungor Ernő: A mangán(II)karbonát és annak néhány gázanalitikai szempontból értékes tulajdonsága Bognár Rezső: Cukoralkoholok oxidálása klórral Hesp Vilmos: Szénhidrogén-gázok vizsgálata Podbielniak-készülékkel Kálmán László: Vizsgálatok az arzéngőz oxidációjáról Hegedüs András és Hegedüs Andrásné: Az arzén térfogatos mikromeghatározása ásványvizekben Molnár István - Uskert Andor: Új eljárás ergometrin elkülönítésére. Ergometrin maleat mint fotometriás anyarozs-meghatározások standardja Vastagh Gábor - V. Varga Erzsébet: Lehet-e hőkezelt növényi élelmiszerekben kémiai úton C-vitamint megbízhatóan meghatározni? II. Percs Ernő: Az atomos oxigén szerepe az asszimilációban Jámbor Béla: A hidroxilamin kis mennyiségének meghatározása Ormont B. F.: Proust és Dalton törvényének alkalmazhatóságáról a modern szervetlen és általános kémiában 1950 / 7. szám Bartha Zoltán - Bruckner Zoltán - Schay Géza - Szőr Péter: Vulkanizált gumi kötése textíliákhoz és fémekhez Schulek Elemér - Pungor Ernő: Titrimetriás gázanalitikai eljárások Schulek Elemér: Újfajta nátriumprés Schulek Elemér - Pungor Ernő: Folyadékzáras üvegcsapok Beregi László: Oximok hidrogénezése Raney nikkellel Nyilasi János: Vizsgálatok a zein lúgos hidrolízisénél felszabaduló ammónia eredetéről Erdey László: Egy új reduktometriás módszer Novobátzky Károly: Vándor József új gázelmélete Sz. N. Danilov: A kémiai fejlődésnek jellemző vonásai a Szovjetunióban a sztálini ötéves tervek során I. 1950 / 8. szám Erdey László - Bodor Endre: Aszkorbinsav alkalmazása az analitikai kémiában Szekeres László: Friedel-Crafts keton szintéziseknél fellépő mellékreakciókról Rácz Lajosné - Lorenz Julianna: Vizsgálatok az edesztin lúgos hidrolíziséről Bölöni Erzsébet: Vizsgálatok a gliadin és a gliadin kobaltkomplexének lúgos hidrolíziséről Fóti György: Alumíniumklorid meghatározása Sz. N. Danilov: A kémia fejlődésének jellemző vonásai a Szovjetunióban a sztálini ötéves tervek során II. 1950 / 9. szám Jaschnik Sándor - Krámer Mihályné: Mesterséges élelmiszerfestékek vizsgálata 1. Szép Ödön - Grusz Éva: Szerves anyagok roncsolása kénsav-salétromsavval mikroanalitikai vizsgálatokban Bodánszky Miklós: Kísérletek tuberkulosztatikus anyagok előállítására Szalay László - Grasselly Gyula: A zselatin szerkezetéről Vándor József: Barnaszénkátrányolajok aromatizálása Dőry István: Szovjet eredmények az antibiotikumok kutatása terén I. 1950 / 10. szám Jaschik Sándor - Krámer Mihályné: Mesterséges élelmiszerfestékek vizsgálata II. Bognár Rezső: Helyreigazítás a "Cukoralkoholok oxidálása klórral" c. cikkhez Szabó Dezső - Szőke József: A Barger-féle mólsúlymeghatározási módszer módosítása Vastagh Gábor - Zöllner Gyuláné: A novokain-készítmények bomlásáról Géczy György: Nikkel mennyiségi meghatározása új kolorimetrikus eljárással Kardos Ferenc - Molnár József: Oldószerek és kollodiumoldatok párolgásáról Beck Mihály: Új módszer az alumínium alkalimetriás meghatározására 1950 / 11. szám Vándor József - F. László Ilona: Vizsgálatok béta-diasztázról Szekeres László - Fóti György - Pályi Erzsébet: Kén meghatározása szerves vegyületekben Szekeres László: 3,4-bisz-(béta-naftil)-n-hexán előállítása Kőszegi Dénes - Salgó Éva: A teofillin és teobromin új térfogatos meghatározása dikáliummerkuritetrarodanid segítségével Gyenes István: Alkaloidák mikromeghatározása 0,005n para-toluolszulfosavval Szabó Zoltán - Bartha Lajos: A nitrátok ezüst által katalizált ferrohidroxidos redukciójának mechanizmusáról Kovács József: Stirol és stirolszármazékok dibromidjainak reakciója nátriumjodiddal Schulek Elemér - Pungor Ernő: A gázanalízis titrimetriás eljárásai II. Schulek Elemér - Pungor Ernő: A gázanalízis titrimetriás eljárásai III. Schulek Elemér - Pungor Ernő: Higany-tálca és higany-lapát Gróh Gyula - Nyilasi János: A fehérjék racemizációjának mikrobiológiai vizsgálata I. Jaschik Sándor - Krámer Mihályné: Mesterséges élelmiszerfestékek vizsgálata III. A kémiai kötés rezonancia-elméletének bírálata N. D. Szokolov: A kémiai kötés elméletének fizikai alapjairól 1950 / 12. szám Schulek Elemér - Kőrös Endre: Szulfid-kén meghatározása a kenet különböző kötésben tartalmazó anorganikus vegyületekben Schulek Elemér - Kőrös Endre: Tanulmányok a szulfidok, poliszulfidok szulfitek és tioszulfátok képződésének és bomlásának mechanizmusáról Jaschik Sándor: Vanillin és etilvanillin (bourbonal) súlyszerinti meghatározása és vanillin-etilvanillin egymásmelletti meghatározása kolorimetriás módszerrel Géczy György: Vas mennyiségi meghatározása, új kolorimetrikus eljárással Nádor Károly - Küttelné Issekutz Livia - Pórszászné Gibiszer Katalin: Kísérletek szintétikus kurárinhatásu vegyületek előállítására: 1. Difenilmetán származékok Nádor Károly - Küttelné Issekutz Livia - Kovatsits Máté: Kurárinhatású bisz-kvaternér xililénszármazékok Ifj. Lindner Elek: Jódszámmeghatározás Winkler gravimetrikus módszerével Gróh Gyula - Nyilasi János: Az arginin felbomlása a zselatin lúgos hidrolízisénél Kedvessy György: A réz új fluoreszcenciás mikroanalitikai reakciója Csobán György: „Nyújtott" papírkromatográfia Clauder Ottó - Toldy Lajos: Tuberkulosztatikus hatású anyagok III. V. M. Tatyevszkij - M. I. Sahparonov: Egy machista kémiai elmélet és terjesztői A. P. Mescserjakov: Vita a kémiai szerkezetelmélet mai helyzetéről

Item Type: Journal
Publisher: Tudományos Folyóiratkiadó
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 56. évfolyam (1950)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 Nov 2016 05:11
Last Modified: 09 Dec 2016 13:37
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8560

Actions (login required)

Edit Item Edit Item