REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1963

Magyar Kémiai Folyóirat, 69 - 1963.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1963_069.pdf

Download (470MB) | Preview

Abstract

1963 / 1. szám Lengyel Sándor - Tamás József - Vértes Attila: Jodidionok öndiffúziójának vizsgálata Lengyel Sándor: A koncentráció-sűrűség-görbe elemzésének alkalmazása a szerkezet vizsgálatára vizes elektrolitoldatok esetében Bognár Rezső - D. Gaál György: A morfin és kodein nitroszármazékairól D. Gaál György - Bognár Rezső: 1- és 2-nitro-kodein-származékokról Szabó Dezső: A foron protonkatalitikus polimerizációjáról Békéssy András - Fáy Gyula - Zselev, Borisz: Felületi reakciók kinetikus tömeghatástörvényéről Rusznák István: Vizsgálatok nitrogén-dioxiddal oxidált cellulózon, II. Kovács Ödön - Tuba Zoltán - Weisz Imre - Schneider Gyula: Trimetilén-oxid-származékok kémiája, I. Hardy Gyula - Nyitrai Károly - Fedorova, Natália - Kovács Gábor: A cetil-metakrilát polimerizációja Beck Mihály - Seres István - Bárdi Iván: A kobalt(II)-aminopolikarbonsav-komplexek Cr(VI)-os oxidációjának mechanizmusa 1963 / 2. szám Rusznák István - Lévai Gyula: Vizsgálatok nitrogén-dioxiddal oxidált cellulózon, III. Rusznák István - Lepenye György: Nátrium-szulfit-oldat stabilizálása Beck Mihály - Görög Sándor: Az oxigénhordozó komplexek katalitikus hatásáról Beck Mihály - Bárdi István: A Cr(VI) redukciója komplexképző anyagok jelenlétében, I. Fodor József - Gánti Tibor: A difoszfo-piridin-nukleotid bomlásának reakciókinetikai vizsgálata Miklós Ildikó: Gallium cinktartalmának polarográfiás meghatározása Erdey-Grúz Tibor - Majthényi Lajos - Kugler Elvira: A hidrogén-fluorid elektrolitikus disszociáció-állandójának meghatározása 25 C°-on vezetőképességi mérés alapján Vígh Katalin - Inczédy János - Erdey László: Acél, nyersvas és ferrovanádium foszfortartalmának meghatározása ioncserélő gyantaoszlop segítségével Horváth József - Novák Mihály - Hires József: Katódos védelem áram- és potenciálkövetelnényeinek elméleti tanulmányozása Pourbaix-diagramok alapján Gerecs Árpád - Fóti András: Vizsgálatok a D-xilóz, D-glükóz és D-mannóz gyűrűjének stabilitására Bite Pál - Pongráczné Sterk Lili - Diszler Eszter: Ajmalinszármazékok előállítása, I. Erdey-Grúz Tibor - Dévay József: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XIII. Pais István - Schulek Elemér - Cornides István: Redoxireakciók vizsgálata 18O-nel jelzett vegyületek segítségével, I. 1963 / 3. szám Proszt János: Lengyel Béla (1844-1913) Kováts Zoltán: Rézkomplexek szerkezetének és katalitikus aktivitásának kapcsolata Csányi László - Bátyai Jenő: Indukciós reakciók a peroxivegyületek körében, I. Csányi László - Mucsi László - Németh Károly: Indukciós reakciók a peroxivegyületek körében, II. Csányi László - Bátyai Jenő - Solymosi Frigyes: Indukciós reakciók a peroxivegyületek körében, III. Légrádi László: Metanol és formaldehid egymás melletti meghatározása Légrádi László: Kinetikai analízis a szerves kémiában Maros László - Perlné Molnár Ibolya - Vajda Miklós - Schulek Elemér: A szén-dioxid-desztilláció analitikai alkalmazása, II. Lengyel Sándor - Fézler Gyula: Két elektrolitot tartalmazó vizes oldatok sűrűségének meghatározása az oldat szerkezetének tanulmányozása céljából Kiss András: Foszforsav-butanol-észterek alkalmazása a molibdén kémiájában, II. Lévay Béla - Fodorné Csányi Piroska - V. Králik Zsófia: Szénhidrogének kéntartalmának meghatározása a trícium fékezési sugárzásának abszorpciójával, II. Pfeifer Gyula: Kén-dioxid abszorpciója dimetil-formamidban Damokos Tamás: Néhány ortokovasav-származék oszcillopolarográfiás vizsgálata 1963 / 4. szám Lempert Károly - Lempertné Sréter Magda - Breuer Judit - Pataky István - Pfeifer A. Klára: Hidantoinok, tiohidantoinok, glikocianidinok, XI. Mádi István: Radioaktív anyagok anódos elektrolízisének kinetikus vizsgálata Csányi László - Bátyai Jenő - Solymosi Frigyes: Indukciós reakciók a peroxivegyületek körében, IV. Csányi László - Kaszai Sándor - Molnár Ilona: Indukciós reakciók a peroxivegyületek körében, V. Novák Mihály - Horváth József - Hires József: Megjegyzések a Holler- és Schertfeger-McDorman-féle korróziósebesség-számítási módszerhez Ecsery Zoltán - Müller Miklósné: Kísérletek 1-fenil-ciklohexil-3-piperidino-propanol-1 előállítására Barcza Lajos - Burger Kálmán: Az ortohangyasav-etilészter vizsgálata Tétényi Pál - Schächter Klára - Babernics Lajos: A katalizátor és a reagáló atomok között létrejövő kötések energiájának kinetikus meghatározási módszere Sasvári György - Seitz Károly: Gáz és szemcsés halmaz között lejátszódó hőcsere és diffúzió időbeli lefolyása ipari készülékekben 1963 / 5. szám Gácsiné Boldog Piroska: Az ülepedési sebességet és a fajlagos üledéktérfogatot befolyásoló tényezők vizsgálata Vértes Attila - Fodor Éva - Karafiáth András: Elektrolitoldatok b-sugár-visszaszórása Ormos György - Fodorné Csányi Piroska: Lágy b-sugárzó izotópok mérése folyadékszcintillátorral, egycsatornás mérőberendezésben, I. Pfeifer Gyula: cisz-Butén hidrogénezésének kinetikai vizsgálata mikroreaktorral Kósa-Somogyi István - Kiss István - Schiller Róbert: A bikromátoldatok sugárkémiai folyamatainak Ph-függése Solymosi Frigyes - Révész László: Szilárd fázisú reakciók katalízise Kerti József - Major János: Barnakő depolarizátoros elemek feszültségnövelésének lehetősége Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Mészáros Lajosné: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XIV. Tanay István: Koleszterin meghatározása bróm-klór-mérőoldattal Marosné Gréger Katalin - Vancsóné Szmercsányi Ibolya: Glikolmonomerek meghatározása lineáris poliészterekben Péter László: Alumíniumötvözetek magnéziumtartalmának meghatározása az ötvözővonalakon mérhető feketedéskülönbségek segítségével Kádárné Pauncz Judit: A grizeofulvin és trichotecin polarográfiás viselkedése 1963 / 6. szám Lempertné Sréter Magda - Solt Vera - Lempert Károly: Hidantoinok, tiohidantoinok, glikocianidinok, XII. Burger Kálmán - Ruff Imre: Szerves reagensek analitikai alkalmazásának néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről, II. Cserhegyi Andor - Horányi György - Nagy Ferenc: Por alakú katalizátorok hidrogéntartalmának meghatározása elektrokémiai módszerekkel Barcza Lajos: Adatok a szelén 3.3'-diamino-benzidines kimutatásához Kőműves Frigyesné - Géczy István: Szintetikus lineáris polimerek, X. Péter Ferenc - Palkó István - Lőrinc Andor: Zsíralkohol-szulfát kvantitatív meghatározása adszorpciós polarográfia segítségével Batta István - Solymosi Frigyes - Szabó Zoltán: A spinellképződés hatása a NiO-Cr2O3-rendszer katalitikus és elektromos sajátságaira Tamás József - Lengyel Sándor - Giber János: H218O diffúziója lítium-klorid és cézium-klorid koncentrált vizes oldataiban, 25 C°-on Török Tibor: Az L-transzformáció elmélete Kiss András: Foszforsav-butanol-észterek alkalmazása a molibdén kémiájában, III. Kollár György - Proszt János: Elemek és kovalens kötésű vegyületek párolgáshőjének kiszámítása az Antoine-konstansokkal Majdik Ferenc - Pfeifer Gyula: Adatok az alkoxidvegyületek kémiájához, I. 1963 / 7. szám Imre Aladár: Ioncserélő műgyanták mérgeződésének vizsgálata 32P radioaktív izotóppal Szántay Csaba - Schmitz, Ernst: A diaziridinek hidrolízise Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Szegedi Róbert - Gáldi Anna: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XV. Géczy István: Szintetikus lineáris polimerek, XI. Bognár János - Sárosi Szilvia: A jodid meghatározás a Ce(IV)-As(III)-reakcióban kifejtett katalitikus hatása alapján szimultán komparációs módszerrel Bognár János: Meghatározási módszer magas hőmérsékleten lefolyó katalitikus reakciók analitikai értékesítésére Lempert Károly - Breuer Judit: Hidantoinok, tiohidantoinok, glikocianidinok, XV. Décsei Lajos - Zsadon Béla - Reichmann Györgyi: Adatok a furánkarbonsav-észterek és aldehidek kondenzációs reakcióinak vizsgálatáho Gerecs Árpád: Szekeres Gábor: Üzemi vegyészek kézikönyve 1963 / 8. szám Géczy István: Szintetikus lineáris polimerek, XII. Sasvári György: Diffúzió egy halmaz szemcséinek pórusaiban Körmendy Károly: Forrón telített oldatok szűrése nyomással az organikus félmikro- és mikrotechnikában Majdik Ferenc - Monostoryné Felső Katalin: Adatok az alkoxidvegyületek kémiájához, II. Fáy Gyula - Zselev, Borisz: Égésfolyamatok vizsgálata a stacionárius hőállapotok módszerével Fáy Gyula - Békéssy András: A tüzeléstechnikai reprezentációelméletről Farkas Loránd - Major Ádám - Strelisky János: A flavonok gyűrűizomerizációja, I. Szántay Csaba - Novák Lajos: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XXV. Tüdős Ferenc - Kende Imre - Berezsnich Tamara - Szolodnyikov, Sztanyiszlav - Vojevodszkij, Vlagyiszlav: Az inhibeált polimerizáció során képződő köztitermékgyökök vizsgálata 1963 / 9. szám Tóth József: Gáz (gőz) adszorpció inhomogén aktivitású szilárd felületeken, X. Sztaricskai Ferenc - Uri József: A dezetomicin jellemző kémiai reakciói Lempert Károly - Doleschall Gábor: Imidazokinazolindionok, II. Szántay Csaba - Rohály János: Telítetlen ketonok keletkezése helyettesített acetecetsavak Mannich-reakcióinál Nyilasi János: Aminosavak fémkomplexeiről, VI. Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, I. Gerecs Árpád - Fóti András: Adatok két monóz-hidrazon gyűrűnyitásához Sohár Pálné - Sohár Pál: Színezékek kivonása élelmiszerekből kvaterner ammóniumvegyületek segítségével és a keletkező vegyületek szerkezetének vizsgálata Farkas Marianne - Fodorné Csányi Piroska: A benzin ólom-tetraetil-tartalmának meghatározása a trícium fékezési sugárzásának abszorpciójával Lakatos Béla: A kötés-polaritásfok megbecslése szilárd és cseppfolyós halmazállapotú anyagok mólrefrakciójának felhasználásával Lénárd Kató - Bite Pál: 2-Oxo-benzo(a)linolizin-származékok új szintézise Mikes János: Dr. Inczédy János: Ioncserélők analitikai alkalmazása 1963 / 10. szám Tóth József: Gáz (gőz) adszorpció inhomogén aktivitású szilárd felületeken, XI. Nagy Ferenc - Simándi László: Alifás monoaminokkal képzett Ag(I)-diamin-komplexek gáz alakú hidrogénnel folyadékfázisban végbemenő redukciójának sebességét meghatározó tényezők Hardy Gyula - Nyitrai Károly - Kovács Gábor - Fedorova, Natália: Vizsgálatok a szilárd fázisú sugárzásos polimerizáció köréből, I. Hardy Gyula - Varga József: Vizsgálatok a szilárd fázisú sugárzásos polimerizáció köréből, II. Hardy Gyula - Nyitrai Károly - Kovács Gábor - Fedorova, Natália: Vizsgálatok a szilárd fázisú sugárzásos polimerizáció köréből, III. Farkas Loránd - Várady József - Gottsegen Ágnes - Kengyel Vilma: A Baptisia tinctoria R. Br. glikozidjainak vizsgálata, II. Bognár Rezső - Farkas István - F. Szabó Ilona - D. Szabó Gizella: Cukorsavszármazékok előállítása és reakciói Ecsery Zoltán: A 3,4-diaciloxi-toluolok brómozása és a kapott brómvegyületek azonosítása Beck Mihály - Bjerrum, Jannik: A tetraciano-Ni(II)-ion komplexképző hajlamáról Farkas Loránd - Várady József: Az izo-flavonok gyűrűizomerizációjáról, VIII. Farkas Loránd - Várady József - Gottsegen Ágnes: Az izo-flavonok gyűrűizomerizációjáról, IX. Zsoldos Lehelné: A mangán-ftalát rácsparamétereiről Szabó Zoltán László - Szabolcs József: A kapszantin és a kapszorubin lúgos hidrolízise hidroxil-amin jelenlétében Móritz Péter: Közelítő eljárás folyadékok kritikus térfogatának kiszámítására Lakó László: Erdey-Grúz Tibor: Anyag és mozgás. Adalékok a kémiai jelenségek dialektikájához Wolfram Ervin: Beke Béla: Aprításelmélet 1963 / 11. szám Lőrinc Andor - Péter Ferenc - Palkó István: Különböző típusú felületaktív anyagok felületi feszültségének változása vizes oldatuk koncentrációjának, Ph-jának, hőmérsékletének és elektrolitkoncentrációjának függvényében Mádi István: Amalgám-savoldat határfelületen végbemenő elektrokémiai korrózió kinetikájáról Móritz Péter: Közelítő eljárás folyadékok kritikus hőmérsékletének kiszámítására Ladik János: Ultraibolya sugárzás mutagén hatásának lehetséges magyarázata Erdey-Grúz Tibor - Dévay József - Vajasdy Irma - Mészáros Lajosné: Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XVI. Krausz Imre - Orbán Miklós: Fémek piridin-rodanid-komplexeinek kromatográfiás vizsgálata Zimmer Károly - Török Tibor: A kh transzformációs állandó meghatározásáról Tamás József: Néhány erős elektrolit vizes oldatainak sűrűsége Nyilasi János - Bihariné Varga Magdolna: Peptidek fémkomplexeiről, I. Kiss László: A passzív állapotú króm anódos oldódásáról, I. Beke Dénes - Harsányi Kálmán - Kolonits Pál: Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XXVI. Szabolcs Márton - Zsindely Attila: Nukleinsavak, VI. Krausz Imre - Endrődiné Havas Ágnes: Néhány új "multiform" indikátor 1963 / 12. szám Ihász Imre: Az indol-3-ecetsav színreakciója és fotometriás meghatározása antimon-triklorid-reagenssel Kiss András: Foszforsav-butanol-észterek alkalmazása a molibdén kémiájában, IV. Ivánfi Jenő: Adatok az alkidgyanták szerkezetvizsgálatához Dévényi Tibor: "Kettős pufferolású" papírelektroforézis Ecsery Zoltán - Müller Miklósné - Kósa Ildikó: Etilén-diamin-származékok előállítása Rusznák István: Vizsgálatok nitrogén-dioxiddal oxidált cellulózon, IV. Vancsóné Szmercsányi Ibolya - Paulik Jenő: Poliésztergyanták termikus elemzése, I. Beck Mihály - Görög Sándor - Kiss Zoltán: Az etilén-diamin-tetraecetsav hatása a Fe(III) katalizálta hidrogén-peroxid-bomlásra Beck Mihály - Gimesi István: A ligandum hatása a molekuláris hidrogén aktiválására ezüst(I)ionnal Beck Mihály - Gaizer Ferenc: Higany(II)-cianid-halogenid vegyes komplexek stabilitása Czájlik István - Simon Artur: Nagyobb szénatomszámú alkil-alumínium-szeszkvibromidok előállítás Beck Mihály - Gaizer Ferenc: Higany(II)-cianid-halogenid vegyes komplexek képződése dioxánban Beck Mihály: A hidrogén-peroxid komplexkatalizálta bomlásáról. Megjegyzések Kovács Zoltán cikkéhez. Kováts Zoltán: Válasz Beck Mihálynak "Rézkomplexek szerkezetének és katalitikus aktivitásának kapcsolata" című dolgozatomra tett megjegyzéseire Déri Márta: Szabó László: Vaskohászati enciklopédia, III/1. A vaskohászat tűzálló építőanyagai. Általános rész. Samott- és szilikagyártmányok. Gál Dezső: Vaskohászati enciklopédia, III/2. Sövegjártó János: A vaskohászat tűzálló építőanyagai.

Item Type: Journal
Publisher: Műszaki Kiadó
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 69. évfolyam (1963)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 16 Nov 2016 05:41
Last Modified: 13 Dec 2016 07:13
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8551

Actions (login required)

Edit Item Edit Item