REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1973

Magyar Kémiai Folyóirat, 79 - 1973.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1973_079.pdf

Download (542MB) | Preview

Abstract

1973 / 1. szám Hardy Gyula - Nagy Gábor - Varga József - Nemeshegyi Gábor: Vizsgálatok a szilárd fázisú polimerizáció köréből, XXXI. Ország Imre - Baranovszky Ferenc: Az ammóniumion, a magnéziumion és az alumíniumion hatása a katód melletti elektrolitréteg pH-jára vas(II)-szulfát elektrolízisénél Bodnár János - Nagy Lajos György - Lugosi György: Az ecetsav adszorpciója apoláris folyadékelegyekből aktív kormon Dévay József - Garai Tibor - Mészáros Lajos: Az átlépési reakció sebességi állandójának meghatározása a szinusz alakú váltófeszültség hatására fellépő áram harmonikus analízisével Erdey-Grúz Tibor - Inzelt György - Fodorné Csányi Piroska: A víz öndiffúzió-koefficiensei metanol- víz elegyekben Vértes Attila - Nagy Sándor: A szolváció hatása az ón elektronkonfigurációjára az SnI4-oldatokban Mohay Jenő: A párolgási folyamatok vizsgálata turbulens lángban végzett lángemissziós méréseknél Mohay Jenő: Anionok zavaró hatásának vizsgálata turbulens hidrogén-oxigén lángban Berecz Endre - Báder Imre: Háromkomponensű vizes elektrolitok fizikai-kémiai vizsgálata, VII. Dózsa László - Szilassy Ildikó - Beck Mihály: A pentaciano-nitrozil-ferrát(II) reakciója hidroxil-aminnal, hidrazinnal és ammóniával Váradi Zoltán - Beck Mihály: Homogén periodikus reakció inhibíciója Grasselly Gyula: I. Tarján and M. Mátrai et al.: Laboratory Manual on Crystal Growth 1973 / 2. szám Dévay József - Garai Tibor - Mészáros Lajos - Palágyi-Fényes Borbála: Az oldatellenállás befolyása a váltóáramú polarográfiában diffúzió által ellenőrzött elektródfolyamat esetén Dévay József - Garai Tibor - Palágyi-Fényes Borbála - Mészáros Lajos - Sayed, Sabet Abd el Rehim: Fémionok egymás melletti meghatározás váltóáramú felharmonikus polarográfiával Ruff Imre - Friedrich Vilmos: Átugrásos diffúzió, IV. Beke Gyula - Inzelt György - Jancsó László: Túlhűtött víz vizsgálata fényszóródással Danóczy Éva - Nemes István - Gál Dezső: Etil-benzol-oxidációban képződő köztitermékek konszekutivitásának vizsgálata, II. Mohai Miklósné - Klesch Katalin - Upor Endre: Alkil-foszforsav-észterek analitikai alkalmazása, XI. Szabó Kálmán - Mihályi László - Csordás László - Mika József: Ezüstszennyezés hatása a galliumelektródon mért hidrogéntúlfeszültségre Szabó Kálmán - Mika József: A Ps'-potenciál hatása a hidrogéntúlfeszültség pH-függésére szilárd galliumelektródon Gergely Arthur - Sóvágó Imre - Posta József: Átmenetifém-ionok aminosav vegyes komplexeinek egyensúlyi viszonyai, III. Orsós Piroska: A kálium-nitrido-ozmát(VIII) polarográfiás vizsgálata 1973 / 3. szám Érdi Péter - Sipos Tamás - Tóth János: Összetett kémiai reakciók sztochasztikus szimulálása számítógéppel Harsányi Kálmán - Korbonits Dezső - Kiss Pál: Difenil-propil-amin-származékok, VI. Liszi János - Domonkos László: Az A-AiBj-B típusú ideálisan asszociált elegyek mólpolarizációjáról Kabai János: Molibdénkékszol, alumínium-oxid-hidrát-csapadék és SiO2-őrlemény oldódásának sebességéről Vasvári Gábor - Hajdu Péter - Gál Dezső: Etil-benzol homogén katalitikus oxidációja, II. Kiss László - Farkas József - Kőrösi Antal - Mandl Julianna: A réz anódos oldódásának vizsgálata ammóniát tartalmazó oldatokban Ruff Imre - Friedrich Vilmos: Átugrásos diffúzió, V. Ruff Imre - Hegedűs Ágnes - Friedrich Vilmos: Átugrásos diffúzió, VI. Ruff Imre - Zimonyi Márta: Átugrásos diffúzió, VII. Kövecses József: A kémiai Ni, P-bevonat és a galvanikus nikkelbevonat korróziós tulajdonságai savas hidrogén-peroxid-oldatokban "A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai" új kiadásához 1973 / 4. szám Nagy Pál: Szubsztituenshatás a Schiff-bázisok amincseréjére, I. Vecsernyés Lajos: Az egyenáramú szénív elektromos paramétereinek és az atomvonalak erősségének összefüggése Bárczai-Beke Marietta - Dörnyei Gábor - Tamás József - Szántay Csaba: Dimetoxi-dezpirrolo-korinanteidin szintézise Kollár György: Híg oldatok gőznyomás-csökkenésének vizsgálata; a Raoult-törvény anomáliája Holderith József: Kémiai reaktorok modellezése, VII. Bognár Rezső - Lévai Albert: 4-b-D-Glükoziloxi-dezoxibenzoinok előállítása és átalakítása 7-b-D-glükoziloxi-izoflavonokká Lakatos István: Párolgási folyamatok tanulmányozása forgó korongos színképelemzési módszerrel Liszi János - Domonkos László: A-A2-B típusú ideálisan asszociált elegyek mólpolarizációja Lévai Albert - Bognár Rezső: 4-b-Cellobioziloxi-dezoxibenzoinok előállítása és átalakítása 7-b-cellobioziloxi-izoflavonokká Kőrös Endre - Burger Mária: Bromidszelektív elektród alkalmazása egyes oszcilláló reakciók követésére Joó Ferenc - Beck Mihály: Vízoldható foszfinkomplexek redoxireakciói-új lehetőségek a homogén oldatkatalízisben Kiss László: Antropov, L. J.: Elméleti elektrokémia 1973 / 5. szám Hegyi Árpád - Horváth József - Rauscher Ádám: A szénacél korróziójának vizsgálata kénsavoldatokban haloidionok jelenlétében Lévai Albert - L. Tőkés Adrienne - Bognár Rezső - Sticzay Tibor - Peciár, Cirill - Bauer, Stefan: Optikai rotációs diszperziós vizsgálatok, VII. Fischer János - Fodor Tamás - Rákóczi József - Borsy József - Maderspach Andrea: Lipidcsökkentő hatás és szerkezet közötti összefüggés tanulmányozása a glioxilsav-fenil-acetátok sorában, I. Szabó Sándor: Egyszerű alifás ketonok hidrogénezése lúgos közegben Bartha László - Hangos István: Halogéntöltésű izzólámpákban lejátszódó transzportfolyamatok természete Bartha László - Hangos István: Halogénlámpák belső falhőmérsékletének roncsolásmentes meghatározása Galbács Zoltán - Csányi László: Egyszerű megoldások oldatokban lejátszódó oxidációs reakciók automatikus követésére Kiss László - L. Varsányi Magda - Dudás Erzsébet: Az alumínium anódos oldódásának vizsgálata vízmentes ecetsavoldatokban Hajdu Péter - Vasvári Gábor - Gál Dezső: Az etil-benzol homogén katalitikus oxidációja, III. Fóti György - Nagy Lajos György - Schay Géza: Adszorpciós kapacitás meghatározása elegyadszorpciós többletizotermákból, II. Gyenes István - Ramakrishnan, S. V.: Bázisok félneutralizációs potenciáljának meghatározása különböző arányú ecetsav-kloroform-szén-tetraklorid elegyben M. Zemplén Jolán: Szabadváry Ferenc - Szőkefalvi Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon Markó László: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai Fodorné Csányi Piroska: E. Bujdosó, I. Fehér and G. Kardos: Aktivation and Decay Tabley of Radioisotope 1973 / 6. szám Botár László - Nemes István: Kémiai reakciók líneáris kapcsolatának vizsgálata Liszi János - Domonkos László - Szabó István: Asszociáció és mólpolarizáció tributil-amin-tartalmú biner elegyekben Bognár Rezső - Makleit Sándor - Radics Lajos - Seki, Isao: 6-Oxo-morfin-alkaloidok Beckmann- és Schmidt-átrendeződése Kende Imre: Hidroperoxidok bomlásának vizsgálata, III. Vidóczy Tamás - Danóczy Éva - Gál Dezső: Etil-benzol-oxidációban képződő köztitermékek konszekutivitásának vizsgálata, III. Tamás Ferenc - Vértes Attila: A brownmillerit (4CaO.Al2O3.Fe3O3) hidratációjának tanulmányozása Mössbauer-spektroszkópiával Török Tibor - Papp Lajos: Módszer színképvonalak fényképészeti profiljának gyors meghatározására Ratkovics Ferenc - Liszi János - László Alfrédné: Alkohol-amin elegyek tulajdonságai, I. Ratkovics Ferenc - László Alfrédné: Alkohol-amin elegyek tulajdonságai, II. Náray Miklós - Liszi János: A ciklohexanol asszociációja apoláris oldószerben, I. Gilányi Tibor: Nátrium-dodecil-szulfát-oldatok tanulmányozása potenciometrikus módszerrel Medzihradszky Kálmán: L. F. Fieser: Szerves-kémiai Laboratóriumi Praktikum 1973 / 7. szám Jóvér Béla: A kötéserősségeken alapuló aktiválásienergia-egyenlet állandójának néhány tulajdonsága Nagypál István - Posta József: A vegyes ligandumú komplexek stabilitási állandóinak pH-metriás meghatározásáról Uskert Andor - Margiticsné Bartalits Liliana - Uskertné D. Emília: Karbonsav-alkohol észterképzési reakciók vizsgálata és hozamuk emelése molekulasziták alkalmazásával Liszi János - Náray Miklós: A ciklohexanol asszociációja apoláris oldószerben, II. Nagypál István - Gergely Arthur - Farkas Etelka: Az aszparaginsav, glutaminsav és a glicerin réz(II)-vel képezett törzs- és vegyes komplexeinek termodinamikai viszonyai Vértes Attila - Gaizer Ferenc - Beck Mihály: Az ón(IV)-jodid-szén-tetraklorid dimetil-formamid rendszer vizsgálata Mössbauer-spektrometriával Hardy Gyula - Cser Ferenc - Nyitrai Károly: Vizsgálatok a szilárd fázisú polimerizáció köréből, XXXII. Szabó Kálmán - Mihályi László - Mika József - Borsodi József: Kálium- és lítiumszennyezés hatása a hidrogén-túlfeszültségre galliumelektródon Berecz Endre - Báder Imre: Háromkomponensű vizes elektrolitok fizikai-kémiai vizsgálata, VIII. Kőrös Endre - Orbán Miklós - Nagy Zsuzsanna: A hőfejlődés sebességének periodikus jellege oszcilláló reakciókban Uskert Andor - Néder Ágnes - Kasztreiner Endre: A trifluor-alain egy új szintéziséről és az ezzel kapcsolatos vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatokról Sawinsky János: A visszakeveredés hatása az oszlophatásfokra 1973 / 8. szám Zsadon Béla - H. Otta Klára: Indol és indolszármazékok, XIV. Zsadon Béla - Tamás József - Szilasi Mária: Indol és indolszármazékok, XV. Fischer János - Fodor Tamás - Rákóczi József - Borsy József - Maderspach Andrea: Lipidcsökkentő hatás és szerkezet közötti összefüggés tanulmányozása a glioxilsav-fenil-acetátok sorában, II. Fischer János - Tóth Gábor: Lipidcsökkentő hatás és szerkezet közötti összefüggés tanulmányozása a glioxilsav-fenil-acetátok sorában, III. Fischer János - Fodor Tamás - Dietz András - Tóth Gábor - Borsy József - Maderspach Andrea: Lipidcsökkentő hatás és szerkezet közötti összefüggés tanulmányozása a glioxilsav-fenil-acetátok sorában, IV. Fischer János - Rákóczi József - Mikite Gyula - Rózsa László - Borsy József - Maderspach Andrea: Lipidcsökkentő hatás és szerkezet közötti összefüggés tanulmányozása a glioxilsav-fenil-acetátok sorában, V. L. Varsányi Magda - Kocsetkova, A. N. - Cventarnij, E. G. - Kravcov, V. I.: A káliumionok hatásának tanulmányozása az IrIII hexaklorokomplexei hidrolízisének sebességére Galambos György - Kőrösi Gábor - Siklós Pál - Tüdős Ferenc: Kőolajban előforduló vanádiumkomplexek ESR-spektrumának vizsgálata Erdey-Grúz Tibor - Lévay Béla: A jód öndiffúzió-koefficiense matanol-víz és dioxán-víz elegyekben Náray Miklós - Liszi János: A ciklohexanol asszociációja apoláris oldószerben, III. Szabó Kálmán - Mika József - Borsodi József: Az ólomszennyezés hatása a hidrogén-túlfeszültségre galliumelektródon Durham, A. David - Dózsa László - Beck Mihály: A salétromossav oxidációja króm(VI)-tal Bányai Éva: Csányi László: A kémiai indukció Nyilasi János: Maleczkiné Szeness Márta: Szervetlen-kémiai feladatok és megoldások Császár József: K. Burger: Coordination Chemistry: Experimental Methods 1973 / 9. szám Ács Gábor - Tóth Géza - Huhn Péter: A propionaldehid termikus bomlása Lakatos István - Paksy László: Argongáz tengelymenti befúvásának hatása az elemző fényforrásban, I. Erdey-Grúz Tibor - Kugler Elvira - Balthazárné Vass Katalin - Nagyné Czakó Ilona: Adalékok dioxán-víz elegyekben oldott elektrolitok vezetőképességéhez Kerekes Péter - Bognár Rezső - Gaál György - Horváth Géza: A morfinsor etilénezett származékairól, I. Berecz Endre: Fém-klorid-H2O és fém-klorid-HCl-H2O oldatrendszerek viszkozitásának vizsgálata Szebeni Szabolcs - Szabó Zoltán: Az amion hatásának vizsgálata néhány kristályos ólomvegyületben diffúz reflexiós módszerrel Burger Kálmán: Szerves vegyületek krisztallográfiai vizsgálata 1973 / 10. szám Burger Kálmán - Gaizer Ferenc - Pappné Molnár Etelka - Tran, Thi Binh: Az oldószer hatása a komplexegyensúlyokra, III. Horváth Géza - Kerekes Péter - Gaál György - Bognár Rezső: 6-Metil-dihidrokodein, illetve 6-metil-14-hidroxi-dihidrokodein és C6-epimerjeinek előállításáról és szerkezetéről Takács József - Rácz György - Szentirmay Zsolt - Káplár László - Orosz Ferenc - Králik Dezső, ifj.: Molekula-kölcsönhatás vizsgálata a gáz-folyadék kromatográfiában, I. Cser Ferenc: Az acenaftilén kristályszerkezetének vizsgálata Fodorné Csányi Piroska - Nicoll, D. R. - Ewer, M. J. C. - Moore, J. S.: Kemilumineszcencia a folyadékszcintillátoros méréstechnikában Orbán Miklós - Kőrös Endre - Vargha Katalin: Vizsgálatok a jódozási reakciók körében, II. Paál Tamás: Terminális epoxidok meghatározása vizes közegben Szabó Kálmán - Mika József - Mihályi László: Higany, ólom, ill. ezüstszennyezést tartalmazó gallium elektonmikroszondás vizsgálata Lévai Albert - Bognár Rezső: 4-b-Rutinoziloxi-dezoxibenzoinok előállítása és átalakítása 7-b-rutinoziloxi-izoflavonokká 1973 / 11. szám Gaizer Ferenc - Tran, Tri Binh - Burger Kálmán: Az oldószer hatása a komplexegyensúlyokra, IV. Liszi János - Salamon Tamás - Ratkovics Ferenc: Alkohol-amin elegyek tulajdonságai, III. Gráfné Harsányi Etelka - Pólos László - Bezur László - Pungor Ernő: Higany meghatározása vízben láng nélküli atomabszorpciós módszerrel Móger Galina - Nemes István: Aminosavak és karbonsavak reakcióképességének vizsgálata vizes közegben, izotópjelzéses módszerrel, IV. Móger Galina: Aminosavak és karbonsavak reakcióképességének vizsgálata vizes közegben, izotópjelzéses módszerrel, V. Kiss László - Farkas József - Fóthi Ákos: Elektrokémiai reakciók mechanizmusának tanulmányozása forgó, gyűrűs korongelektródokkal, I. Tomori Lászlóné: Adatok a cisz- és transz-2-OH-ciklokarbonsav-észterek szerkezetének tanulmányozásához, I. Tóth Géza - Ács Gábor - Huhn Péter: A propionaldelhid termikus bomlása etilén jelenlétében Ács Gábor - Tóth Géza - Huhn Péter: A propionaldelhid termikus bomlása szén-14-gyel jelzett etilén jelenlétében, I. Tran, Tu An - Tóth Klára - Pungor Ernő: Elektrokémiai vizsgálatok nemvizes közegben, I. Kőrös Endre: Csányi László - Schneider Jolán: A peroxivegyületek kémiája; Vértes Attila - Lévay Béla: Pozitroniumkémia 1973 / 12. szám Kaposi Olivér - Riedel Miklós - Deutsch Tibor: Metilén-bromid volfrámspirálon történő pirolitikus bomlásának vizsgálata tömegspektrométerrel Ács Gábor - Tóth Géza - Huhn Péter: A propionaldehid termikus bomlása szén-14-gyel jelzett etilén jelenlétében, II. Gáti Gyula: A katalitikus reakciók mechanizmusai meghatározó jellemzőinek koncepciója Lévay Béla - Vértes Attila - Hautojärvi, Pekka: Az ortopozitrónium annihilációja és a felületi feszültség közötti összefüggés folyadékokban és folyadékelegyekben Tar Ildikó - Bereck Attila - Wolfram Ervin: Nemionos tenzidek kölcsönhatása makromolekuláris anyagokkal, I. Tar Ildikó - Fodor Zsolt - Wolfram Ervin: Nemionos tenzidek kölcsönhatása makromolekuláris anyagokkal, II. Lévay Béla - Vértes Attila: A pick-off annihiláció sebességének felületifeszültség-függése és a pozitróniumképződés buborékmodellje Lévay Béla: Önasszociációs egyensúlyok vizsgálata öndiffúzió-méréssel Danóczy Éva - Nemes István - Vidóczy Tamás - Gál Dezső: Etil-benzol-oxidációban képződő köztitermékek konszekutivitásának vizsgálata, IV. Sawinsky János - Pekovits László - Havas Géza: Keverős tartály matematikai modelljei, I. Lévay Béla: Az ón-tetrajodid öndiffúziója szén-tetraklorid-dimetil-formamid elegyekben 25°C-on

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 79. évfolyam (1973)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 15 Nov 2016 07:01
Last Modified: 15 Dec 2016 11:52
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8539

Actions (login required)

Edit Item Edit Item