REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1978

Magyar Kémiai Folyóirat, 84 - 1978. ISSN 0025-0155

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1978_084.pdf

Download (616MB) | Preview

Abstract

1978 / 1. szám Kálmán Erika - Pálinkás Gábor - Kovács Pál: Folyadékok elektrondiffrakciós szerkezetvizsgálata, III. Pálinkás Gábor - Kálmán Erika - Kovács Pál: Folyadékok elektrondiffrakciós szerkezetvizsgálata, IV. Nagy Tibor Tamás - Kelen Tibor - Tüdős Ferenc: Javított grafikus módszer polimerek molekulasúlyméréseinek kiértékelésére Boda Gábor - Híres József: Nuxit tipusú aktívszenekkel előállított szublimát-katalizátor élettartalmának vizsgálata Zsadon Béla - Horváthné Otta Klára - Tüdős Ferenc - Dósa Éva - Szejtli József: Biológiailag aktív poliszacharidok vizsgálata, II. Bárczai-Beke Marietta - Dörnyei Gábor - Kajtár Márton - Szántay Csaba: A korinanteidin alkaloidok szintézise, II. Bárczai-Beke Marietta - Dörnyei Gábor - Tóth Gábor - Tamás József - Szántay Csaba: A korinanteidin alkaloidok szintézise, III. Horányi György - Inzelt György - Szetey Zoltánné: Periodikus potenciálingadozások vizsgálata szervesanyagok és redoxrendszerek oldatába merülő platinaelektródon Veress Gábor: A kémia újabb eredményei 31. kötet - Barcza Lajos: A hidrogénkötés; Érdi Péter - Tóth János: A kémiai reakció termodinamikájának sztochasztikus formulázásáról Nagy Géza: A kémia újabb eredményei 35. kötet - Erdey-Grúz Tibor - Lengyel Sándor: Protonátugrás oldatokban; Berényi Dénes: Az ESCA módszer alapjai és legújabb eredményei; Erdey-Grúz Tibor - Horányi György - Szetey Zoltánné: A platinaanód kinetikája Maros László: Review on Analytical Chemistry Gottsegen Ágnes: Flavonoids and Bioflavonoids - Current Research Trends Tájékozató munkatársaink részére 1978 / 2. szám Ratkovics Ferenc - Barati Istvánné: Az ion-oldószer kölcsönhatás vizsgálata alkohol-sósav rendszerekben Bedő Zsuzsa - Berecz Endre: Micelláris oldatok kalorimetriás vizsgálata, II. Váradi Mária - Pungor Ernő: Turbulens hidrodinamikai voltammetria, III. Horányi György - Inzelt György - Szetey Zoltánné: Az etilénglikol és oxidációs származékainak elektrokémiai viselkedése platinaelektródon, I. Szejtli József - Budai Zsuzsanna - Kajtár Márton: Ciklodextrinek komplexei színes vegyületekkel Benkő István - Tóth József: Porminták folyamatos betáplálására alkalmas új spektroszkópiai fényforrás és annak vizsgálata, III. Bokor Lászlóné - Horváthné Kovács Zsuzsanna: Többkomponensű rendszer kvantitatív vizsgálata 1H-NMR spektroszkópiával Buella Ferenc - Fölkl Péter - Móger Dezső - Szakács Sándor: Az etilén hidrogénezésének kinetikai vizsgálata pórusos és pórusmentes platinakatalizátoron atmoszféránál nagyobb nyomásokon Hegedűsné Bátfai Judit: A fluor zavaró hatásának kiküszöbölése a szerves vegyületek nitrogéntartalmának meghatározásánál Sawinsky János - Borus Andor: Axiális keveredés meghatározása forgótárcsás oszlopban Kormány Teréz: Pál Lénárd: Újabb irányzatok a szilárdtest kutatásban; Bertóti Imre: Félvezetők epitaxiális növesztése a folyadék fázisból; Pődör Bálint: Diszlokációk és elektromos tulajdonságok félvezetőkben Szántay Csaba: Bruckner Győző: Szerves kémia II/1. kötet 1978 / 3. szám Kiss László - Farkas József - Kovács Pál - Kozári László: A fémfelületen saját fémionok hatására lejátszódó spontán folyamatokról, II. Veszprémi Tamás - Réffy József - Karger-Kocsis József: Trimetil-szilil-szubsztituált aromás vegyületek molekulaszerkezetének tanulmányozása, III. Karge, Helmut G. - Raskó János: Kén-hidrogén adszorpciója különböző Si/Al arányú faujazit-típusú zeolitokon Hajdu Ferenc: A víz szerkezeti modellje, II. Buvári Ágnes - Barcza Lajos: Hidrogénkötés hatása az extrahálhatóságra, I. Sóvágó Imre - Kiss Tamás - Gergely Arthur: A vegyes ligandumú komplexképződés hatása a hisztamin és hisztidin pirrol-hidrogénjének ionizációjára Szabó Vince - Borda Jenő - Theisz Edit: A kromon reakciója hidroxil-aminnal Szetey Zoltánné - Inzelt György - Horányi György: Oxálsav fotometriás meghatározása vas(III)-oxalát komplex alakjában etilénglikol, glioxálsav, glikolsav és glioxál mellett Gergely András - Szász György: A spektropolarimetria gyógyszeranalitikai alkalmazása, III. Havas Jenő: Ion-Selective Electrodes Pólos László: Bognár János: Elemző kémia 1978 / 4. szám Ruff Imre: Erős elektrolitok tömény oldatainak elmélete, I. Bánsági Tamás - Szűcs Enikő - Solymosi Frigyes: Az alkálifém-kloritok termikus átalakulása szilárd fázisban Szabó Vince - Németh László: Új módszer 3-amino-kromonok előállítására Liszi János: Poláris folyadékok sztatikus dielektromos tulajdonságai Nagypál István - Farkas Etelka - Debreczeni Ferenc - Gergely Arthur: Az -NH2=H2O protoncsere folyamatok hatása a víz protonjainak paramágneses relaxációjára, I. Szabó Zoltán Gábor - Pálfalvi-Rózsahegyi Márta - Orbán Miklós: Másodfajú higany-higany-oxid elektród alkalmazása a hidroxidion-aktivitás mérésére tömény lúgos oldatokban Török Tibor - Háfenscher István: A színképvonal-fotométerben fellépő szórtfény hatása a feketedési görbére Damokos Tamás - Havas Jenő: Lineáris válaszfüggvényű reagenskompozíciók és analitikai alkalmazásuk, VII. Szammer János: Termikus átkarboxilezési reakciólépések reverzibilitásának tanulmányozása 1978 / 5. szám Gergely Arthur - Farkas Etelka - Nagypál István - Kas Eleonóra: Egyes réz(II)-diaminomonokarbonsav rendszerek termodinamikai és NMR vizsgálata Szabó Zoltán Gábor - Wajand Judit - Ruff Imre - Burger Kálmán: Oldatszerkezeti vizsgálatok vízaktivitásmérés útján Vértes Attila - Nagyné Czakó Ilona - Burger Kálmán: Szolvatációs egyensúlyok Mössbauer vizsgálata Király Róbert - Balázs Margit - Brücher Ernő: Ritkaföldfém(III)-ehpg komplexek egyensúlyi vizsgálata Horányi György - Inzelt György - Szetey Zoltánné: Etilénglikol és oxidációs származékainak elektrokémiai viselkedése platinaelektródon, II. Damokos Tamás - Havas Jenő: Lineáris válaszfüggvényű reagenskompozíciók és analitikai alkalmazásuk, VIII. Putirszkaja, Galina - Matus Lajosné - Muratbekov, M. B. - Rockenbauer Antal: 2,2,5,5-tetrametil-4-fenil-3-imidazolin-3-oxid-l-oxil stabilis iminoxil-gyök kölcsönhatása szabad gyökökkel, II. Jókay László - Rockenbauer Antal - Simon Pál - Tüdős Ferenc: A fenil-izopropil-nitrogén-oxid és származékainak ESR vizsgálata, I. Pungor Ernő: E. Weiss (ed.): Coordination Chemistry, 17. Tóth Gábor: Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 11. kötet, 3. rész - K.A.K. Ebraheem - G.A. Webb: Protontól eltérő magok kémiai eltolódásának semi-empirikus számítási módszerei; A. Aime - L. Milone: Fém-karbonilok dinamikus 13C-NMR spektroszkópiája Tóth Gábor: Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 11. kötet, 4. rész - Henry H. Mantsch - Hazime Saito - Ian C.P. Smith: Deutérium mágneses magrezonancia, alkalmazása a kémia, a fizika és a biológia terén Beck Mihály: A kémia újabb eredményei, 36. kötet - Burger Kálmán: Nem vizes oldatok koordinációs kémiája; Sztraka Lajos: A Fourier-transzformációs spektrometria elvi alapjai Fonyó Zsolt: V.V. Kafarov - V.L. Perov - V.P. Mesalkin: Vegyipari rendszerek matematikai modellezése Nagy József: Berecz Endre: Általános kémia I-II. Buzás Lajosné: A kémiai elnevezés és helyesírási szabályai 1978 / 6. szám Szilágyi Árpád - Vancsóné Szmercsányi Ibolya: Fémtartalmú koordinációs polimerek, V. Szabó Kálmán - Sziráki Laura - Mika József: Alifás alkoholok hatása a hidrogén-túlfeszültségére csepegő galliumelektródon Móger Dezső - Besenyei Gábor - Nagy Ferenc: Regenerált Pt-katalizátor széntartalma és H2 kemiszorpciós sajátsága R. Farkas Erzsébet - Gunda Tamás - Jászberényi Csaba - Bognár Rezső: Penicillin-szulfoxidok és észtereik előállítása Havas Jenő - Damokos Tamás - Nyírő Katalin: Lineáris válaszfüggvényű potenciometriás érzékelők Császár József - Balog János: A bisz-(acetil-acetonáto)Cu(II) komplex színképvizsgálatáról Kelen Tibor - Turcsányi Béla - Disselhoff, Gabriele: Új módszer terpolimerizációs összetételi diagram szerkesztésére Érdi Péter - Ropolyi László: A kémiai reakciókinetika fluktuáció-disszipáció tételéről, III. Veszprémi Tamás - Nagy József - Barta István - Zsombok György: izocianáto- és izotiocianáto-szilán származékok molekula geometriájának vizsgálata infravörös spektroszkópiai és dielektrometriai módszerekkel Sebestyén Attila - Vizi Béla: Kémiai következtetések rezgési színképből számítható adatok alapján, II. 1978 / 7. szám Kiss B. András - Gadó Pál: Különféle eredetű alumínium-oxidok és nátriummal adalékolt aAl2O3 infravörös spektrofotometriás- és röntgenvizsgálata Sümegi László - Hajdu Péter - Nemes István - Gál Dezső: Epoxidációs reakciók vizsgálata, VI. Iván Béla - Turcsányi Béla - Nagy Tibor Tamás - Kelen Tibor - Tüdős Ferenc: Fotometriás gélpontmeghatározás a PVC termikus degradációjában Gergely Arthur - Kiss Tamás - Deák György: A 3,4-dihidroxi-fenil-származékok komplexképző sajátságai II. Kiss Tamás - Gergely Arthur: A 3,4-dihidroxi-fenil-származékok komplexképző sajátságai III. Sztaricskai Ferenc - Pelyvás István - Szilágyi László - Bognár Rezső - Tamás József - Neszmélyi András: Az L-risztozamin és C-4 epimerjének szintézise Kiss B. András - Németh Tibor - Szalánczy Éva - Bartha László: Kiegészítő adatok az ammónium-paravolframát-4-hidrát ((NH4)10[W12O40(OH)2] x 4H2O) termikus polikondenzációjához Dékány Imre - Nagy Lajos György - Schay Géza: A felületmódosítás hatása a szilárd-folyadék határfelületi elegyadszorpcióra Meisel Tibor: Görög Sándor - Szász György: Analysis of steroid hormone drugs Pantó György: Physics and Chemistry of the Earth Müller Tibor: Hans-Dieter Beckey: Principles of Field Ionization and Field Desorption Mass Spectrometry 1978 / 8. szám Pungor Ernő: Főszerkesztői levél Vancsóné Szmercsányi Ibolya - Bodor Géza: Koordinációs polimerek, VI. Barabás Mihályné - Iring Rezsőné - László-Hedvig Zsuzsa - Kelen Tibor - Tüdős Ferenc: A poliolefinek termooxidatív degradációjának vizsgálata, VIII. Iring Rezsőné - László-Hedvig Zsuzsa - Barabás Mihályné - Kelen Tibor - Tüdős Ferenc: A poliolefinek termooxidatív degradációjának vizsgálata, IX. Damokos Tamás - Havas Jenő: Lineáris válaszfüggvényű reagenskompozíciók és analitikai alkalmazásuk, IX. Inzelt György - Horányi György: Etilénglikol és oxidációs származékainak elektrokémiai viselkedése platinaelektródon, III. Brücher Ernő - Tóth Imre: A lantán(III)-, ittrium(III)- és lutécium(III)-etiléndiamintetraacetát vegyesligandumú komplexei 1H-NMR spektroszkópiás vizsgálata Lakatos István: A nedvesítési viszonyok javítása az oldatos színképelemzésben felületaktív anyagok adagolásával Szepesy László - Fehér István - Szepesi Gábor - Gazdag Mária: Ergotalkaloidok vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiával Marton Aurél - Inczédy János - Damokos Tamás - Havas Jenő: Lineáris válaszfüggvényű reagenskompozíciók és analitikai alkalmazásuk, X. Berecz Endre: A kémia újabb eredményei 38. kötet - Liszi János: Nem elektrolit folyadékok dielektromos tulajdonságai Kántor Tibor: T. Török - J. Mika - E. Gegus: Emission Spectrochemical Analysis Kormány Teréz: A szilárdtestkutatás újabb eredményei, 2. kötet - Amorf félvezetők; 3. kötet - Szemelvények a hazai szilárdtestkutatások eredményeiből 1978 / 9. szám Polgár Katalin - Belina Károly - Doszlop Sándor - Varga József - Zubolyai László: Poliimidek előállítása és vizsgálata, I. Kollár György: Gőznyomásmeghatározás korrelációs módszerrel a mólarányos ebullioszkópos értékek alapján Marton Aurél - Inczédy János - Damokos Tamás - Havas Jenő: Lineáris válaszfüggvényű reagenskompozíciók és analitikai alkalmazásuk, XI. Nagypál István - Beck Mihály: A komplex egyensúlyi rendszerek koncentráció-eloszlásának törvényszerűségei Karger-Kocsis József - Réffy József: Trimetil-szilil-szubsztituált aromás vegyületek molekulaszerkezetének tanulmányozása, IV. Décsy Zoltán: A piperonilbitoxid szintézise nyersanyagának, közbenső termékeinek és végtermékének összetétel-vizsgálata Solymosi Frigyes - Raskó János: A nitrogén-monoxid katalitikus redukciója 1978 / 10. szám Veszprémi Tamás - Mestyanek Ödön - Réffy József - Hencsei Pál: Infravörös spektrumok számítógépes értékelése Burger Kálmán - Zay István - Noszál Béla: Polipeptidek koordinációs kémiai vizsgálata, IV. Paksy László - Lakatos István: Az argongáz tengelymenti befúvásának hatása az elemző fényforrásban, IV. Paksy László - Lakatos István: Az argongáz tengelymenti befúvásának hatása az elemző fényforrásban, V. Horváth Péter - Terdy László - Sári Ferencné: Optikai izomer lizergsavak egymás melletti kvantitatív meghatározása kombinált kvantitatív vékonyréteg-kromatográfiás és optikai forgatóképességi vizsgálattal Szabó Vince - Németh László: A 3-amino-kromon néhány reakciójának vizsgálata Erdélyi Miklós - Nagy Géza: Varion AP anioncserélő gyanta légtűrésének vizsgálata Matus Lajos - Vértes Ákos: Ion-molekula reakciók szén-tetrakloridban Vajda Ferenc: Tiszta volfrámvegyületek atomabszorpciós elemzése Solymosi Frigyes - Kiss János - Sárkány János: Felületi izocianát komplex reakcióképességének vizsgálata Pt/Al2O3 katalizátoron Inzelt György - Horányi György: Etilénglikol és oxidációs származékainak viselkedése platinaelektródon, IV. Raskó János - Solymosi Frigyes: Izocianát komplex képződésének infravörös vizsgálata króm-oxid/alumínium-oxid katalizátoron László Antal: Földes Péter - Fonyó Zsolt: Rektifikálás Fehér Zsófia: Ion-Selective Electrodes (Ed.: E. Pungor) Törley Dezső: Advances in Smoking of Foods (Ed.: A. Ritkowski) Törley Dezső: Mycotoxins in Foodstuffs-3. (Ed.: M. Jemmali) Beszámolók a tudomány és technológia területéről 1978 / 11. szám Horvai György - Domokos László - Pungor Ernő: Ionszelektív elektróddal, mint detektorral végzett többszörös standard addíciós mérések eredményeinek értékelése, I. Horvai György - Tóth Klára - Pungor Ernő: Ionszelektív elektróddal, mint detektorral végzett többszörös standard addíciós mérések eredményeinek értékelése, II. Margitfalvi József: Butének folyadékfázisban végzett diszproporcionálódási reakcióinak vizsgálata molibdén- és volfrámkatalizátorok jelenlétében Mohay Jenő - Veress Mária - Szász György: Nehézfémszennyezés meghatározás atomabszorpciós spektrofotometriás módszerrel, I. Abdirizak, Osman Hassan - Hermecz István - Mészáros Zoltán: 3-[(etoxikarbonil-2-piridil)-amino]-akrilátok szintézise Ratkovics Ferenc - Salamon Tamás: Módszer a normál alkoholok viszkozitási tényezőinek számítására Jáky Miklós - Simándi László - Maros László - Molnárné Perl Ibolya: Telítetlen vegyületek permanganátos oxidációjának kinetikája és mechanizmusa, III. Simándi László - Jáky Miklós: Telítetlen vegyületek permanganátos oxidációjának kinetikája és mechanizmusa, IV. Simándi László - Jáky Miklós: Telítetlen vegyületek permanganátos oxidációjának kinetikája és mechanizmusa, V. Máhr Lajos - Cser Ferenc - Kovács Gábor - Hardy Gyula: Vizsgálatok a szilárd fázisú polimerizáció köréből, XXXVII. Vértes György: Benzofenon és (dinitro-fenil)-hidrazin reakciója Fodorné Csorba Katalin - Kőmíves Tamás - Márton Attila Ferenc - Dutka Ferenc: Tiokarbamát herbicidek vékonyréteg-kromatográfiás kimutatása Beck Mihály: G.B. Kauffman: Classics in Coordination Chemistry Pólos László: Hargittay Emil: Gázok műszeres elemzése Sólyom Jenő: Pócsik György: Kvantumtérelmélet és diszperziós relációk 1978 / 12. szám Mondvai Imre: Polimerizációkinetikai vizsgálatok nagy átalakulási fokokon, I. Belina Károly - Polgár Katalin - Bíró Ferencné - Varga József: Poliimidek előállítása és vizsgálata, II. Danóczy Éva - Gál Dezső: Etil-benzol oxidációban képződő köztitermékek konszekutivitásának vizsgálata, I. Paál Tamás: cisz-Vicinális glikolcsoportot tartalmazó halohidrinek borátkomplexeinek egyensúlyi vizsgálata Hemela József: Spektrofotométerek torzításai és azok korrekciója, I. Szakács Sándor - Földes-Berezsnich Tamara - Tüdős Ferenc - Jókay László: A gyökös polimerizáció kinematikája, XXVIII. Varga József - Solti Ágnes - Menczel József: Polimerek kristályosodása és olvadása, I. El-Defrawy, Mohamed M. M. - Posta József - Beck Mihály: Idegen ionok zavaró hatásának kiküszöbölése a ruténium atomabszorpciós spektrometriás meghatározásában

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 84. évfolyam (1978)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 15 Nov 2016 05:24
Last Modified: 15 Dec 2016 15:33
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8522

Actions (login required)

Edit Item Edit Item