REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1898

Archaeologiai Értesítő, U18 - 1898.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1898_uf_018.pdf

Download (306MB) | Preview

Abstract

1898 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 TÉGLÁS GÁBOR: A lederata-tibiscumi hadi ut Aizis állomásának helyrajza 33 SZENDREI JÁNOS: A bodrogvécsi honfoglaláskori lelet 39 MIHALIK JÓZSEF: A kassai származású ötvösművek 46 LEVELEZÉS 51 CZIRÁK GYULA: A bogojevai őstelepről 51 DUDÁS GYULA: A zombor-sáponyai leletről (Bács-Bodrog megye) 56 MISKE KÁLMÁN: Fűző- és varrótűk a velem-szent-vidi telepről 57 OROSZ ENDRE: A "vicekúti őstelep"-ről Szék határán, (Szolnok-Doboka megye) és a "costa gyerli" őstelepről Szamosújvár határán 61 MIHALIK JÓZSEF: A mislyei és hejczei praehistorikus telepekről 70 IRODALOM 77 Archaeologiai közlemények, 20. köt. Budapest, 1897 77 HAMPEL JÓZSEF: Myskovszky Viktor, Memorandum pusztuló műemlékeink megóvása és fenntartása érdekében. Kassa, 1898 77 Hermes, Moritz, Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herczegovina. 5. köt. Bécs, é.n. 80 Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez. Sátoralja-Ujhely, 1898 81 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 82 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1897. deczember 28-án tarott ülése 82 HAMPEL JÓZSEF: A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtár 1897. évi gyarapodása 82 A törvényhatósági, községi, felekezeti és egyesületi muzeumok és könyvtárak országos felügyeletének, szervezetének és gyarapításának szabályozása. [Budapest], 1897 84 Állami Archaeologiai Intézet Bécsben. 89 A budai muzeum 90 A Horvátországi Régészeti Társulat 1896/97. évi évkönyve 91 A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet 1896/97. évkönyve 91 NAGY GÉZA: A Szabolcsmegyei Múzeum középkori sarkantyúi 92 MILLEKER BÓDOG: A szentesi muzeum régiségei 96 A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 1897. deczember 29-én tartott közgyűlése 100 Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egylet évkönyve 101 PÓSTA BÉLA: Archaeologiai tanulmányok oroszországi gyűjteményekben 101 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat [működési adatai] 107 KÜLÖNFÉLÉK 108 Finály Henrik 1898. február 13-án elhunyt 108 MIHALIK JÓZSEF: Boldogkő-ujfalusi bronztőr 108 Rejtélyes bélyegű cseréptárgyak 109 MIHALIK JÓZSEF: A mogyoróskai kehely 111 Velemi bronzszobrocskák 111 A bártfai szobrásziskola 112 Antik aranyékszer 112 BARABÁS SAMU: Egy kolozsvári képíró a középkorban 113 REIZNER JÁNOS: Éremlelet Sövényházán 113 Dunántúli bronzlelet 114 Bacchans mellképe bronzból 117 Sabariai borostyántárgyak 118 Dispater szobrocskája 120 LEHÓCZKY TIVADAR: Őskori őrlőkövekről 121 Római bronzlámpák a Nemzeti Múzeumban 125 1898 / 2. füzet 129 EMLÉKEK ÉS LELETEK 129 REINECKE PÁL: A tardosi őstelep agyagműveiről 129 BELLA LAJOS: Aldunai leletek 135 KASSINSZKY BÁLINT: Mikor szállották meg a rómaiak a Dunántúl északkeleti részét? 147 TÉGLÁS GÁBOR: Római kőbányászat Porolissum közelében Szilágymegyében 150 RÉTHY LÁSZLÓ: Két árpádkori temető Arad megyében 156 MIHALIK JÓZSEF: I. Miksa császár domborműves mellképe 164 LEVELEZÉS 170 MISKE KÁLMÁN: Régiségek Velem Szent Vidról 170 SŐTÉR ÁGOST: A gátai ásatásról (Moson megye) 179 KÁRPÁTI KELEMEN: Sabariai régiségekről 184 STORNO FERENCZ, ID.: A győri székestemplom síremlékeiről 189 IRODALOM 190 MIHALIK JÓZSEF: Pulszky Ferencz, Magyarország archaeologiája. 1-2. köt. Budapest, 1897 190 MISKE KÁLMÁN: Hoernes, M., Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von den Anfängen bis um 500 vor Chr,. Wien, 1898 196 ÉBER LÁSZLÓ: Czobor Béla, A történelmi kiállítás. Budapest, 1898 202 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 207 SZENDREI JÁNOS: Az orszgáos Régészeti és Embertani Társulat 1898. február 15-én tartott közgyűlése 207 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1898. márczius 29-én tartott ülése 208 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeum-Társulat 1898. január 30-án tarott közgyűlése 209 Nemzeti Múzeumi Tanács szervezeti és szolgálati szabályzata 210 RÉTHY LÁSZLÓ: A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1898. évi gyarapodása 210 HAMPEL JÓZSEF: Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat 2. évkönyve 215 KÜLÖNFÉLÉK 217 MIHALIK JÓZSEF: A pesti ötvösök czéhpecsétje 217 KÖVÉR BÉLA: Aranyozott ezüstkehely 219 Velemi lelet 220 Zombor-sáponyai leletek 220 Venus szobrocskája 222 REIZNER JÁNOS: Oroszlámosi magyar pogánykori sírlelet 222 Sajtóhibák helyreigazítása 224 1898 / 3. füzet 225 EMLÉKEK ÉS LELETEK 225 FRAKNÓI VILMOS: Szent László király kar-ereklyetartója Raguzában 225 ÉBER LÁSZLÓ: Magyarhoni kora renaissance emlékek a Nemzeti Múzeumban. 1-2. rész 228 MIHALIK JÓZSEF: Három egyházi ötvösmű a Magyar Nemzeti Múzeumban 247 NAGY GÉZA: Magyar kardok 258 LEVELEZÉS 278 PÓSTA BÉLA: Oroszországi tanulmányairól 278 REINECKE PÁL: Kőkori emlékekről 285 CZIRÁKY GYULA: A bogojevai (Bácsmegye) őstelepről 288 MAJLÁTH BÉLA: Újabb alpári leletekről 289 REIZNER JÁNOS: Tömörkényi (Csongrád megye) bronzleletről 297 HEREPEY KÁROLY: A nagy-enyedi skytha leletek és emlékek folytatásáról 299 IRODALOM 302 HAMPEL JÓZSEF: Az 1896. évi Budapesti Műtörténeti Congressusról készült jelentés 302 Budapest régiségei. 5. köt. Budapest, 1897 302 DUDÁS GYULA: Zsilinszky Mihály, Csongrád vármegye története. 1. rész 305 Hampel József, A régibb középkor (IV éX. század) emlékei Magyarhonban. 2. rész. Budapest, 1897 306 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 308 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1898. április 26-án tarott ülése 308 Térszűke a Nemzeti Múzeumban 309 A Magyar Nemzeti Múzeumi Régiségtár 1898. évi gyarapodása 309 A Vasmegyei Régészeti Egylet 1898. május 22-én tartott közgyűlése 311 A Sopronmegyei Régészeti Társulat [működéséről] 311 A nagyváradi muzeumban 312 A Tolnamegyei Muzeum gyarapodása 312 A Fejérmegyei Történeti és Régészeti Egylet 1898. február 20-án tartott közgyűlése 312 A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet 1898. január 20-án tartott közgyűlése 312 KÜLÖNFÉLÉK 313 Fölszólítás fővárosi és vidéki szaktársainkhoz 313 Figurális bronzdíszek egy római kocsiról 313 A zombor-sáponyai lelet ügyében 318 RÉTHY LÁSZLÓ: Kis Károly aranyérme 318 DUDÁS ANDRÁS: Bronz-lelet Zentán 319 RÉCSEY VIKTOR: A böny-rétalapi urnatemető (győr vármegye) 319 Török felirat Esztergomban 320 1898 / 4. füzet 321 EMLÉKEK ÉS LELETEK 321 MIHALIK JÓZSEF: Beham és Flötner művészete hazai emlékeken 321 REINECKE PÁL: Magyarhoni emlékek a La Tene-kor kezdetéről 338 MISKE KÁLMÁN: Ujabb leletek Lovasberényben 349 LEVELEZÉS 366 PÓSTA BÉLA: Oroszországi tanulmányairól 366 LEHÓCZKY TIVADAR: Lévai és Bény (Bars megye) régiségekről 377 BORSOS ISTVÁN: A pápai reform. főiskola régiségtáráról 382 LIPÓCZI KECZER GÉZA: A keczer-pekléni sírkőről 388 VARJÚ ELEMÉR: A soproni Szent-Mihály-templom sírköveiről 390 IRODALOM 396 Zichy Jenő kaukázusi és közép-ázsiai utazásai. 1-2. köt. Budapest, 1897 396 Die neolithische Station von Butmir. Ausgrabungen in den Jahren 1894-1896. 2. Theil. Bécs, 1898 399 Reinach, Salomon, Répertoire de la statuaire grecque et romaine. 2. Vol. Paris, 1897 401 KAUFMANN DÁVID: Xaver, Kraus Franz, Geschichte der christlichen Kunst. 1. kötet. 2. rész. Breisgauban, 1896 402 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 406 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1898. szeptember 27-én tartott ülése 406 A Nemzeti Múzeum Régiségosztályának 1898. II. n. évi gyarapodása 406 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége 408 Kassai kiállítás 409 Hontvármegyei Történelmi Kiállítás. 1898. augusztus 13-27 409 Székesfejérvári Múzeum 410 Pécsi és Baranyamegyei Múzeum 410 KÜLÖNFÉLÉK 411 Eszterházy János 1898. junius 24-én elhunyt 411 Kálóczy Lajos 1898. junius 29-én elhunyt 411 Pontelly István 1898. október 6-án elhunyt 411 THOMKA GYULA: Libetbányai bronzlelet 411 A kassai fazekas-czéh 411 MIHALIK JÓZSEF: Kassai harangok 413 MIHALIK JÓZSEF: Hazai ötvösségünk történetéhez 413 Hitelesítő bélyeg 1648-ban 416 Az aradi vár jegyzéke, 1703-1704 416 A kassai jezsuita templom történetéhez 416 1898 / 5. füzet 417 EMLÉKEK ÉS LELETEK 417 KUZSINSZKY BÁLINT: Néhány szó Nemesis cultusáról 417 HUSZKA JÓZSEF: A bögözi (Udvarhely megye) faliképek 420 ÉBER LÁSZLÓ: Mátyás király és Filippino Lippi 430 MIHALIK JÓZSEF: Antonius mester aranykelyhe 432 LEVELEZÉS 438 JÓSA ANDRÁS: Szabolcsmegyei régiségekről 438 KUBINYI MIKLÓS: Az árva-váraljai urna-temetőről 440 MILLEKER BÓDOG: A verseczi múzeum régiségeiről 443 B. MISKE KÁLMÁN: A kápolnas-nyeki bronzleletről (Fejér megye) 451 FETZER JÁNOS FERENCZ: Szilágysági leletekről 452 HILD VIKTOR: A jászberényi zománczos bronzlánczról 459 FINÁLY GÁBOR: Római telepekről a Kis-Szamos völgyben 463 TÉGLÁS ISTVÁN: Római maradványokról Torda-aranyos megyében 467 NÉMETHY GYULA: Az ótományi (Bihar megye) falfestményekről 469 KELEMEN LAJOS: Pusztuló régi templomokról 471 CSOMA JÓZSEF: A keczer-pekleni sírkőről 473 IRODALOM 475 MAHLER EDE: Körösi László, Egyiptom művészete. Budapest, 1898 475 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 479 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1898. október 25-én tartott ülése 479 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1898. november 29-én tartott ülése 479 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségosztályának 1898. III. n. évi gyarapodása 480 KUZSINSZKY BÁLINT: Aquincumi kőemlékek 481 KÜLÖNFÉLÉK 484 Abosi bronzlelet 484 Madáridomú bronzcsüngő 484 Vásárbírák uraimék instructiója 484

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 18. KÖTET (1898)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:48
Last Modified: 18 Jan 2017 07:32
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/305

Actions (login required)

Edit Item Edit Item